Wyjaśnienia terści SIWZ.12.10.2022

Krypno Kościelne, 12.10.2022r.

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel.  85/7169033

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.16.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1.W przedmiarze „Odcinek Krypno Kościelne - Zastocze w km 0+337,7 ÷ 2+962” pozycja 4.4 dotyczy: „Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (frezowanie istniejącej nawierzchni o grub. śr. 5 cm i rozłożenie na powierzchni podbudowy w korycie z uzupełnieniem kruszywem), wykonane na miejscu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm”.

Czy w ww. pozycji należy wycenić jedynie wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, czy również wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem?

Odpowiedź 1.Podbudowę należy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem.

Pytanie 2.Dotyczy: Odcinek 2, Przepust w km 5+237,2

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym (Rys. 2.13 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 13) w km 5+237,20 należy wykonać przepust z rur stalowych o wym. 180/120cm. Wg udostępnionego przedmiaru robót odcinka nr 2 (poz. przedmiarowa 3.2) w km 5+237,20 należy wykonać przepust HDPE SN8 2x120cm. Rozwiązanie proponowane w załączonym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym nie jest zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i wydaną decyzją ZRID. Prosimy o potwierdzenie czy na pewno w km 5+237,20 należy wbudować rury HDPE SN8 o śr. 2x120cm w ilości: 2x10,40m=20,80m?

Odpowiedź 2. Potwierdzamy, iż należy wykonać z rur HDPE SN8 o śr. 2x120 cm w ilości 2x10,40 m= 20,80 m.

Pytanie 3.Dotyczy: Odcinek 2, Przepust w km 6+080,90

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym (Rys. 2.15 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz nr 15) w km 6+080,90 należy wykonać przepust z rur stalowych o wym. 163/110cm. Wg udostępnionego przedmiaru robót odcinka nr 2 (poz. przedmiarowa 3.3) w km 6+080,90 należy wykonać przepust HDPE SN8 2x100cm. Rozwiązanie proponowane w załączonym przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym nie jest zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i wydaną decyzją ZRID. Prosimy o potwierdzenie czy na pewno w km 6+080,90 należy wbudować rury HDPE SN8 o śr. 2x100cm w ilości: 2x9,70m=19,40m?

Odpowiedź3.Potwierdzamy, iż należy wykonać z rur HDPE SN8 o śr. 2x100 cm w ilości 2x9,70 m= 19,40 m.

Pytanie 4.Dotyczy: Odwodnienie

Czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją wodno-prawną dotyczącą przebudowy urządzeń wodnych? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź4.Zamawiający nie posiada decyzji wodno-prawnej.

Pytanie 5.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki przekrojów urządzeń wodnych pod korona drogi ( przepustów fi 60, 100,120cm).

Odpowiedź5.Zamawiający nie posiada  rysunków.

Pytanie 6.Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o opis techniczny robót zgodny z aktualnymi zmianami dotyczącymi zmiany rodzaju rur do budowy przepustów ( zmiana rur stalowych na rury wykonane z HDPE). 

Odpowiedź 6.Zamawiający nie posiada aktualnego opisu technicznego.

Pytanie 7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej ozaktualizowane rysunki PZT w związku ze zmianą rodzaju rur do budowy przepustów ( zmiana z rur stalowych na rury wykonane z HDPE).

Odpowiedź 7.Należy wykonać zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 8.Prosimy o informację, czy w poniższych pozycjach

6.1

BCD D 06.01.01.21-02 D,06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm.

m2

1660

należy uwzględnić humusowanie wraz z obsianiem, gdyż zgodnie z pkt. 9.2 specyfikacji do których odnosi się przedmiotowa pozycja cena jednostkowa nie obejmuje humusowania oraz obsiania.

Odpowiedź 8. Należy uwzględnić humusowanie z obsianiem trawą.

Pytanie 9.W przypadku gdy w powyższych pozycjach należy uwzględnić humusowanie i obsianie, prosimy o podanie okresu pielęgnacji i gwarancji na zieleń drogową.

