Zarządzenia w 2019r.

Zarządzenia Wójta w 2019r.

Styczeń 2019r.

 • Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkusu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
   
 • Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.  
   
 • Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. - popularyzacja kultury fizycznej. 
   
 • Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej "Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2019r".  
   
 • Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2019.  
   
 • Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie określenia dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród.   
   
 • Zarządzenie Nr 28/2019 o zmianie zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.   

Luty 2019r.

 • Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych.  
   
 • Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.  
   
 • Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należących do właściwości gminy. 
    
 • Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".  
   
 • Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.  
   
 • Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie powołania Komisji do prowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.  
   
 • Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez radnych Rady Gminy Krypno ze służbowych tabletów.    
   
 • Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 40/2019 o zmianie Zarządzenia Nr 350/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Krypno.

Marzec 2019r.

 • Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 43/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2018 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2018 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.   
   
 • Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ustalenia i powołania składu zespołu interdyscyplinarnego.  
   
 • Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018r.  
   
 • Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Kwiecień 2019r.

 • Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krypno.  
    
 • Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia 2019r. do kwietnia 2019r. w roku szkolnym 2018/2019.  
   
 • Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Krypno.   

Maj 2019r.

 • Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 55/2019 o zmianie zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2018.  
   
 • Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie ujedolicenia nazwy budynku pulicznego we wsi Kulesze Chobotki. 
     
 • Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2019/2020.   
   
 • Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Czerwiec 2019r.

 • Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.    
    
 • Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Krypno zasad rachunkowości, planu kont i obiegu dokumentów dla projektu pn. "Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce" realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wójewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020.     
 • Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
   
 • Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.    
   
 • Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 69/2019 o zmianie zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
   
 • Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
   
 • Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
   
 • Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
   
 • Zarządzenie Nr 75/2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".
   
 • Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  
   
 • Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Lipiec 2019r.

 • Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 79/2019 o zmianie zarządzenia nr 99/2019 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 listopada 2019r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
   
 • Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 83/2019 o zmianie Zarządzenia Nr 255/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 maja 2016r. w sprawie stosowania na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Krypno środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego.   
   
 • Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Sierpień 2019r.  

Wrzesień 2019r.

Październik 2019r.

 • Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2019/2020.  
   
 • Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.  
   
 • Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie ustalenia opłat za wynajem wyposażenia świetlicy w Rudzie.   
   
 • Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.  
   
 • Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 101/2019 o zmianie Zarządzenia Nr 350/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.  
   
 • Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od września 2019r. do grudnia 2019r. w roku szkolnym 2018/2019.  
   
 • Zarządzenie Nr 105/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Listopad 2019r.  

Grudzień 2019r.


 
 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-02-01