Zarządzenie Nr 252/2021

ZARZĄDZENIE NR 252/2021
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 04 stycznia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

             Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

 

                

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2021
Wójta Gminy Krypno
z dnia 04 stycznia 2021r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

 1. Rodzaj zadania: upowszechnianie kultury fizycznej – poprzez rozwijanie zainteresowania w dziedzinie rozgrywek piłki nożnej, w tym:
  a) prowadzenie 3 drużyn piłki nożnej – seniorów, juniorów młodszych oraz młodzików,
  b) wyposażenie jej w niezbędny sprzęt sportowy,
  c) zapewnienie udziału drużyny w rozgrywkach ligowych,
  d) zapewnienie obsługi sędziowskiej organizowanych rozgrywek i imprez sportowych,
  e) zapewnienie zatrudniania trenerów drużyn piłki nożnej,
  f) organizowanie wyjazdów w ramach rozgrywek.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi – 90 000 zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Zadanie powinno być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26 stycznia 2021 r. do godz. 15.00 w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Krypno oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej”.
 2. Wzór oferty można pobrać w Urzędzie Gminy Krypno pokój Nr 4 w godzinach pracy Urzędu.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  a) potwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego,
  b) informację o dotychczasowych osiągnięciach,
  c) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok.
 4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta według następujących kryteriów:
  a) realnej możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
  b) kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 27 stycznia 2021r.
 7. Z podmiotem, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
 8. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na rachunek podmiotu realizującego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
 9. Na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy oferent może w trakcie realizacji zadania dokonać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów pokrywanymi ze środków pochodzącymi z dotacji, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujący sposób: odpowiedni koszt wykazany w sprawozdaniu uznaje się za zgodny z umową, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 20%. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta Gminy Krypno. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. 
 10. Informacja o zrealizowanych w 2020 roku zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych:
  - obszar wsparcia – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  - wysokość dotacji w roku 2020 – 90 000 zł.

Wójt Gminy
Marek Stankewicz

 

                                    

                   

 

                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-05