Odpowiedź 9. 1 rok.

Pytanie 10.Prosimy o podanie wymaganej ilości koszeń trawy w ciągu roku

Odpowiedź 10. 1 raz.

Pytanie 11.Zgodnie z pkt. 2.2 SST D.06.03.01 materiał do wykonania poboczy ma być mieszaniną kruszywa łamago i naturalnego w proporcji 50% - 50%. Prosimy o zezwolenie na wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego niełamanego, co pozwoli na obniżenie kosztów.

Odpowiedź 11. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót- z kruszywa naturalnego.

Pytanie 12.Prosimy o wskazanie grubości poboczy na odc. 1 (poz. 6.3) i na odc. 2  (poz. 6.2)

Odpowiedź 12. 15 cm na odc. 1 jest to podane w pozycji przedmiarowej nr  6.3 i 10 cm na odc. 2  zgodnie z opisem i wyliczeniem pozycji przedmiarowej nr 6.2.

Pytanie 13.Prosimy o informacje w jaki sposób należy zabezpieczyć skarpy przed rozmyciem w rejonie przepustów. Zamawiający usunął z przedmiarów brukowanie skarp.

Odpowiedź 13. Umocnienie skarp wykona Zamawiający we własnym zakresie.

Pytanie 14.SST D.05.03.05b powołują się na WT-1 2014 i WT-2 2014, jednocześnie prezentując wymagania, które nie są zgodne z ww. wytycznymi. Czy w związku z rozbieżnościami zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą i wyrównawczą KR1-2 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź 14. Tak. Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą i wyrównawczą KR1-2 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie 15.Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej dla KR1-2 z AC16W, która wg aktualnych wytycznych (WT-2 2014) przewidziana jest dla grubości 4cm i większych, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niż AC11W?

Odpowiedź 15. Tak. Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej dla KR1-2 z AC16W przy grubości min. 4 cm.

Pytanie 16.SST D.05.03.05a powołują się na WT-1 2014 i WT-2 2014, jednocześnie prezentując wymagania, które nie są zgodne z ww. wytycznymi. Czy w związku z rozbieżnościami zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną dla KR1-2 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź 16. Tak. Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy ścieralnej dla KR1-2 wg aktualnych wytycznych WT-2014 i WT-2 2014.

Pytanie 17.Według opisu technicznego, przekroi normalnych oraz przedmiaru chodniki należy wykonać z betonowej kostki brukowej, natomiast Specyfikacja D.08.02.02 odnosi się do chodników z płyt betonowych 35x35x5cm. Prosimy o potwierdzenie, że chodniki należy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

Odpowiedź 17. Chodniki należy wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm.

Odcinek 1

Pytanie 18.Według tabeli nr 6 Tabela humusowania z obsianiem wychodzi, że na odcinku 1 należy wykonać: 8661,30m2 x 20%  = 1732m2 humusowania. Według przedmiaru należy wykonać 1660m2 humusowania. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 18. Humusowanie należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 19.Według tabeli robót ziemnych na odc. 1 należy wykonać:

 

2

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

 

 

2.1

BCD D 02.01.01.21-01 D.02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

1003

2.2

BCD D 02.03.01.12-01 D.02.03.01

Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

822

A według przedmiaru:

2

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

 

 

2.1

BCD D 02.01.01.21-01 D.02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

963,5

2.2

BCD D 02.03.01.12-01 D.02.03.01

Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

722,9

Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 19. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 20.W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją odnośnie konstrukcji nawierzchni, prosimy o potwierdzenie, że obowiązująca jest konstrukcja ujęta w przedmiarach.

Odpowiedź 20. Potwierdzamy, że obowiązująca jest konstrukcja ujęta w przedmiarach.

Pytanie 21.Prosimy o informację, czy w poniższej pozycji kosztorysu

1.14

BCD D 01.02.04.51-02                                         D.01.02.04

Przestawienie ogrodzenia, z odwiezieniem gruzu do wykorzystania lub utylizacją

m

14

należy wycenić przestawienie ogrodzeń, czy tylko ich rozbiórkę. Nadmieniamy, że SST do których odnosi się poniższa pozycja nie ma informacji o tym co powinna uwzględniać cena jednostkowa.

