Zarządzenie Nr 96/2011

Zarządzenie nr 96/11
Wójta Gminy Krypno
z dnia 10 listopada 2011r.
                                                           w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2012 r.
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r.Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020), oraz uchwały Nr XXXVI/192/10 Rady Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam:
1) projekt budżetu Gminy Krypno na 2012 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Krypno wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 ;
§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Krypno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.  

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-11-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-11-25

Data modyfikacji: 2011-11-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-11-25