Informacja1 USC

 

1. Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 roku (Dz.U. Nr 212 poz. 1264 z późn. zm.) prawo o aktach stanu cywilnego odpisy z akt stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w księdze stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wyżej  wymienione, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 
Odmowa wydania odpisu z akt stanu cywilnego następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego wnoszone za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krypnie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 
2. Odpis można uzyskać:
- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krypnie, Krypno Kościelne 23 B, pok. 1
- listownie po przesłaniu wniosku na adres Urząd Stanu Cywilnego w Krypnie, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne.
 
3. Opłaty za wydanie odpisu:
- 22 zł opłata skarbowa za odpis skrócony
- 33 zł opłata skarbowa za odpis zupełny
wpłaca się
- w kasie Urzędu Gminy Krypno
 

- przelewem na konto 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080

Wysokość opłaty skarbowej oraz zwolnienia z uiszczenia opłaty reguluje ustawa z dn. 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 1282).

Metryka strony

Udostępniający: Maria Dzienis - Zastępca Kierownika USC

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-08-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-08-26

Data modyfikacji: 2014-08-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-08-26