Odpowiedź 21. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót przestawienie ogrodzeń.

Pytanie 22.Według załącznika nr 9 do SWZ zakres robót nie obejmuje remontu przepustu w km 2+437,20, natomiast w przedmiarze uwzględniono remont niniejszego przepustu. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 22. Remont przepustu należy wykonać zgodnie z przedmiarem.

Odcinek 2

Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie że na odc. 2 nie trzeba wykonywać humusowania skarp 

Odpowiedź 23. Tak.

Pytanie 24.Według załącznika nr 4 – wykaz robót na zjazdach do wykonania jest 26mb przepustów fi 50cm, natomiast w przedmiarze wpisano 24mb. Prosimy o poprawienie przedmiaru

Odpowiedź 24. Przedmiar został poprawiony w powyższym zakresie.

Pytanie 25.Prosimy o potwierdzenie, że w ramach poniższych pozycji należy wycenić tylko regulację wysokościową bez wymiany elementów urządzeń.

3.5

BCD D 03.06.01.31-01 D.03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

40

3.6

BCD D 03.06.01.21-01 D.06.06.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

69

Nadmieniamy, że brak jest SST D.03.06.01 do których odnoszą się powyższe pozycje.

Odpowiedź 25. Zakładana jest regulacja bez wymiany elementów urządzeń.

 

 

 

 

 

z up. WÓJTA

Marian Magnuszewski

ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIEKT:                           ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

                                        NR 1368B ODCINKA POŁOŻONEGO

                                        NA TERENIE GMINY KRYPNO

 

 

LOKALIZACJA:                      Odcinek 2 ZASTOCZE– PEŃSKIE

                                 w km 4+162,8 ÷ 6+651,1

  W obrębie m. Zastocze, Peńskie

  GMINA KRYPNO

  POWIAT MONIECKI 

   WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 

 

 

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

 

Lp

Kod

Opis, lokalizacja i wyliczenia

Jm.

Ilości składowe

Razem

1

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 

 

 

1.1

BCD D 01.01.01.11-01
D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym

km

 

2.5133

 

 

(6651,1-4162,8+25)*0,001

km

2.5133

 

1.2

BCD D 01.02.01.22-01
D.01.02.01

Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha. Wywiezienie i utylizacja pozostałości po karczunku.

ha

 

0.01

 

 

W km 6+600-6+651,1

 

 

 

 

 

((51,1)*1)*0,0001

ha

0.01

 

1.3

BCD D 01.02.01.11-01
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

 

3.00

 

 

Wg zał. nr 5

 

 

 

 

 

(3)

szt.

3.00

 

1.4

BCD D 01.02.01.11-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni.

szt.

 

23.00

 

 

Wg zał. nr 5

 

 

 

 

 

(16)

szt.

23.00

 

1.5

BCD D 01.02.01.12-01
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

 

9.00

 

 

Wg zał. nr 5

 

 

 

 

 

(4)

szt.

9.00

 

1.6

BCD D 01.02.01.12-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

 

5.00

 

 

Wg zał. nr 5

 

 

 

 

 

(2)

szt.

5.00

 

1.7

BCD D 01.02.01.13-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

 

1.00

 

 

Wg zał. nr 5

 

 

 

 

 

(1)

szt.

1.00

 

1.8

BCD D 01.02.01.14-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 101-130 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

 

1.00

 

 

Wg zał. nr 5

 

 

 

 

 

(1)

szt.

