Uchwała budżetowa

Uchwała nr IV/19/07

Rady Gminy Krypno

z dnia 14 marca 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.968.783 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.248.614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2013 , zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 954.169 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie                                                     - 359.280 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie                                                     - 594.889 zl.

3. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 234.000 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z 2006 r.

4. 3. Przychody budżetu w wysokości 234.000 zł, rozchody w wysokości 954.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

2. 1. ogólną w wysokości                                                                            - 80.030 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 57.500 zł  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 40.000 zł, wydatki - 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla:

2. 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                        - 217.000 zł,

3. 2. działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i szkół w wysokości    

4.                                                                                                                    - 356.622 zl,

5. zgodnie z załacznikiem nr 8

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

2. 1.  przychody                                                                                            - 5.000 zł

3. 2.  wydatki                                                                                                - 8.900 zł,

4. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1.       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł.

2.       zaciągania zobowiązań:

            na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,

            z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł,

            dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

            lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

            udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jurgielewicz

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2007-03-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-04-25

Data modyfikacji: 2007-10-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-04-25