Informacje ogólne

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRYPNO

 

Nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krypno obowiązują od 1 stycznia 2023 r. i wynoszą:

- 32 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;

- 64 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny;

- zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 7 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

 

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Krypno w BS Knyszyn O/Krypno Nr 09 8076 0001 0010 5082 2000 0210 lub w kasie Urzędu Gminy Krypno w terminach:

  • do 20 lutego (za m-c I i II);
  • do 20 kwietnia (za m-c III i IV);
  • do 20 czerwca (za m-c V i VI);
  • do 20 sierpnia ( za m-c VII i VIII);
  • do 20 października (za m-c IX i X);
  • do 20 grudnia (za m-c XI i XII).

 

Na terenie Gminy Krypno funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać następujące odpady: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych (igły, strzykawki), odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady tekstyliów i odzieży.

PSZOK zlokalizowany jest pod adresem Krypno Kościelne 21 B (plac obok zakładu Skłodowscy Sp. z o.o. przy drodze powiatowej do Rudy)

PSZOK jest czynny w godzinach od 8.00 do 15.00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny dostarczenia odpadów, tel. 857169 042.

 Regulamin PSZOKu

Informacje dotyczące segregowania odpadów znajdują się w ulotce dostępnej w zakładce Sposób segregowania odpadów: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/gosp_odpadami_komunal/sposob_segregow_odpadow.html

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 1 oraz pod numerem Tel. 857169 042.

 

UWAGA!!!

Informujemy, iż zgodnie z art. 5 ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz §5 ust.1 uchwały Rady Gminy Krypno w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niewykonanie powyższego obowiązku podlega karze grzywny do 1500 zł lub karze nagany na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń.

Ponadto informujemy, iż zabronione jest usuwanie zanieczyszczeń z chodników na jezdnię!

 

 

Wójt Gminy Krypno

 Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Karpińska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2014-12-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Data modyfikacji: 2023-01-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-12-19