1.00

 

1.9

BCD D 01.02.02.13-02
D.01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy śr. 10 cm, z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład na odl. do 5 km.

m3

 

1 174.78

 

 

Zał.nr 2 i w obszarze skrzyżowań

 

 

 

 

 

(10525,82+702+90+430)*0,1

m3

1 174.78

 

1.10

BCD D 01.02.04.24-01
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 14-16 cm z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m2

 

9137.4

 

 

Wg PZT i nad przepustami

 

 

 

 

 

(6651,1-4997,93)*5,5+6*5+3*5

m2

9137.4

 

1.11

BCD D 01.02.04.22-01
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 6 cm z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m2

 

9137.4

 

 

Wg PZT i nad przepustami

 

 

 

 

 

(6651,1-4997,93)*5,5+6*5+3*5

m2

9137.4

 

1.12

BCD D 01.02.04.55-01
D.01.02.04

Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników z odwiedzeniem na odl. 12 km

m

 

15.00

 

 

Przy przepustach

 

 

 

 

 

(5,4+4,2+5,4)

m

15.00

 

1.13

BCD D 01.02.04.71-02
D.01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych z rur betonowych fi 50 cm , z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

 

2.00

 

 

Wg PZT

 

 

 

 

 

(2)

m

2.00

 

1.14

BCD D 01.02.04.51-02
D.01.02.04

Przestawienie ogrodzenia, z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

 

128.20

 

 

wkm 5+551,3-5+555P; 5+573-5+590L; 5+606-5+713,5L

 

 

 

 

 

(3,7+17+107,5)

m

128.2

 

1.15

BCD D 01.02.04.71-03
D.01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów i zasypaniem z zagęszczeniem, z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

 

37.70

 

 

W km 5+013; 5+450,8; 5+716; 6+315,8

 

 

 

 

 

(10+10+9,7+8)

m

37.70

 

1.16

BCD D 01.02.04.72-02
D.01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy sr. 120 cm z uprzednim odkopaniem przepustów, z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

 

20.40

 

 

W km 4+515,8;

 

 

 

 

 

(10,2*2)

m

20.40

 

1.17

BCD D 01.02.04.91-02
D.01.02.04

Rozebranie przepustów z kamienno-betonowych z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m3

 

28.1

 

 

5+237,2; 6+080,9

 

 

 

 

 

(13,5+14,6)

m3

28.1

 

1.18

BCD D 01.02.04.91-01
D.01.02.04

Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m3

 

29.4

 

 

W km 4+515,8; 5+013; 5+237,2; 5+450,8; 5+716; 6+080,9; 6+315,8;

 

 

 

 

 

(3+6,4+2+7,2+2+2+6,8)

m3

29.4

 

1.19

Ryczałt
D.01.02.04

Przestawienie słupa telefonicznego z dostosowaniem linii.

 szt.

 

1.00

 

 

W km w km 5+888,7 str. P

 

 

 

 

 

(1)

 szt.

1.00

 

2

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

 

 

 

2.1

BCD D 02.01.01.21-01
D.02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

 

560.30

 

 

Zał. nr 1 i skrzyżowania w km 5+495,5 i 5+845,7

 

 

 

 

 

(540,8+13,1+6,4)

m3

560.30

 

2.2

BCD D 02.03.01.12-01
D.02.03.01

Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

 

283.00

 

 

Zał. nr 1

 

 

 

 

 

(283)

m3

283.00

 

2.3

BCD D 02.01.01.14-01
D.02.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (utylizacja)

m3

 

349.20

 

 

Zał. nr 1 i zał. nr 4

 

 

 

 

 

(241,7+107,5)

m3

349.20

 

3

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

 

 

 

3.1

BCD D 03.01.02.11-01
D.03.01.02

Przepust z rur polietylenowych HDPE SN8, średnica przepustu 60 cm wraz z wykonaniem koniecznych wykopów i ławy z kruszywa o grubości 40 cm z zastosowaniem geowłókniny (200g/m2)

m

 

37.70

 

 

W km 5+013; 5+450,8; 6+5+716; 6+315,8;

 

 

 

 

 

(10+10+9,7+8)

m

37.70

 

3.2

BCD D 03.01.02.11-04
D.03.01.02

Przepust z rur polietylenowych HDPE SN8 dwuotworowego, średnica przepustu 120 cm wraz z wykonaniem koniecznych wykopów i ławy z kruszywa o grubości 50 cm z zastosowaniem geowłókniny (200g/m2)

m

 

