Zarządzenia 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Krypno w 2016r.

 • Zarządzenie Nr 112/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 stycznia 2016 r . o zmianie zarządzenia Nr 50/2011 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 113/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie powołania społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 • Zarządzenie Nr 114/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno  przeznaczonych do sprzedaży. 
 • Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 116/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 06 marca 2016 roku. 
 • Zarządzenie Nr 117/2016 Wójta gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia i powołania zespołu interdyscyplinarnego. 
 • Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie.  
 • Zarządzenie Nr 119/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2016". 
 • Zarządzenie Nr 220/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
 • Zarządzenie Nr 221/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 222/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 223/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród.  
 • Zarządzenie Nr 224/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 225/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych. 
 • Zarządzenie Nr 226/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 08 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza oraganizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.  
 • Zarządzenie Nr 227/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożónych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej  w 2016r. - popularyzacja kultury fizycznej. 
 • Zarządzenie Nr 228/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.  
 • Zarządzenie Nr 229/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.  
 • Zarządzenie Nr 230/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 231/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce OSP Kulesze Chobotki Gminy Krypno.  
 • Zarządzenie Nr 232/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.  
 • Zarządzenie Nr 233/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie odwołania dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 234/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad zbywania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 235/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przestrzegania zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 236/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Krypno.  
 • Zarządzenie Nr 237/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2016.  
 • Zarządzenie Nr 238/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 239/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 240/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 marca 2016r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w gminie Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 241/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 marca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zycie nieruchomości gminnych.  
 • Zarządzenie Nr 242/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015r. 
 • Zarządzenie Nr 243/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 244/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie planu dofinansowania na rok 2016 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane. 
   
 • Zarządzenie Nr 245/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia 2016r. do marca 2016r. w roku szkolnym 2015/2016.  
 • Zarządzenie Nr 246/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. 
 • Zarządzenie Nr 247/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 04 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. 
 • Zarządzenie Nr 248/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych. 
 • Zarządzenie Nr 249/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 250/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 251/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 252/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 maja 2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 253/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie upoważnienia specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
 • Zarządzenie Nr 254/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2015. 
 • Zarządzenie Nr 255/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie stosowania na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Krypno środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego.  
 • Zarządzienie Nr 256/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2016/17.  
 • Zarządzenie Nr 257/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 258/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia Regulaminu Konkursu ekologicznego. 
 • Zarządzenie Nr 259/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2015/16. 
 • Zarządzenie Nr 260/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 261/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno.  
 • Zarządzenie Nr 262/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 263/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne do konkursu p.n. "Czy dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zielonych zmienia się nasze otoczenie i czy ma to wpływ na nasze życie?".  
 • Zarządzenie Nr 264/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 265/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie Zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 266/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
 • Zarządzenie Nr 267/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowe. 
 • Zarządzenie Nr 268/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnych. 
 • Zarządzenie Nr 269/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.  
 • Zarządzenie Nr 270/2016  Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 271/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 272/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 273/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2016r. wsprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2016r.
 • Zarządzenie Nr 274/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. -"Wyprawka szkolna".
 • Zarządzenie Nr 275/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 276/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 277/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 01 września 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zaskresu świadczeń rodzinnych należących do włściwości gminy.  
 • Zarządzenie Nr 278/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 2 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 279/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 280/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

 • Zarządzenie Nr 281/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 282/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznawanie pomocy zdrowotnej. 
 • Zarządzenie Nr 283/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.  
 • Zarządzenie Nr 284/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - gminnej oczyszczalni ścieków. 
 • Zarządzenie Nr 285/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 
 • Zarządzenie Nr 286/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 października 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynanryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzetu.  
 • Zarządzenie Nr 287/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 288/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 288.1/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od października 2016r. do grudnia 2016r. w roku szkolnym 2016/2017. 
 • Zarządzenie Nr 290/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 291/2016 Wójta gminy Krypno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2017-2021. 
 • Zarządzenie Nr 292/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2017r. 
 • Zarządzenie Nr 293/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w budynku mieszkalno-użytkowym Ruda 71. 
 • Zarządzenie Nr 294/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.

 • Zarządzenie Nr 295/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 rudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 296/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2017r.
 • Zarządzenie Nr 297/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie urządzeń i narzędzi będących własnością Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 298/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2016r.
  w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 299/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alinie Irenie Radziwonowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie Kościelnym. 
 • Zarządzenie Nr 300/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Popławskiej - Karpińskiej - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie Kościelnym. 
 • Zarządzenie Nr 301/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie określenia dodatku mieszkaniowego. 
 • Zarządzenie Nr 302/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Metryka strony

Udostępniający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2016-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-01-04