Wpis 1/08

                                                                                      Krypno, 20 marca 2008 r.

Znak:G.K.7624-4/08

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 

                Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53

Oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) a także § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

                po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2008 r. Pani Anny Cimoch zam. Tatary 8, gm. Tykocin,

określam 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego nie nałożono obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko,  polegającego na budowie budynku warsztatowo-garażowego, o wydzielonej części warsztatu napraw maszyn i sprzętu rolniczego oraz pomieszczenia garażowego na sprzęt i maszyny rolnicze, na terenie działki nr ew. geodezyjnej 34 w Kuleszach Chobotkach gm. Krypno:

1.       Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

                Warsztat napraw, w skład, którego wchodzić będzie pomieszczenie warsztatowe napraw sprzętu i maszyn rolniczych. W projektowanym warsztacie przewiduje się naprawy wszelkiego rodzaju sprzętu i maszyn rolniczych takich jak: ciągniki rolnicze, przyczepy, kombajny rolnicze oraz inne maszyny i urządzenia do produkcji rolnej w ilości ok. 45 szt. rocznie.

                Przedsięwzięcie usytuowane będzie, na działce nr ew. geod. 34 w Kuleszach Chobotkach gm. Krypno.

 

2.       Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.1.    Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji.                                                               

                Wjazd na teren nieruchomości z drogi powiatowej Nr 1373B droga wojewódzka 671- Kulesze Chobotki – Kruszyn. Prowadzenie robót może powodować chwilową, ponadprzeciętną emisję hałasu i zapylenia. Nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy. Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji.

                Powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) stanowić będą odpady związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi, stosowanymi w trakcie budowy . Odpady powinny zostać wywiezione na składowisko odpadów.

2.2.    Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie gminy Krypno. Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt. W fazie eksploatacji warunki wykorzystania terenu zostaną nieznacznie zmienione w odniesieniu w odniesieniu do stanu sprzed realizacji inwestycji, gdyż inwestycja będzie realizowana na trenie zurbanizowanym, w zwartej zabudowie wsi. Nie mniej należy dążyć do wkomponowania powstałych obiektów budowlanych w otaczający krajobraz (obsianie trawami oraz inną roślinnością części nieutwardzonych działki, zastosowanie krzewów ). W ten sposób zostanie ograniczony negatywny wpływ oddziaływania zakładu na środowisko.

3.       Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

3.1.    Instalacja wodna.

                Zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowego, woda będzie dostarczana zgodnie z uregulowaniami ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ilość pobieranej wody mierzona będzie przy użyciu wodomierzy.

                Wody opadowe czyste, pochodzące z powierzchni dachów, odprowadzane mają być przez system rynien bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej deszczowej a następnie do rowów melioracyjnych. Wody opadowe mogą również być rozprowadzone powierzchniowo na terenie własnej działki. 

3.2.    Instalacja ściekowa.

                Budowa zbiornika bezodpływowego lub alternatywnie budowa lokalnej (przydomowej) oczyszczalni ścieków.

                3.3. Instalacja odpadowa.

                Plac składowy – wyposażony w utwardzone podłoże. Odpady komunalne oraz odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności należy gromadzić w sposób selektywny w odpowiednich pojemnikach i przekazywać osobom uprawnionym do transportu i gospodarowania odpadami.

                3.4. Instalacja gazowa i pyłowa.

                Na stanowiskach naprawczych i produkcyjnych zostaną zainstalowane odpowiednie wentylatory. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz możliwość występowania gazowych i pyłowych czynników szkodliwych dla środowiska, emisja zanieczyszczeń do powietrza nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza poza teren, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny. W związku z tym nie przewiduje się potrzeby monitorowania jakości powietrza.

                3.5. Emisja dźwięków.

                Należy zastosować rozwiązania technologiczne uniemożliwiające przekraczanie poza terenem własnym dopuszczalnych norm emisji hałasu tj.:

                - w porze nocnej 45 dB (A);

                - w porze dziennej 55 dB (A).

                4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

                Nie dotyczy inwestycji.

5.       Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania.

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie istnieje konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

UZASADNIENIE

               Postępowanie administracyjne, prowadzone było w sprawie wydania decyzji, określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku warsztatowo –garażowego, o wydzielonej części warsztatu napraw maszyn i sprzętu rolniczego oraz pomieszczenia garażowego na sprzęt i maszyny rolnicze zlokalizowanego na działce nr 34, obręb Kulesze Chobotki, gm. Krypno.

               Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. ), realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem  przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

               W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ) .

               Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Powiatu Monieckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach o wyrażenie stanowiska (opinii) w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

               Organy te wydały postanowienia:

1.       Starosta Moniecki – postanowienie OSS.ŚR.7633-18/08 z dn. 4 marca 2008 r. w którym opowiedział się za sporządzeniem raportu;

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie NZ.8903-3/15/08 z dn. 2008.03.05 , w którym opowiedział się za brakiem konieczności sporządzenia raportu.

               Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), organ odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia.

               Postanowienia mające charakter opinii, dla organu prowadzącego sprawę, nie posiadają mocy wiążącej i dopiero wydane przez ten organ postanowienie rozstrzyga o konieczności sporządzenia raportu. Organ prowadzący sprawę odstąpił od sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia, w szczególności ze względu na:

- charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju;

- brak emisji;

- usytuowanie przedsięwzięcia, które zajmować obszar, na którym brak jest dóbr materialnych kultury, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie, charakteryzującym się niskim wskaźnikiem zaludnienia, działającym w otoczeniu rolnictwa;

- rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań.

               Dane o tym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno w Krypnie Kościelnym 23B.

               W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dowody:

- informację o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 Prawo ochrony środowiska,

- Plan Gospodarki Odpadami Gminy Krypno,

- stanowiska organów opiniujących.

               Dla terenu, na którym jest planowane przedsięwzięcie, Wójt gminy Krypno wydał decyzję Nr G.K.7331-38/07 z dnia 13 listopada 2007 r. o warunkach zabudowy.  W decyzji ustalono warunki zabudowy inwestycji polegającej na budowie budynku zakładu naprawy sprzętu i maszyn rolniczych, na działce nr ew. geod. 34 położonej we wsi Kulesze Chobotki.

               Przy dokonaniu szczegółowej analizy organ badał, czy posiada wystarczające informacje dostarczone zgodnie z wymogami art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i stwierdził, iż:

- skala i rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko i jednocześnie zostanie utrzymana zasada zrównoważonego rozwoju gminy,

- na przewidywanych do zajęcia pod lokalizację przedsięwzięcia obszarach nie występują dobra materialne, siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie, jak również złoża surowców,

- opisane technologie wykonywania robót nie wpływają negatywnie na środowisko,

- realizacja inwestycji nie będzie wymagała użycia dużej ilości surowców mineralnych i skalnych, paliw oraz energii i nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska,

- przedstawione formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko są wystarczające, a charakter inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań, mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko.

               Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego. Nieznaczne bezpośrednie i krótkie oddziaływanie w fazie budowy lub eksploatacji nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

               W tym stanie rzeczy należało orzec, jak na wstępie.

               W oparciu o art. 56 ust. 9 Prawa ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzje wymienione w przepisie art. 46 ust. 4 pkt 2-9 POŚ.

               Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B oraz podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl Urzędu Gminy Krypno oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

Pouczenie:

               Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

               Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627 ze zm.).

               Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Załącznik:

Nr 1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują :

1.       strony wg rozdzielnika

2.       2. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-03-21

Data modyfikacji: 2008-03-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-03-21