Uchwały 2011

31 styczeń 2011 r.

 • Uchwała Nr V/17/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2011 - 2020.
 • Uchwała Nr V/18/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr V/19/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania "Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Zastocze".
 • Uchwała Nr V/20/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

28 marzec 2011 r.

 • Uchwała Nr VI/21/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2011 - 2020.
 • Uchwała Nr VI/22/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 • Uchwała Nr VI/24/2011 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu dla Gminy Krypno na lata 2009 - 2032.
 • Uchwała Nr VI/26/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012r.
 • Uchwała Nr VI/27/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2010r. i zatwierdzenia planu  pracy Komisji na rok 2011.
 • Uchwała Nr VI/28/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Dróg w 2010r i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2011.
 • Uchwała Nr VI/29/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w 2010r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2011.

4 maj 2011 r.

 • Uchwała Nr VII/30/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
 • Uchwała Nr VII/31/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Uchwała Nr VII/32/2011 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniwjącego do korzystania z bezpłatnej pomocy w formie dożywiania zgodnie z wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
 • Uchwała Nr VII/33/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interduscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Uchwała Nr VII/35/2011 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunków umowy o pracę z radnym.

29 czerwiec 2011 r.

 • Uchwała Nr VIII/36/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krypno za rok 2010.
 • Uchwała Nr VIII/37/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
 • Uchwała Nr VIII/38/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
 • Uchwała Nr VIII/39/2011 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Krypno.
 • Uchwała Nr VIII/40/2011 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
 • Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Krypno.
 • Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno.
 • Uchwała Nr VIII/43/2011 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie umwy o pracę z radnym.
 • Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie przejęcia prze Gminę Krypno zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 1368B.

31 sierpień 2011 r.

 • Uchwała Nr IX/45/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2011 - 2020.
 • Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr IX/47/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Uchwała Nr IX/48/2011 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • Uchwała Nr IX/49/2011 w sprawie ustalenia trybu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w niepublicznych szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

23 wrzesień 2011 r.

 • Uchwała Nr X/50/2011 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2012 - 2020.
 • Uchwała Nr X/51/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 • Uchwała Nr X/52/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krypno.
 • Uchwała Nr X/53/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Krypnie.
 • Uchwała Nr X/54/2011 w sprawie ustalenia opłat za swiadczenia Przedszkola Samorządowego w Krypnie.

15 listopad 2011 r.

 29 grudzień 2011 r.

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-01-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-05-11

Data modyfikacji: 2015-05-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-05-11