41.2

 

 

W km 4+515,8 (X2) i 5+237,2 (X2)

 

 

 

 

 

(10,2*2)+(10,4*2) (dł. rur Ø 120 cm)

m

41.2

 

3.3

BCD D 03.01.02.11-04
D.03.01.02

Przepust z rur polietylenowych HDPE SN8 dwuotworowego, średnica przepustu 100 cm wraz z wykonaniem koniecznych wykopów i ławy z kruszywa o grubości 50 cm z zastosowaniem geowłókniny (200g/m2)

m

 

19.4

 

 

W km 6+080,90

 

 

 

 

 

(9,70*2) (dł. rur Ø 100 cm)

m

19.4

 

3.5

BCD D 03.06.01.31-01
D.03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

 

40.00

 

 

Wg PZT

 

 

 

 

 

(40)

szt.

40.00

 

3.6

BCD D 03.06.01.21-01
D.03.06.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

 

69.00

 

 

Wg PZT

 

 

 

 

 

(69)

szt.

69.00

 

3.7

BCD D 03.02.01.41-01
D.03.02.01

Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu

szt.

 

10.00

 

 

Przy przepustach w km 5+237,2; 5+450,8; 5+716; 6+080,9; 6+315,8

 

 

 

 

 

(10)

szt.

10.00

 

3.8

BCD D 03.02.01.23-01
D.03.02.01

Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m

m

 

15.00

 

 

Przy przepustach w km 5+237,2; 5+450,8; 5+716; 6+080,9; 6+315,8

 

 

 

 

 

(2,4+4,3+2,3+2+4)

m

15.00

 

4

D.04.00.00

PODBUDOWA

 

 

 

4.1

BCD D 04.01.01.12-01
D.04.01.01

Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

m2

 

17 399.13

 

 

Poszerzenia, podbudowa, zał. nr 3 i 4 chodniki

 

 

 

 

 

(1331,1+10630,93+1672,3+940,7+2824,1)

m2

17 399.13

 

4.2

BCD D 04.05.01.22-06
D.04.05.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4

m2

 

84.8

 

 

Na wyniesionych przejściach dla pieszych i wyspach

 

 

 

 

 

(2*36+12,8)

m2

84.8

 

4.3

BCD D 04.04.02.24-01
D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm (z wykorzystaniem do produkcji mieszanki z przekruszonych materiałów rozbiórkowych bruku, masy min-bit. mat. bet.)

m2

 

1 331.1

 

 

Na poszerzeniach w km 4+162,8-4+997,93 i nad przepustami

 

 

 

 

 

(835,13*1,54)+(6+3)*5

m2

1 331.1

 

4.4

BCD D 04.04.02.24-01
D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm(z wykorzystaniem do produkcji mieszanki przekruszonych materiałów rozbiórkowych bruku, masy min-bit. mat. bet.)

m2

 

13 243.93

 

 

W km 4+997,93÷5+547; 5+553÷5+676,4; 5+682,4÷6+651,1; 6+677,2÷6+776,4  i zał. nr 3 , 4

 

 

 

 

 

((3335,6+740,8+5807,2+635,9+(53,8+85,5+99,2+87,1*2)*0,27))+1672,3+940,7

m2

13 243.93

 

5

D.05.00.00

NAWIERZCHNIA

 

 

 

5.1

BCD D 05.03.05.11-02
D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W KR1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (i wiąż.-wyrów. o grub. śr. 5 cm)

m2

 

16 058.77

 

 

Wg PZT i zał. nr 3 i 4

 

 

 

 

 

(14939,8+(836,4+761,3+85,6)*0,05+104,7+930,1)

m2

16 058.77

 

5.2

BCD D 05.03.05.21-05
D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

 

15 966.40

 

 

Wg PZT i zał. nr 3, 4

 

 

 

 

 

14939,8+101,2+925,4

m2

15 966.40

 

