Uchwała budżetowa

Uchwała nr  XXXIII / 188  /06

Rady Gminy Krypno

z dnia 31 marca 2006r.

w sprawie budżetu Gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 9 lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 82 ust. 1, art.173, art. 182, art. 184, art. 188 i art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

           dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości                        11.939.186 zł;

           wydatki budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości                           9.954.886 zł;

           dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3;

           dochody budżetowe w kwocie 2.657.305 zł przeznacza się:

- na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę hali widowiskowo-sportowej  - 220.000 zł.

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW – 44.000 zł. – modernizacja oczyszczalni ścieków

- pożyczki zaciągniętej w  NFOŚ i GW  - 150.000 zł. – modernizacja oczyszczalni ścieków

- spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie podatku VAT na kanalizację ściekową – 187.000 zł.

- spłatę kredytu zaciągniętego na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2005 roku – 87.959 zł.

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego w kwocie 30.000 zł.

- spłatę pożyczki pomostowej zaciągniętej na budowę kanalizacji                                 1.938.346 zł.

            źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 673.005 zł. są przychody pochodzące z pożyczek :

- z WFOŚ i GW w Białymstoku                                                                                                  125.250 zł.

- z NFOŚ i GW w Warszawie                                                                                          400.890 zł.

przeznaczone na budowę kanalizacji ściekowej

- pożyczka z WFOŚ i GW na samochód ratowniczo-gaśniczy kwota 116.865 zł.

- wolne środki z 2005 roku – kwota 30.000 zł.

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną  w kwocie                                                                      90.273 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 32.664 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Dochody w kwocie 40.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

§ 9. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 200.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

      2. Zabezpieczeniem ww. pożyczek i kredytów jest weksel in blanco.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

      2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 3.000.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2006-03-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-04-26

Data modyfikacji: 2007-10-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-04-26