Informacja o zmianie terminu skladania ofert

Krypno Kościelne, 17.11.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.20.2022

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Krypno i jednostek organizacyjnych Gminy Krypno w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą do 24.12.2022r.”

2. W Rozdziale 21 pkt 1 i pkt 3 otrzymują brzmienie:

„ 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2022 r., godz. 11.00”

„ 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2022 r., godz. 11.30”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 

                                                                                                                                   Wójt

                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-11-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-17