Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.5.2021

Krypno Kościelne, dnia 09.08.2021r.

IN.6220.5.2021

 

 

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na    podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r.   Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz. U.  z  2021r.  poz.  735) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Green Capital S.A.  Odział Aleksandrów Kujawski w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW i powierzchni zabudowy  do 2,56 ha wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda , dz. nr 411/1 , gmina Krypno ,  Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

       Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl .  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

  

 

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Green Capital S.A. Oddział Aleksandrów Kujawski
  2. Strony postepowania w aktach sprawy.
  3. Obwieszczenie
  4. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-08-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-08-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-08-09