Odpowiedzi na zapytania oferentów 24.02.2020

 

   Krypno Kościelne, dn. 24.02.2020 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane pytanie do treści zapytania ofertowego nr 2/2020

 

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów robót dla obiektów nr 13 i 14 przeznaczonych do remontu. Na podstawie udostępnionych materiałów nie ma możliwości zweryfikowania ani oszacowania ilości prac remontowanych do wykonania, a w związku z tym nie ma możliwości przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź: Rzuty oraz przekroje obiektów nr 13,14 i 15 zostały zamieszczone w branży technologicznej. Zakres prac remontowych został zawarty w opisie branży architektoniczno-konstrukcyjnej pkt. 4.4. Wykonawca musi indywidualnie wycenić prace remontowe.

 

Pytanie 2

W projekcie podano nie do końca jasne parametry pomp, gdzie przy małych średnicach przelotu a dużych wartościach podnoszenia wychodzą dużo mocowo pompy.

Prawdopodobnie podane są błędne dobory pomp.

Celem weryfikacji prosimy o podanie obecnych rzędnych dna pompowni, dna najbliższej studni rozprężnej, średnice tłocznego za pompowniami, długości odcinków kanalizacji. Prosimy o udostępnienie dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci kanalizacyjnej, inwentaryzacji geodezyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający załącza Zał. Nr 1. Zestawienie pompowni i rozwiązania konstrukcyjne oraz dokumentację techniczną wybudowanych pompowni.

 

Pytanie 3

Prosimy o podanie rozwiązań konstrukcyjnych i pełnego standardu wykonania hydraulicznego obiektu wraz z wymiarami zbiorników (wysokość, średnica, poziom napływu itp.)

Odpowiedź: Zamawiający załącza Zał. Nr 1. Zestawienie pompowni i rozwiązania konstrukcyjne oraz dokumentację techniczną wybudowanych pompowni.

 

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania urządzeń technologicznych, które mają stały kontakt z nieczystościami wodociągowymi, ze stali AISI 316, zastępując stal typu Duplex?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja  projektowa  szczegółowo określa  rodzaj materiału z którego winno zostać wykonane wyposażenie technologiczne oczyszczalni ścieków. Zamawiający wskazuje, iż w przypadku głównych urządzeń  technologicznych odpowiadających za mechanikę oczyszczania ścieków: stacja zlewna ścieków i osadów dowożonych, sito pionowe, sito piaskownik jako urządzenie zblokowane posiadające w swojej zabudowie tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku,  dekantację (dekantery),  a więc urządzeń mających  bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki należy zastosować stal  nierdzewną typu duplex, której to odporność korozyjna jak również właściwości mechaniczne (PRE) są wyższe od wskazanej w pytaniu stali nierdzewnej AISI 316/316L. Należy wyjaśnić, iż stal nierdzewna typu duplex jest ogólnie dostępnym gatunkiem stali za równo na rynku polskim jak i europejskim. Zamawiający podtrzymuje wszystkie  wymagania wskazane w Dokumentacji Projektowej dotyczące materiału wykonania wyposażenia technologicznego w tym urządzeń technologicznych.

 

Pytanie 5

Czy zamawiający uważa typ przenośników wałowych i bez wałowych za równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za równoważne przenośniki wałowe jak i bez wałowe.

 

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania żurawików ręcznych ze stali AISI 304 lub w powłoce cynkowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż informacja na temat żurawików została opublikowana w ZAPYTANIA OFERTOWE Nr 2/2020 w punkcie 16 „Informacje dodatkowe – zastrzeżenia”.

 

Pytanie 7

Prosimy o określenie szerokości przejść technologicznych na rury AlSl316L, Dz=219.1 przez ścianę poprzeczną znajdującą się w Reaktorach SBR. W przedmiarze robót uwzględniono wysokość ściany równą 4,9 m, co sugeruje iż przejście wykonać należy na całej szerokości ściany.

Odpowiedź: Jest to rozwiązanie reaktora CF-SBR a nie przejście rurociągu. Ściana wewnętrzna reaktora jest zawieszona na całej szerokości.

 

Pytanie 8

Czy zakres robót obejmuje wykonanie tynków na Zbiorniku osadu ZO? Brak pozycji w przedmiarze robót. Jeśli tak to czy powinien on zostać wykonany jedynie na ścianach, czy również na wierzchu zbiornika?

