Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Krypno Kościelne, dn. 28.02.2022 r.

 Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.3.2022

2022/BZP 00063269/01

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego dla Gminy Krypno”

 

            Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia- dotyczy Załącznika Nr 1 do SWZ Istotne postanowienia umowy:

Pytanie 1: W załączonej umowie są sprzeczne zapisy dotyczące kosztu przeglądów gwarancyjnych :

§ 2

  1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów serwisowych w siedzibie Zamawiającego. Koszty pierwszego przeglądu serwisowego wraz z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca, koszty kolejnych przeglądów ponosi Zamawiający.

§ 6

  1. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne i naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia przedmiotu umowy wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w obydwie strony.

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca pokrywa koszt pierwszego przeglądu gwarancyjnego, czy wszystkich ?

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż Wykonawca pokrywa koszty pierwszego przeglądu serwisowego zgodnie z § 2 pkt.7 umowy stanowiącej załącznik Nr 1 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający prostuje zapis § 6 pkt 8. Umowy w następujący sposób:

§ 6

8. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia przedmiotu umowy wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części w obydwie strony.”

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

- Rozdział XII SWZ Termin związania ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, jego bieg rozpoczyna się w dniu 04.03.2022 r. i kończy w dniu 02.04.2022 r.”

- Rozdział XIII SWZ Składanie i otwarcie ofert

„Pkt. 3. Ofertę należy złożyć w terminie najpóźniej do dnia 04.03.2022 r. do godz. 13.00

Pkt. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.03.2022 r. o godz. 14.00”

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-02-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-02-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-28