Zarządzenia 2017

Zarządzenia Wójta Gminy w 2017r.

STYCZEŃ 2017R.

 • Zarządzenie Nr 303/2017 wójta Gminy Krypno w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy. 
   
 • Zarządzenie Nr 304/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 305/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciążyi rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
    
 • Zarządzenie Nr 306/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciążyi rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  
    
 • Zarządzenie Nr 307/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciążyi rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  
   
 • Zarządzenie Nr 308/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciążyi rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  
   
 • Zarządzenie Nr 310/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 311/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017. 
   
 • Zarządzenie Nr 312/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania niewykorzystanych na potrzeby wydawania dowodów osobisyuch w latach 2001-2015. 
    
 • Zarządzenie Nr 313/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Krypno Kościelne Gmina Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 314/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród. 
   
 • Zarządzenie Nr 315/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 316/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do przyznania Karty Dużej Rodziny.
   
 • Zarządzenie Nr 317/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 318/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2017 r."  
    
 • Zarządzenie Nr 319/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 320/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

LUTY 2017 R.

 • Zarządzenie Nr 321/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 

 • Zarządzenie Nr 322/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. - popularyzacja kultury fizycznej.
   
 • Zarządzenie Nr 323/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 324/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 135/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad dochodzenia odsetek ustawowych od nieterminowego regulowania należności wynikających z umów cywilnoprawnych.

MARZEC 2017 R.

  • Zarządzenie Nr 326/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składnia dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, dla którego oraganem prowadzącym jest Gmina Krypno.

  • Zarządzenie Nr 327/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016r.
    
  • Zarządzenie Nr 328/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

  KWIECIEŃ 2017R.

  • Zarządzenie Nr 329/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia 2017r. do marca 2017r. w roku szkolnym 2016/2017.
    
  • Zarządzenie Nr 331/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krypno.
    
  • Zarządzenie Nr 332/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

  MAJ 2017 R.

  • Zarządzenie Nr 333/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zawieszenia w czynnościach sołtysa sołectwa Długołęka I, Gmina Krypno. 
    
  • Zarządzenie Nr 334/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2016. 
    
  • Zarządzenie Nr 335/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Długołęka I Gmina Krypno. 
    
  • Zarządzenie Nr 336/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. 
    
  • Zarządzenie Nr 337/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

  CZERWIEC 2017 R.

  • Zarządzenie Nr 338/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami ruchomego wchodzącymi w skład mienia komunalnego Gminy Krypno.  
    
  • Zarządzenie Nr 339/2017 wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.  
    
  • Zarządzenie Nr 340/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży. 
    
  • Zarządzenie Nr 341/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krypno.  
    
  • Zarządzenie Nr 342/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
    
  • Zarządzenie Nr 344/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.   

  LIPIEC 2017R.

  • Zarządzenie Nr 345/2017 Wójta Gminy Krypno o zmianie Zarządzenia Nr 317/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.
      
  • Zarządzenie Nr 346/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
     
  • Zarządzenie Nr 347/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

  SIERPIEŃ 2017R.

  WRZESIEŃ 2017R.

  • Zarządzenie Nr 353/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły placówki oświatowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. 
    
  • Zarządzenie Nr 354/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
    
  • Zarządzenie Nr 355/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2017/2018. 
    
  • Zarządzenie Nr 356/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
    
  • Zarządzenie Nr 357/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy Krypno.
    
  • Zarządzenie Nr 358/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

  PAŹDZIERNIK 2017R.

  • Zarządzenie Nr 359/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2017/2018.
    
  • Zarządzenie Nr 360/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
    
  • Zarządzenie Nr 361/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 
    
  • Zarządzenie Nr 362/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
    
  • Zarządzenie Nr 363/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy pracownika Urzędu Gminy. 
    
  • Zarządzenie Nr 364/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od października 2017r. do grudnia 2017r. w roku szkolnym 2017/2018.

   LISTOPAD 2017R.
    
  • Zarządzenie Nr 365/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
    
  • Zarządzenie Nr 366/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2018-2025.
    
  • Zarządzenie Nr 367/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2018r.
    
  • Zarządzenie Nr 368/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
    
  • Zarządzenie Nr 369/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyznania pracownikom, emerytom i rencistom pomocy finansowej ze środków zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krypno.   
    
  • Zarządzenie Nr 370/2017 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

  GRUDZIEŃ 2017R.

   

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

  Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

  Data wytworzenia: 2017-01-02

  Wprowadzający: Anna Markowska

  Data modyfikacji: 2018-01-11

  Opublikował: Anna Markowska

  Data publikacji: 2017-01-12