uchwały08

27 luty 2008 r.

 • Uchwała Nr XII/67/08 w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Krypnie;
 • Uchwała Nr XII/68/08 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno;
 • Uchwała Nr XII/69/08 w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno;
 • Uchwała Nr XII/70/08 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Krypno - Komisji Inwentaryzacyjnej;
 • Uchwała Nr XII/71/08 o zmianie uchwały Nr XI/61/07 Rady Gminy Krypno z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno na rok 2008;

19 marzec 2008 r.

 • Uchwała Nr XIII/72/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2008;
 • Uchwała Nr XIII/73/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2008;
 • Uchwała Nr XIII/74/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w 2007 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2008;
 • Uchwała Nr XIII/75/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Dróg w 2007 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2008;
 • Uchwała Nr XIII/76/08 w sprawie rozwiązania Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy z siedzibą w Grajewie;

23 kwiecień 2008 r.

 • Uchwała Nr XIV/77/08 w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 rok;
 • Uchwała Nr XIV/78/08 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodników na terenie Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XIV/79/08 w sprawie włączenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Krypnie;
 • Uchwała Nr XIV/80/08 o zmianie uchwały Nr XXXVIII/206/06 Rady Gminy Krypno z dnia 27 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XIV/81/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008;
 • Uchwała Nr XIV/82/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na czas nieokreślony (Góra);
 • Uchwała Nr XIV/83/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na czas nieokreślony (Ruda);

19 czerwiec 2008 r.

 • Uchwała Nr XV/84/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008;
 • Uchwała Nr XV/85/08 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony;
 • Uchwała Nr XV/86/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodników na terenie Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XV/87/08 w sprawie zwrotu wydatków na udzielanie pomocy w zakresie dożywiania;
 • Uchwała Nr XV/88/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Zalewskiego na działalność Wójta Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XV/89/08 o zmianie uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Krypno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodników na terenie Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XV/90/08 o zmianie uchwały Nr XIX/109/04 Rady Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

20 sierpień 2008 r.

 • Uchwała Nr XVI/91/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli;
 • Uchwała Nr XVI/92/08 o zmianie Uchwały Nr XXVI/155/05 Rady Gminy Krypno z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XVI/93/08 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy - Komisji Statutowej;
 • Uchwała Nr XVI/94/08 w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Krypno - Komisji Inwentaryzacyjnej;
 • Uchwała Nr XVI/95/08 w sprawie ustanowiena logo Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XVI/96/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy;

29 październik 2008 r.

 • Uchwała Nr XVII/97/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.;
 • Uchwała Nr XVII/98/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
 • Uchwała Nr XVII/99/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym;
 • Uchwała Nr XVII/100/08 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XII/69/08 Rady Gminy Krypno z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno;
 • Uchwała Nr XVII/101/08 o zmianie uchwały Nr V/29/03 Rady Gminy Krypno z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie wykonania docieplenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce;

12 listopad 2008 r.

 • Uchwała Nr XVIII/103/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 • Uchwała Nr XVIII/104/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
 • Uchwała Nr XVIII/105/08 o zmianie uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Krypno z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej;
 • Uchwała Nr XVIII/106/08 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
 • Uchwała Nr XVIII/107/08 w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XVIII/108/08 w sprawie przystąpienia Gminy Krypno do Stowarzyszenia "Królewski Gościniec Podlasia" działającego jako lokalne grupa działania w rozumieniu przepisów dotyczących działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich;

30 grudzień 2008 r.

 • Uchwała Nr XIX/109/08 o zmianie Uchwały Nr XVI/91/08 Rady Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli;
 • Uchwała Nr XIX/110/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz korzystania z gminnego wysypiska odpadów komunalnych i gminnej oczyszczalni ścieków;
 • Uchwała Nr XIX/111/08 w sprawie ustalenia wysokości diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy Krypno oraz w posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XIX/112/08 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XIX/113/08 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2008;
 • Uchwała Nr XIX/114/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2009.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-03-25

Data modyfikacji: 2009-01-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-03-25