6

D.06.00.00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 

 

6.1

BCD D 06.03.02.11-01
D.06.01.01

Plantowanie skarp

m2

 

2 316.90

 

 

Wg zał. nr 6

 

 

 

 

 

(2316,9)

m2

2 316.90

 

6.2

BCD D 06.03.02.11-01
D.06.03.02

Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym o grub. 10 cm wraz formowaniem i zagęszczeniem

m3

 

315.01

 

 

Wg PZT i zał. nr 3

 

 

 

 

 

(3029+121,1)*0,1

m3

315.01

 

6.3

BCD D 06.02.01.11-02
D.06.02.01

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw HDPE SN8 o średnicy 40 cm układanych na ławie z kruszywa o grub. 20 cm z zastosowaniem geowłókniny 200g/m2 o szer. 1 m

m

 

112.00

 

 

Wg zał. nr 3

 

 

 

 

 

(112)

m

112.00

 

6.4

BCD D 06.02.01.12-01
D.06.02.01

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw HDPE SN8 o średnicy 50 cm układanych na ławie z kruszywa o grub. 30 cm z zastosowaniem geowłókniny 200g/m2 o szer. 1 m

m

 

26.00

 

 

Wg zał. nr 4

 

 

 

 

 

(26)

m

26.00

 

7

D.07.00.00

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

 

 

 

7.1

BCD D 07.01.01.13-02
D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, malowane mechanicznie

m2

 

98.2

 

 

Wg POR: wyspy 4+987 – 5+070,5; skrzyżowania w km 5+495,5; 5+536,2P; 5+845,5L przejścia w km 4+46,9; 5+676,5; 5+845,7; 6+646,4 (linie P1e; P4; P7b; P7c; P7d; P10; P12; P13; P14; P21a)

 

 

 

 

 

98,2

m2

98.2

 

7.2

BCD D 07.02.01.41-01
D.07.02.01

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem dołów umocowanie betonem i zasypaniem z zagęszczeniem, ubiciem warstwami

szt.

 

35.00

 

 

Wg POR

 

 

 

 

 

(35)

szt.

35.00

 

7.3

BCD D 07.02.01.44-37
D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków i tablic drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

szt.

 

22.00

 

 

Wg POR

 

 

 

 

 

(22)

szt.

22.00

 

7.4

BCD D 07.02.01.46-11
D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupów tablic znaków z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

m2

 

16.16

 

 

Wg POR (D42; D43; E17a; E18a; F5; T1; T6a; T18)

 

 

 

 

 

(2+2+3+9)*0,86+(4+3+1)*0,3

m2.

16.16

 

7.5

BCD D 07.02.01.44-47
D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 2 typu

szt.

14.00

Wg POR (A7; B20; C9; D6; U6a)

 

 

(3+1+2+6+2)

szt.

14.00

 

7.6

BCD D 07.06.02.11-03
D.07.06.02

Ustawienie balustrad ochronnych typu U-11a z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50-2 m

m

 

72.00

 

 

Wg POR

 

 

 

 

 

(72)

m

72.00

 

8

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

 

 

 

8.1

BCD D 08.01.01.11-03
D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30(22) cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

 

4 008.70

 

 

Wg PZT i zał. nr 3

 

 

 

 

 

(500,3+22,3+68,4+1042,3+512,4+301,3+160,2+436,9+225,7+738,4)

m

4 008.70

 

8.2

BCD D 08.03.01.11-01
D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

 

1 655.10

 

 

Wg PZT i zał. 4

 

 

 

 

 

((5,6+35,7+3+3,3+4,3+2,9+4+10,5+11,7+3,2+2,6+2,7+3,6+4+5,3+7+3+2,8+3,1+3,2)+(21,9+16,1+20,7+17,2+24+63,5+66,5+17,1+30,9+24,1+35,2+32,7+57,7+18,6+4+36,7+22,7+19,4+56,5+16,8+15,1+30,7+42,6+10,1+24,4+1,5+23,1+5,3+8,2+6,1+10,2+12,8+30,8+17,1+23,4+16,9+10,5+4,5+56,7+3,8+16,1+6,7+22,4+22,5+18,3+104,5+13,1+48,2+171,1+8,4)+146,2)

m

1 655.10

 

