Zarządzenia w 2018r.

Zarządzenia Wójta Gminy Krypno w 2018r.

STYCZEŃ 2018R.

 • Zarządzenie Nr 375/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
   
 • Zarządzenie Nr 376/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 378/2018 Wójta Gminy Krypno o zmianie Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krypno.  
       
 • Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofwert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2018r. - popularyzacja kultury fizycznej.
   
 • Zarządzenie Nr 380/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2018r."
   
 • Zarządzenie Nr 381/2018 Wójta Gminy Krtpno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 382/18 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 383/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród. 
   
 • Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.
   
 • Zarządzenie Nr 385/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży. 
   
 • Zarządzenie Nr 386/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2017/2018. 
   
 • Zarządzenie Nr 387/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

LUTY 2018r.

 • Zarządzenie Nr 388/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 389/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Krypno zasad rachunkowości, planu kont i obiegu dokumentów dla projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno" realizowanego w ramachProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
   
 • Zarządzenie Nr 390/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

MARZEC 2018r.

 • Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2017 rok. 
   
 • Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2017 rok.
   
 • Zarządzenie Nr 394/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 395/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 396/2018 Wójta Gminy Krypno o zmianie zarządzenia Nr 341/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji ultury, dla których organizatorem jest Gmina Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 397/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmiany zarządzenia nr 383/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród.
    
 • Zarządzenie Nr 398/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017r.
   
 • Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 400/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

KWIECIEŃ 2018r.

 • Zarządzenie Nr 401/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2017/2018. 
   
 • Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie.
   
 • Zarządzenie Nr 403/2018 Wójta Gminy Krypno o zmianie zarządzenia Nr 11/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krypno, zmienionego zarządzeniem Nr 95/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2011r. i zarządzeniem Nr 316/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 grudnia 2013r. 
   
 • Zarządzenie Nr 404/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia 2018r. do kwietnia 2018r. w roku szkolnym 2017/2018. 

MAJ 2018R.

 • Zarządzenie Nr 407/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 408/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 409/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należących do właściwości gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 410/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
   
 • Zarządzenie Nr 411/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 412/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 414/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2017.
   
 • Zarządzenie Nr 415/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 416/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie wprowadzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 
   
 • Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 420/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2018/2019.

  CZERWIEC 2018R.
   
 • Zarządzenie Nr 422/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 423/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 424/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 425/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start". 
   
 • Zarządzenie Nr 426/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia starszego specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".
   
 • Zarządzenie Nr 427/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji.  
   
 • Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

LIPIEC 2018R.

SIERPIEŃ 2018R.

 • Zarządzenie Nr 437/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawch rodzinnych. 
   
 • Zarządzenie Nr 438/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. 
   
 • Zarządzenie Nr 439/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
   
 • Zarządzenie Nr 440/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie. 
   
 • Zarządzenie Nr 441/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do ustalania prawa i wypłaty zasiłku dla opiekuna. 
   
 • Zarządzenie Nr 442/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
   
 • Zarządzenie Nr 443/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcir Milewicjiej-Roszkowskiej - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie Kościelnym. 
   
 • Zarządzenie Nr 444/2018 Wójta gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
   
 • Zarządzenie Nr 445/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie skrócenia czasu pracy na czas upałów. 
   
 • Zarządzenie Nr 446/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie Kościelnym do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi  "Dobry Start".
   
 • Zarządzenie Nr 447/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie Kościelnym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny, stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy. 
   
 • Zarządzenie Nr 448/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 449/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia i powołania zespołu interdyscyplinarnego.
   
 • Zarządzenie Nr 450/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów. 
   
 • Zarządzenie Nr 451/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 
   
 • Zarządzenie Nr 452/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 453/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
   
 • Zarządzenie Nr 454/2018  Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2018r.
   
 • Zarządzenie Nr 455/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.

WRZESIEŃ 2018R.

 • Zarządzenie Nr 456/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły placówki oświatowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą.
   
 • Zarządzenie Nr 457/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2018/2019. 
   
 • Zarządzenie Nr 458/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 459/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego urzytkowania. 
   
 • Zarządzenie Nr 460/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 461/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży. 
   
 • Zarządzenie Nr 462/2018 Wójta gminy Krypno w sprawie upowaznienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.  
   
 • Zarządzenie Nr 463/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.   
   
 • Zarządzenie Nr 464/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należacych do właściwości gminy.       
 • Zarządzenie Nr 465/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy. 
    
 • Zarządzenie Nr 466/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 467/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start".
   
 • Zarządzenie Nr 468/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2018/2019.  
   
 • Zarządzenie Nr 469/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 469.1/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

PAŹDZIERNIK 2018R.

 • Zarządzenie Nr 470/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 471/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przekazania do realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.  
   
 • Zarządzenie Nr 472/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 473/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2019.
      
 • Zarządzenie Nr 474/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od października 2018r. do grudnia 2018r. w roku szkolnym 2018/2019.   
   
 • Zarządzenie Nr 475/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do przyznania Karty Dużej Rodziny.  
   
 • Zarządzenie Nr 476/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rudzie.   

LISTOPAD 2018R.

 • Zarządzenie Nr 477/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2018/2019.  
   
 • Zarządzenie Nr 478/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w przyjętych przez Urząd Gminy Krypno zasadach rachunkowości, planie kont i obiegu dokumentów dla projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej Nr 1391B Góra- Zygmunty" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
    
 • Zarządzenie Nr 479/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 480/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego.
     
 • Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025.   
   
 • Zarządzenie Nr 482/2018 Wójta gminy Krypno w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2019r.   
   
 • Zarządzenie Nr 483/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
     
 • Zarządzenie Nr 484/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypn o za odpracowaniem.  
    
 • Zarządzenie Nr 485/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   
   
 • Zarządzenie Nr 486/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 488/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.  

 

KADENCJA 2018-2023.

LISTOPAD 2018R.

 • Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
   
 • Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

 

GRUDZIEŃ 2018R.
 

 • Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2019-2025.
     
 • Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2019r.   
   
 • Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.  
   
 • Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie przyznania pracownikom, emerytom i rencistom pomocy finansowej ze środków zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2019r.  
   
 • Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego.  

STYCZEŃ 2019R.

 • Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Krypno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
   
 • Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Krypno w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Krypno. 
     
 • Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Krypno w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.  

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-01-02