Zarządzenia w 2021 r.

Zarządzenia w 2021 r.

Styczeń 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 252/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  
   
 • Zarządzenie Nr 253/2021 o zmianie zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 254/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży. 
   
 • Zarządzenie Nr 255/2021 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych w Gminie Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 256/2021 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku.      
   
 • Zarządzenie Nr 257/2021 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2021.  
     
 • Zarządzenie Nr 259/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.- popularyzacja kultury fizycznej.    
      
 • Zarządzenie Nr 260/2021 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.  
   
 • Zarządzenie Nr 261/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.
     
 • Zarządzenie Nr 262/2021 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród.  
   
 • Zarządzenie Nr 263/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selsktywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Krypno.    
   
 • Zarządzenie Nr 264/2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 265/2021 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 266/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Luty 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 267/2021 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.  
   
 • Zarządzenie Nr 268/2021 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należących do właściwości gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 269/2021 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 270/2021 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 271/2021 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start". 
   
 • Zarządzenie Nr 272/2021 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do przyznania Karty Dużej Rodziny.  
   
 • Zarządzenie Nr 273/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.    
   
 • Zarządzenie Nr 274/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.   
   
 • Zarządzenie Nr 275/2021 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.   
   
 • Zarządzenie Nr 276/2021 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należących do właściwości gminy.  
    
 • Zarządzenie Nr 277/2021 w sprawie upoważnienia pracownika  Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 278/2021 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 279/2021 w sprawie upoważnienia pracownika  do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.     
   
 • Zarządzenie Nr 280/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 281/2021 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Peńskich. 
   
 • Zarządzenie Nr 282/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Marzec 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 283/2021 w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.  
   
 • Zarządzenie Nr 284/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.
   
 • Zarządzenie Nr 285/2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.
   
 • Zarządzenie Nr 286/2021  w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania. 
   
 • Zarządzenie Nr 287/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 288/2021 w sprawiewprowadzenia dokumentacji określającej poziom zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejwanych w Urzędzie Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 289/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 290/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2020 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 291/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.  
   
 • Zarządzenie Nr 292/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 293/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2020 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 294/2021  w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 r.    
     
 • Zarządzenie Nr 295/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 296/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 297/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  

Kwiecień 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 298/2021 w sprawie określenia stawek za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.   

Maj 2021 r. 

Czerwiec 2021 r. 

 • Zarządzenie Nr 319/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 320/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt.: "Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno".  - straciło moc.   
 • Zarządzenie Nr 321/2021 o zmianie Zarządzenia Nr 298/2021 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia stawek za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 322/2021 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.  
   
 • Zarządzenie Nr 323/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.  
   
 • Zarządzenie Nr 324/2021 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.   
   
 • Zarządzenie Nr 325/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 326/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krypno.  

Lipiec 2021 r. 

 • Zarządzenie Nr 327/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt.: "Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno".
   
 • Zarządzenie Nr 328/2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
   
 • Zarządzenie Nr 329/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 330/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt.: "Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno".
   
 • Zarządzenie Nr 331/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 332/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Sierpień 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 333/2021 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2021 r. 
   
 • Zarządzenie Nr 334/2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.  
   
 • Zarządzenie Nr 335/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie 336/2021 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego o granty na dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt: "Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno".  
   
 • Zarządzenie Nr 337/2021 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt: "Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno".
   
 • Zarządzenie Nr 338/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Wrzesień 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 340/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru uzupełniającego o granty na dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt: "Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno".
   
 • Zarządzenie Nr 341/2021 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru uzupełniającego wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt: "Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno". 
   
 • Zarządzenie Nr 342/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 344/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 345/2021 w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej. 
   
 • Zarządzenie Nr 346/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Październik 2021 r.

 • Zarządzenie Nr 347/2021 o zmianie zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 348/2021 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2021/2022.
   
 • Zarządzenie Nr 349/2021 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Krypno na lata 2021-2023.
   
 • Zarządzenie Nr 350/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw w Zygmuntach.
   
 • Zarządzenie Nr 351/2021 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji.
   
 • Zarządzenie Nr 352/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectw.
   
 • Zarządzenie Nr 353/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
   
 • Zarządzenie Nr 354/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt: "Budowa indywidualnych instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno".
   
 • Zarządzenie Nr 355/2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. w roku szkolnym 2021/2022.
   
 • Zarządzenie Nr 356/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Listopad 2021 r.

Grudzień 2021 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-05