Zawiadomienie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.7.2021

                                                                                                                     Krypno Kościelne, dnia 13.09.2021r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

IN.6220.7.2021

 

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Na  podstawie  art. 10  § 1  ustawy z dnia 14   czerwca  1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz. U.  z  2021r.  poz.  735) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Wójta Gminy Krypno w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 420, 421/1, 429/6 , 429/4, 432/4, 432/7   w obrębie Góra, gmina Krypno, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

     Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty dostarczenia zawiadomienia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl . Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

 

                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                      mgr Marek Stankiewicz

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o.
  2. Strony postepowania w aktach sprawy.
  3. Obwieszczenie
  4. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-09-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-09-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-09-14