8.3

BCD D 08.02.02.11-03
D.08.02.02

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

 

2 824.10

 

 

Wg PZT i zał. nr 4

 

 

 

 

 

((46.4+39+44.7+41.6+55.4+138.4+145.5+36+62.7+53.8+76.6+63.9+113.8+33+6.9+78.1+47.6+40.9+122.2+31.6+35+60.2+26.1+34.2+15.3+61+1.6+43.5+8.9+19.2+14.6+10.4+18.5+22.3+58.1+31.8+44.3+31.4+19+7.2+107.3+5.8+28.3+11.9+46.7+43+36+207.3+24.1+94.2+340.9+9.8)+(5.4+71.3+1.4+1.9+5.4+1.3+8.5+24.8+28.3+1.6+0.8+0.9+2.2+2.9+5.2+50.5+6.3+1.1+1+1.6+1.3)-((21.9+16.1+20.7+17.2+ 14.4+ 23.7+63.5+17.1+30.9+43+35.4+32.7+57.7+18.6+4+37.8+22.7+19.4+56.5+16.8+14.5+34.7+42.2+8.3+29.4+1.4+23.1+5.3+10.5+8.2+6.1+10.2+12.8+30.8+17+23.4+16.9+10.5+4.5+56.7+3.8+16.1+6.7+24.4+22.5+18.3+104.5+13.1+48.1+171.1+8.4)+(5.6+35.7+3+3.3+4.3+2.9+4+10.5+11.7+3.2+2.6+2.7+3.6+4+5.3+28.1+7+3+2.8+3.2))*0.06-((17.1 +14.1+17.5+14.4+23.7+60.8+64.1+14.3+28+23.7+32.6+30+54.7+17.1+0.6+27.3+18.9+16.7+53.1+12+10.9+21.6+41.6+6.6+29.9+18.5+2.3+7.5+51.1+3+7.2+11.9+30.3+14+20.4+13.9+7.5+1.5+50.7+0.8+7.7+3.7+19.4+19.5+15.3+101.5+12.4+47.7)+(31.1+1.3+0.8+9+8.7+1.1+2.2+35.3+4))*0.15+221.05+161.1)-83.6

m2

2 824.10

 

8.4

BCD D 08.02.02.12-04
D.08.02.02

Wykonanie naw. wjazdów, poboczy utwardzonych i wysp z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

 

1 266.70

 

 

W km 5+628,9-5+655,9 str. P wyniesione przejścia dla pieszych i zał. nr 3

 

 

 

 

 

(27*1,5+12,8+2*36+1141.4)

m2

1 266.70

 

8.5

BCD D 08.01.01.42-01
D.08.05.01

Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 o grub. 10 cm (pod ścieki bet.)

m3

 

0.70

 

 

Przy przepustach w km 5+237,2; 5+450,8; 5+716; 6+080,9

 

 

 

 

 

(4*2,2)*0,8*0,1

m3

0.70

 

8.6

BCD D 08.05.01.11-02
D.08.05.01

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50(35)x15 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

 

17.60

 

 

Przy przepustach w km 5+237,2;  5+450,8;  5+716;  6+080,9

 

 

 

 

 

(4*2*2,2)

m

17.60

 

 


 

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

 

Lp

Kod

Opis

Jm.

Ilość

robót

Cena jedn. robót [zł]

Wartość

[zł]

1

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 

 

1.1

BCD D 01.01.01.11-01
D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym

km

2,5133

1.2

BCD D 01.02.01.22-01
D.01.02.01

Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 3000/ha. Wywiezienie i utylizacja
pozostałości po karczunku.

ha

0,01

1.3

BCD D 01.02.01.11-01
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 10-15 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

3

1.4

BCD D 01.02.01.11-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i i utylizacją.

szt.

