Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.6.2021

                                                                                                                     Krypno Kościelne, dnia 13.09.2021r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

IN.6220.6.2021

 

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Na  podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Wójta Gminy Krypno w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci wodociągowej na działkach 440/1, 862, 451/5 ,863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb  Długołęka , gmina Krypno, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

     Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej  sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl . Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

  

                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                                                mgr Marek Stankiewicz

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Wójt Gminy Krypno
  2. Strony postepowania w aktach sprawy.
  3. Obwieszczenie
  4. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-09-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-09-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-09-14