Uchwała budżetowa

 

                                              UCHWAŁA NR XXII/135/05

                                                  RADY GMINY KRYPNO

                                                  z dnia 10 lutego 2005 r.

                                    w sprawie budżetu Gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4, pkt 9 lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art.128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 273, poz. 2703) uchwala się co następuje:

       § 1. Ustala się:

   1) dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości                8.081.931 zł;

   2) wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości  6.358.106 zł;

   3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3;

   4) dochody budżetowe w kwocie 1.723.825 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na budowę hali widowiskowo-sportowej, pożyczki długoterminowe zaciągnięte w WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni ścieków w Krypnie, oraz pożyczki pomostowej;

       § 2. Ustala się rezerwę ogólną  w kwocie                                                                                  41.711 zł.

       § 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

       § 4. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 27.764 zł. Plan finansowy Funduszu stanowowi załącznik Nr 5.

       § 5. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

       § 6. Dochody w kwocie 40.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i          rozwiązywania problemów alkoholowych.

       § 7. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

       § 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.

 

       § 9. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 64.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

       § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

       § 11. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

               2. Zabezpieczeniem ww. pożyczek i kredytów jest weksel in blanco.

       § 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

               2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 5.700.000 zł.

       § 13. Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy.

       § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2005-02-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2005-03-14

Data modyfikacji: 2007-10-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2005-03-14