Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krypno za rok 2020

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRYPNO ZA 2020 ROK

 

I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy

Podstawą prawną Analizy jest art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.1439 ze zm.).

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krypno za rok 2020 została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 II. Wstęp

Gmina Krypno jest gminą wiejska i zajmuje powierzchnię 112,69 km2. Położona jest w granicach województwa podlaskiego, w jego centralnej części na północny zachód od Białegostoku. Gmina Krypno graniczy od strony północnej z Gminą Mońki, od strony północno-wschodniej z Gminą Knyszyn, od strony wschodniej z Gminą Dobrzyniewo Kościelne, od strony południowo-zachodniej z Gminą Tykocin oraz od strony zachodniej z Gminą Trzcianne.

Gmina Krypno na dzień 31.12.2020r. liczyła 3916 mieszkańców natomiast w złożonych  deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęto 2728 mieszkańców. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

 

 III. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Krypno.

 

W związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krypno odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma MPO Sp. z o.o., ul 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok wyłoniona w przetargu z którą podpisano umowę na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Od 2020 r. zagospodarowaniem odpadów zajmowała się Spółka BIOM z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-123 Jaświły, która posiada następujące instalacje do zagospodarowania odpadów:

-odpady zmieszane i zielone- Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w Miejscowości Świerzbienie;

-odpady zebrane selektywnie- Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym.  

Rada Gminy Krypno Uchwałą z dnia 27 listopada 2018r. ustaliła szczegółowy sposób i zakres świadczenia w/w usług. Ustalono, iż odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:

a) Zmieszane odpady komunalne:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października- dwa razy w miesiącu;

- w okresie od 1 listopada do 31 marca- jeden raz w miesiącu.

b) odpadów ulegających biodegradacji:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października- dwa razy w miesiącu;

- w okresie od 1 listopada do 31 marca- jeden raz w miesiącu.

c) Selektywnie zebrane odpady komunalne:

- odbierane z częstotliwością jeden raz w miesiącu.

d) Popiół i żużel z palenisk domowych:

- 1 raz na 2 miesiące na koniec okresów: styczeń-luty, marzec- kwiecień, wrzesień-październik, listopad-grudzień.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym:

-worek żółty- tworzywa sztuczne i metale;

-worek zielony- szkło;

-worek niebieski- papier;

-worek szary/przezroczysty- popiół i żużel z palenisk;

-worek brązowy- odpady ulegające biodegradacji.

Na terenie Gminy Krypno funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogli dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, opakowania wielomateriałowe, niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe, odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek; odpady budowlane i rozbiórkowe; przeterminowane leki; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte opony; popiół i żużel z palenisk domowych; tekstylia i odzież. PSZOK znajdował się w Krypnie Kościelnym 25A i był czynny w czwartki i soboty w godz. 8.00-14.00.

 
IV. Liczba właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. objęto 901 nieruchomości zamieszkałych.


V. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

Na terenie Gminy Krypno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych przekazywane były do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce.

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2020 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 
VI. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Krypno, wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych

 

 1. Ilość odpadów zmieszanych i segregowanych zebranych z terenu Gminy Krypno.

 

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych odpadów

20 01 02

Szkło

60,30 Mg

20 01 39

Tworzywa sztuczne

62,48 Mg

20 01 01

Papier i tektura

11,42 Mg

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

349,40 Mg

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

10,59 Mg

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

7,80 Mg

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie

39,70 Mg

 

 1. Ilość odpadów wysegregowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych

Kod odebranych odpadów

Rodzaj wyselekcjonowanych odpadów z odebranych

Masa odebranych odpadów

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

14,9032 Mg

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

3,0703 Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła

7,9000 Mg

19 12 02

Metale żelazne

2,6218 Mg

15 01 04

Opakowania z metali

7,4247 Mg

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

2,1961 Mg

 

 1. Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych odpadów

15 01 04

Opakowania z metali

1,1880 Mg

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

6,3100 Mg

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

7,3800 Mg

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

6,2000 Mg

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

0,9000 Mg

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

24,5200 Mg

 

 1. Osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
  a)
  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,06 %,
  b)
  Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 59,46%,
  c)
  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.

 
VII. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

 

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu ( w tym również koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych), zostały wykazane w poniższej tabeli:

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Krypno w roku 2019, w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie

Koszty i wydatki

Koszty i wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych

480.161,05 zł

Koszty związane z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- umowa na okres dwóch lat

57.672,00 zł

Koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji i druków opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp.)  

102.286,67 zł

RAZEM

640.119,72 zł

 VIII. Stawki i opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2020 r. kształtują się następująco:

-28 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

- 56 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny;

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 6 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kształtują się następująco:

 • Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 112,47 zł;
 • Naliczania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przypisy-odpisy): 694,00 zł;
 • Nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 766,83 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wysyłane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze kierowane do urzędu skarbowego. W roku 2020 wystawiono łącznie 190 upomnień i tytułów wykonawczych z tytułu nie uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 64.247,38 zł.

 IX. Podsumowanie

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krypno wykazuje, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy funkcjonuje prawidłowo. System gospodarki odpadami jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami prawa miejscowego. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zostali objęci obowiązującym systemem. Ponadto właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem zawarli umowy z firmą odbierającą odpady. Wszyscy mieszkańcy objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, co przekłada się na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                mgr Marek Stankiewicz

 

 

Sporządziła:

Katarzyna Karpińska

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-04-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-04-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-04-29