Uchwały 2016

Uchwały w 2016r.

15 stycznia 2016r.

 • Uchwała Nr XII/73/16 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/433/)
 • Uchwała Nr XII/74/16 - w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krypno na lata 2016-2023". 
 • Uchwała Nr XII/75/16 - o zmianie uchwały nr X/56/15 Rady Gminy Krypno z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/434/)
 • Uchwała Nr XII/76/16 - w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez gminę Krypno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa lub gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/435/)
 • Uchwała Nr XII/77/16  - w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu dla Gminy Krypno na lata 2009-2032". 

11 marca 2016r.

17 maja 2016r.

28 czerwca 2016r.

 • Uchwała Nr XVI/97/16 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krypno za rok 2015.
 • Uchwała Nr XVI/98/16 - w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. 
 • Uchwała Nr XVI/99/16 - w sprawie zmian w budżecie Gminy. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:
 • Uchwała Nr XVI/100/16 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2016 - 2020. 

31 sierpnia 2016r.

23 września 2016r.

15 listopada 2016r.

20 grudnia 2016r.

 • Uchwała Nr XX/110/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Uchwała Nr XX/111/2016 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2017-2021.  
 • Uchwała Nr XX/112/2016 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na 2017 rok.  
 • Uchwała Nr XX/113/2016 - o zmianie uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Krypno z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krypno przez inne niż Gmina Krypno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4951/akt.pdf )
 • Uchwała Nr XX/114/16 - o zmianie Uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

30 grudnia 2016r.

 • Uchwała Nr XXI/115/2016 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
 • Uchwała Nr XXI/116/2016 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krypno na rok 2017.
 • Uchwała Nr XXI/117/2016 - w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krypno w 2017 roku".
 • Uchwała Nr XXI/118/2016 - w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2016-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-01-04