Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Krypno

Urząd posiada strukturę stanowiskową.
W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

STANOWISKA KIEROWNICZE:

1. Wójt Gminy: Marek Stankiewicz
2. Sekretarz Gminy:

3. Skarbnik Gminy: Ewa Kupiec
 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY:


Referaty i komórki równorzędne:

 

1. Referat Organizacyjny

 Kierownik referatu - Joanna Wojno
a) Stanowisko pracy do spraw pracowniczo-kadrowych, obsługi administracyjno – biurowej, działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: podinspektor Barbara Roszkowska

b) Stanowisko pracy do spraw oświaty i obrony cywilnej: inspektor Agnieszka Powichrowska   

c) Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Gminy: inspektor Beata Giełda
d) Stanowisko pracy do spraw obsługi kancelarii i archiwum zakładowego: inspektor Aneta Kupiec
e) Sprzątaczka: Halina Wagner

2. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
 
Kierownik referatu - Sekretarz Gminy:
a) Stanowisko pracy do spraw budownictwa, ochrony środowiska: inspektor Jan Dobrzyński
b) Stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i rolnictwa oraz z zakresu poboru pozostałych opłat i należności: inspektor Joanna Świerczewska
c) Stanowisko pracy ds. inwestycji i informatyzacji: inspektor Anna Markowska
d) Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i gospodarowania odpadami: młodszy referent Katarzyna Karpińska

 

3. Referat Finansowy

 Kierownik referatu - Skarbnik Gminy: Ewa Kupiec

a) Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej i środków trwałych: księgowa budżetowa Danuta Bierdzio

b) Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej i opłat lokalnych: młodszy referent Karol Roszkowski

c) Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, ulg i ustawowych umorzeń stosowanych w podatkach i opłatach, wykonywania zadań zleconych związanych z aktualizacją wykazów gospodarstw i przeprowadzeniem spisów rolnych: podinspektor Magdalena Wankiewicz

 

4. Referat Gospodarki Komunalnej
 Kierownik referatu - Wójt Gminy: Marek Stankiewicz
a) stanowisko Komendanta Gminnego OSP: Antoni Szymański

b) kierowca- 4 etaty: Marek Woźniewski, Robert Glinko, Dariusz Kitlas, Marek Mikiewicz

c) konserwatorzy oczyszczalni ścieków - Kazimierz Jóźwicki, Krzysztof Kobeszko
d) konserwatorzy ujęć wodociągowych - Roman Korol, Karol Hodun
e) operator koparko-ładowarki -
Dariusz Wejda

f) robotnicy gospodarczy - Marek Dzierżanowski, Andrzej Brzozowski, Adam Kulikowski, Jan Gawełko

 

5. Referat Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki
Kierownik referatu - referent Łukasz Kropiwnicki
a) sprzątaczki:
Iwona Mikiewicz, Elżbieta Stankiewicz
b) opiekun dowożenia uczniów: Elżbieta Lewczyk, Katarzyna Powichrowska

 

6. Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt Gminy: Marek Stankiewicz

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Maria Dzienis - rejestracja stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość

 

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej Urzędu: radca prawny Renata Chwatko

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2003-09-16

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-12-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2003-09-16