Zarządzenia 2013

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY KRYPNO 2013R.

Zarządzenie Nr 212/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej. 

Zarządzenie Nr 213/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej. 

Zarządzenie Nr 214/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju, pracowników Urzedu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy. 

Zarządzenie Nr 215/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia zasad zakupu paczek okolicznościowych dla dzieci pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie.      

Zarządzenie Nr 216/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2013r."  

Zarządzenie Nr 217/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

Zarządzenie Nr 218/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 7 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2012/2013.  

Zarządzenie Nr 219/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2009r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz funduszu nagród. 

Zarządzenie Nr 220/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

Zarządzenie Nr 222/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Zarządzenie Nr 223/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie obniżenia wartości księgowej składników majątku ruchomego - wyposażenia wchodzącego w skład mienia komunalnego Gminy Krypno.   

Zarządzenie Nr 224/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2013r."  

Zarządzenie Nr 225/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Anesku Nr 8 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2012/2013 oraz Aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.  

Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 lutego 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 43/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Krypno.  

Zarządzenie Nr 227/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Zarządzenie Nr 228/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lutego 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 12/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie stosowania na stanowiskach pracy w
Urzędzie Gminy Krypno środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Zarządzenie Nr 229/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnej. 

Zarządzenie Nr 230/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wszczęcia procedury zbycia akcji Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku. 

 Zarządzenie Nr 231/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2013r. - popularyzacja kultury fizycznej.  

Zarządzenie Nr 232/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Zarządzenie Nr 233/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 marca 2013r. w sprawie powierzenia obowiązków przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnej zabudowanej. 

Zarządzenie Nr 234/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 marca 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.  

Zarządzenie Nr 235/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

Zarządzenie Nr 236/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno. 

Zarządzenie Nr 237/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 marca 2013r. w sprawie planu dofinansowania na rok 2013 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.  

Zarządzenie Nr 238/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 marca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krypno nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną stanowiącej własność Pana Andrzeja Kropiewnickiego.

Zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012r. 

Zarządzenie Nr 241/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Zarządzenie Nr 242/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 marca 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 144/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 listopada 2009r.  w sprawie określenia cen zbywania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy Krypno.  

Zarządzenie Nr 243/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno.   

Zarządzenie Nr 244/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej Gminy Krypno w Piłkę Siatkową 2013r."  

Zarządzenie Nr 245/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędu Gminy Krypno za odpracowaniem. 

Zarządzenie Nr 246/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności działki nr 119/4 będącej własnością Gminy Krypno na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie. 

Zarządzenie Nr 247/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmianw budżecie Gminy.   

Zarządzenie Nr 249/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2013r. o zmianie Zarządzenia nr 71/08 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

Zarządzenie Nr 250/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Obrony Cywilnej.  

Zarządzenie Nr 251/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia do marca 2013r. w roku szkolnym 2012/2013.   

Zarządzenie Nr 252/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 01/2001/OC Wójta - Szefa OC Gminy Krypno z dnia 9 lipca 2001r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krypno.  

Zarządzenie Nr 253/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 74/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego.  

Zarządzenie Nr 254/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 kwietnia 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie urządzeń i narzędzi będących własnością Gminy Krypno.

Zarządzenie Nr 255/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 kwietnia 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 168/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie dostosowania Urzędu Gminy Krypno do przepisów Instrukcji Kancelaryjnej.  

Zarządzenie Nr 256/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.   

Zarządzenie Nr 257/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  

Zarządzenie Nr 258/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  

Zarządzenie Nr 259/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie oraz arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce na rok szkolny 2013/2014.  

Zarządzenie Nr 260/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2012.

Zarządzenie Nr 261/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Zarządzenie Nr 262/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2013/2014.

Zarządzenie Nr 263/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

 Zarządzenie Nr 264/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.  

Zarządzenie Nr 265/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - gminnej oczyszczalni ścieków.   

Zarządzenie Nr 266/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 maja 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

Zarządzenie Nr 267/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zadania "Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno" na zadaniu; Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn.  

Zarządzenie Nr 268/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 269/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 270/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 czerwca w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 271/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zadania: "Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno".

Zarządzenie Nr 272/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 273/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Zarzadzenie Nr 274/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 02 lipca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży składników majątku ruchomego - wyposażenia wchodzącego w skład mienia komunalnego Gminy Krypno.

Zarządzenie Nr 275/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 02 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjno - likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 276/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Zarządzenie Nr 278/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Zarządzenie Nr 279/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji.

Zarządzenie Nr 280/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży samochodu: "Star" SK-1/HBL-11/12 (śmieciarka).

Zarządzenie Nr 281/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 września 2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 14/08 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 września 2008r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Krypno w czasie podwyższenia stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu i wojny.  

Zarządzenie Nr 282/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Gminie Krypno".

Zarządzenie Nr 283/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzurą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Krypno.

Zarządzenie Nr 284/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręcznikó w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka Szkolna".

Zarządzenie Nr 285/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 286/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zadania "Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno" na zadaniu: Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda.

Zarządzenie Nr 287/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Zarządzenie Nr 288/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.

Zarządzenie Nr 289/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 290/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2013/2014 i aneksu nr 1 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.

Zarządzenie Nr 291/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 września 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 292/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 września 2013r. w sprawie powołania Komisji.

Zarządzenie Nr 293/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Zarządzenie Nr 294/2013 Wójta Gminy Krypno - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Krypno z dnia 19 września 2013r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obroby cywilnej.  

Zarządzenie Nr 295/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmianw budżecie Gminy. 

Zarządzenie Nr 296/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 października 2013r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 297/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 października 2013r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu nieograniczonego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dot. sprzedaży spycharki gąsienicowej hydraulicznej DT-75. 

Zarządzenie Nr 298/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 października 2013r. w sprawie zmianw budżecie Gminy. 

Zarządzenie Nr 299/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

Zarządzenie Nr 300/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 października 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Nr 301/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Zarządzenie Nr 302/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od października do grudnia 2013r. w roku szkolnym 2013/2014. 

Zarządzenie Nr 303/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Zarządzenie Nr 304/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 

Zarządzenie Nr 305/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2014-2020. 

Zarządzenie Nr 306/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 307/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 308/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rudzie. 

Zarządzenie Nr 309/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia wartości księgowej składników majątku ruchomego - wyposażenia wchodzącego w skład mienia komunalnego Gminy Krypno. 

Zarządzenie Nr 310/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno za odpracowaniem. 

Zarządzenie Nr 311/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w elu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących na stanie Urzędu Gminy Krypno. 

Zarządzenie Nr 312/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Zarządzenie Nr 313/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie przyznania pracownikom, emerytom i rencistom pomoy finansowej ze środków zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krypno. 

Zarządzenie Nr 316/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 grudnia 2013r. w o zmianie Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krypno. 

Zarządzenie Nr 317/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wysokości dofinansowania ze środków Wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.  

Zarządzenie Nr 318/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego.  

Zarządzenie Nr 319/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Zarządzenie Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.  

Zarządzenie Nr 322/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Beata Giełda - Referat Inwestycyjno-Organizacyjny.

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-17

Data modyfikacji: 2016-05-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-17