Zarządzenia 2014

Zarządzenia Wójta Gminy w 2014r. 

KADENCJA 2014-2018

 • Zarządzenie Nr 6/1/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Krypno.
 • Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2015 r. 
 • Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
 • Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia i powołania składu zespołu interdyscypilnarnego.

KADENCJA 2010-2014

 • Zarządzenie Nr 412/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 411/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 410/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 320/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 409/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zastoczu.
 • Zarządzenie Nr 408/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 407/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 406/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji przetargowej i do przeprowadzenia rokowań.
 • Zarządzenie Nr 405/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 404/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 403/2014 Wojta Gminy Krypno z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2015r.
 • Zarządzenie Nr 402/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2015-2020.
 • Zarządzenie Nr 401/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 400/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 pqździernika 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 399/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 października 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 398/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 października 2014r. w psrawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 397/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 października 2014r. o zmianie zarządzenia nr 71/08 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 396/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od paździenika do grudnia 2014r. w roku szkolnym 2014/2015.
 • Zarządzenie Nr 395/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 394/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowaniaw Urządzie Gminy Krypno programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej.
 • Zarządzenie Nr 393/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 października 2014r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 391/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 września 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno obwodowych Komisji Wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.  
 • Zarządzenie Nr 390/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 września 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego niepgraniczonego na zbycie nieruchomości gminnych.  
 • Zarządzenie Nr 389/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 388/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 września 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży. 
 • Zarządzenie Nr 387/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 02 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2014/2015.
 • Zarządzenie Nr 386/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 385/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia Wójta Gminy Krypno nr 121/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. 
 • Zarządzenie Nr 384/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie odwołania Pani Alicji Doroty Świsłockiej ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.  
 • Zarządzenie Nr 383/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2014r.  
 • Zarządzenie Nr 382/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 381/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zastoczu.  
 • Zarządzenie Nr 380/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu sutnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych. 
 • Zarządzenie Nr 379/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka Szkolna".  
 • Zarządzenie Nr 378/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 sierpnia 2014r. w sprawie odwołania publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 244 obręb Zastocze.  
 • Zarządzenie Nr 377/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 376/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 375/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
 • Zarządzenie Nr 374/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na na stopień nauczyciela mianowanego.  
 • Zarządzenie Nr 373/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 372/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 371/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 czerwca 2014r.  w sprawie przyjęcia "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta POKL" w Urzędzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 370/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 czerwca 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 182/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 • Zarządzenie Nr 369/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do przyznania Karty. 
 • Zarządzenie Nr 368/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 367/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krypno.  
 • Zarządzenie Nr 366/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Gminę Krypno w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
 • Zarządzenie Nr 365/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 czerwca 2014r. w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.  
 • Zarządzenie Nr 364/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 363/2014 Wójta Gminy Kryono z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 362/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej. 
 • Zarządzenie Nr 361/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 maja 2014r. w sprawie odwołania członka obwodowej Komisji wyborczej. 
 • Zarządzenie Nr 360/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 maja 2014r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.  
 • Zarządzenie Nr 359/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 358/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 maja 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.  
 • Zarządzenie Nr 357/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 maja 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2013.  
 • Zarządzenie Nr 356/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna.
 • Zarządzenie Nr 355/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do ustalania prawa i wypłaty zasiłku dla opiekuna.
 • Zarządzenie Nr 354/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 
 • Zarządzenie Nr 353/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 05 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych Komisji Wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 352/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 05 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia do kwietnia 2014r. w roku szkolnym 2013/2014 
 • Zarządzenie Nr 351/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 350/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 349/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie planu dofinansowania na rok 2014 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 • Zarządzenie Nr 348/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno obwodowej Komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.  
 • Zarządzenie Nr 347/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 narca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 346/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013r. 
 • Zarządzenie Nr 345/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 344/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 marca 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w ramach POI i Ś 2007-2013, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14.000 euro w Gminie Krypno.  
 • Zarządzenie Nr 343/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 marca 201r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Zarządzenie Nr 342/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 341/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 marca 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży. 
 • Zarządzenie Nr 340/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 339/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno miejsc przeznaczonych na bezpłatne
 • Zarządzenie Nr 338/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 337/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie organizacji imprezy sportowo - rekreacyjnej "Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2014r." 
 • Zarządzenie Nr 336/2014 Wójta Gminy Kryono z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad zakupu paczek okolicznościowych dla dzieci pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Pyblicznej w Krypnie. 
 • Zarządzenie Nr 335/2014 Wójta gminy Krypno z dnia 06 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 334/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 333/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 265/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - gminnej oczyszczalni ścieków. 
 • Zarządzenie Nr 331/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród.
 • Zarządzenie Nr 330/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 329/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie organizacji imprezy sportowo - rekreacyjnej "Halowy Turniej Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2014r."
 • Zarządzenie Nr 328/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. - popularyzacja kultury fizycznej. 
 • Zarządzenie Nr 327/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
 • Zarządzenie Nr 326/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 stycznia 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno. 
 • Zarządzenie Nr 325/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 stycznia 2014r. o zmianie Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. 
 • Zarządzenie Nr 324/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2014. 
 • Zarządzenie Nr 323/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Metryka strony

Udostępniający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-01-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-01-23

Data modyfikacji: 2015-01-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-01-23