Zarządzenie Nr 392/2022

Zarządzenie nr 392/2022

Wójta Gminy Krypno

z dnia 20 stycznia 2022r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U  z  2021  r.  poz.  1899 .)  zarządza  się, co następuje:

§1.Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2.Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                   Załącznik

                                                                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 392/2022

                                                                                                                                                                                                   z dnia 20 stycznia 2022r.

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

Działka nr 431/1

           Brak KW

- pow. działki 0,1890 ha

 

Ruda

Działka zabudowana częściowo budynkiem gospodarczym, działka w kształcie prostokąta (szerokość ok. 16m), z dojazdem drogą powiatową, użytkowana przez sąsiedniego właściciela (dzierżawcę przedmiotowej działki), znajduje się na niej dwuramienny słup elektryczny oraz studnia

Wartość działki do sprzedaży wynosi 17.031,00 zł

 

  1. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  2. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  3. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
  4. Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na w/w cenę.
  5. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 20 stycznia 2022 roku do 09 lutego 2022 roku włącznie.
  6. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Krypno, 2022-01-20

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-01-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-20