Odpowiedź: Należy wykonać tynk mozaikowy żywiczny wyłącznie na ścianach zbiornika ZO.

 

Pytanie 9

Czy zakres obejmuje remont budynków nr 13, 14, 15? Brak przedmiaru robót obejmującego roboty remontowe. Jeśli Zamawiający posiada przedmiar dotyczący ww. robót, prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Rzuty oraz przekroje obiektów nr 13,14 i 15 zostały zamieszczone w branży technologicznej. Zakres prac remontowych został zawarty w opisie branży architektoniczno-konstrukcyjnej pkt. 4.4. Wykonawca musi indywidualnie wycenić prace remontowe.

 

Pytanie 10

Do czego odnosi się ST- 10.00.00- Konstrukcje dachowe drewniane? Brak zapisów dotyczących montażu konstrukcji dachowych drewnianych w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót.

Odpowiedź: Jeżeli w ramach inwestycji nie są wykonywane konstrukcje drewniane zapisy ST-10.00.00 nie obowiązują.

 

Pytanie 11

Czy zakres robót obejmuje montaż przekrycia kanału technologicznego z krat zgrzewanych 1000x1040 mm w Budynku technologicznym? Brak pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź: Tak, zakres robót obejmuje montaż krat. Zamawiający zmienia kraty z ocynkowanych na kraty pomostowe antypoślizgowe z tworzywa sztucznego.

 

Pytanie 12

Czy pomost roboczy w przepompowni ścieków surowych powinien być wyposażony w barierkę zgodnie z przedmiarem robót? Brak barierki na rysunkach.

Odpowiedź: Pomost musi zostać wyposażony w barierkę zgodnie z przepisami BHP.

 

Pytanie 13

Prosimy o określenie prawidłowego wymiaru włazu w Zbiorniku osadu. Wg. projektu branży technologicznej należy wykonać właz o wymiarach 60x60 cm, natomiast wg. projektu branży budowlanej 60x68 cm.

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

 

Pytanie 14

Prosimy o określenie wymiarów przekroju belki policzkowej schodów Reaktora SBR. Według opisu technicznego powinny one zostać wykonane z kształtownika Ce160, natomiast wg. Rysunku K/25 należy ją wykonać z kształtownika Ce180.

Odpowiedź: Wystąpiła omyłka pisarska na rys. K/25. Belki policzkowe na Reaktor SBR i ZO należy wykonać z Ce160.

 

Pytanie 15

Prosimy o określenie ilości kominków wentylacyjnych w Budynku technologicznym. Według wykazu materiałów z Rys. 4 branży technologicznej należy zamontować 3 szt., natomiast wg. rzutu należy wykonać 2 szt. Kominków.

Odpowiedź: Dwa kominki wentylujące zbiorniki podziemne. Projekt wentylacji budynku w osobnym tomie dokumentacji.

 

Pytanie 16

Mając na uwadze najlepiej pojęty interes zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców, ze względu na złożoność dokumentacji projektowej, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Pozwoli to na szczegółową analizę dokumentacji, a co za tym idzie przygotowanie możliwie najkorzystniejszych ofert.

Odpowiedź: Termin składania ofert został już wydłużony do 09.03.2020 r.

 

Pytanie 17

Prosimy o udzielenie odpowiedzi z jakiego materiału mają zostać wykonane kraty pomostowe, w obiektach nr 02 i 04?

Odpowiedź: W projekcie założono kraty ocynkowane jednakże Zamawiający zmienia przyjęte rozwiązanie na kraty pomostowe antypoślizgowe z tworzywa sztucznego. Tyczy się to zarówno OB. 02 i OB. 04 oraz przekrycia kanału technologicznego w OB. 01.

 

Pytanie 18

W związku z wymogiem modernizacji pompowni ścieków w Gminie Krypno, w celu wyceny niezbędnych robót prosimy o zamieszczenie dokumentacji przedmiotowych przepompowni w zakresie lokalizacji, technologii i konstrukcji, gdyż nie ma możliwości oszacowania tych robót na podstawie załączonej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia w załączeniu dokumentacją techniczną wybudowanych pompowni. 

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-02-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-02-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-02-24