23

1.5

BCD D 01.02.01.12-01
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

9

1.6

BCD D 01.02.01.12-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

5

1.7

BCD D 01.02.01.13-01
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

1

1.8

BCD D 01.02.01.13-03
D.01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni i utylizacją.

szt.

1

1.9

BCD D 01.02.02.13-02
D.01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy śr. 10 cm, z wywiezieniem
nadmiaru humusu na odkład na odl. do 5 km.

m3

1174,78

1.10

BCD D 01.02.04.24-01
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowca, grubość brukowca 14-16 cm z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m2

9137,4

1.11

BCD D 01.02.04.22-01
D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 6 cm z odwiezieniem do
wykorzystania lub utylizacją

m2

9137,4

1.12

BCD D 01.02.04.55-01
D.01.02.04

Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników z odwiedzeniem na odl. 12 km

m

15

1.13

BCD D 01.02.04.71-02
D.01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych z rur betonowych fi 50 cm , z odwiezieniem do wykorzystania
lub utylizacją

m

2

1.14

BCD D 01.02.04.51-02
D.01.02.04

Przestawienie ogrodzenia, z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

128,2

1.15

BCD D 01.02.04.71-03
D.01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopa- niem przepustów i zasypaniem z zagęszczeniem, z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

37,7

1.16

BCD D 01.02.04.72-02
D.01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur żelbetowych o średnicy śr. 120 cm z uprzednim
odkopaniem przepustów, z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m

20,4

1.17

BCD D 01.02.04.91-02
D.01.02.04

Rozebranie przepustów z kamienno-betonowych z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m3

28,1

1.18

BCD D 01.02.04.91-01
D.01.02.04

Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu z odwiezieniem do wykorzystania lub utylizacją

m3

29,4

1.19

Ryczałt
D.01.02.04

Przestawienie słupa telefonicznego z dostosowaniem linii.

 szt.

1

2

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

 

 

2.1

BCD D 02.01.01.21-01
D.02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach kat.
I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

560,3

2.2

BCD D 02.03.01.12-01
D.02.03.01

Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na
nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

m3

283

2.3

BCD D 02.01.01.14-01
D.02.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (utylizacja)

m3

349,2

3

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

 

 

3.1

BCD D 03.01.02.11-01
D.03.01.02

Przepust z rur polietylenowych HDPE SN8, średnica przepustu 60 cm wraz z wykonaniem koniecznych wykopów i ławy z kruszywa o grubości 40 cm z zastosowaniem geowłókniny (200g/m2)

m

37,7

3.2

BCD D 03.01.02.11-04
D.03.01.02

Przepust z rur polietylenowych HDPE SN8, średnica przepustu 120 cm wraz z wykonaniem koniecznych wykopów i ławy z kruszywa o grubości 50 cm z zastosowaniem geowłókniny (200g/m2)

m

41,2

3.3

BCD D 03.01.02.11-04
D.03.01.02

Przepust z rur polietylenowych HDPE SN8 dwuotworowego, średnica przepustu 100 cm wraz z wykonaniem koniecznych wykopów i ławy z kruszywa o grubości 50 cm z zastosowaniem geowłókniny (200g/m2

m

19,4

3.5

BCD D 03.06.01.31-01
D.03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

40

3.6

BCD D 03.06.01.21-01
D.06.06.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

69

3.7

BCD D 03.02.01.41-01
D.03.02.01

Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu

szt.

10

3.8

BCD D 03.02.01.23-01
D.03.02.01

Montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m

m

15

4

D.04.00.00

PODBUDOWA

 

 

4.1

BCD D 04.01.01.12-01
D.04.01.01

Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

m2

17 399,13

4.2

BCD D 04.05.01.22-06
D.04.05.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 zagęszczeniu 15 cm

m2

84,8

4.3

BCD D 04.04.02.24-01
D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 22 cm (z wykorzystaniem do produkcji mieszanki przekruszonych materiałów
rozbiórkowych bruku, masy min-bit. mat. bet.)

m2

1 331,1

4.4

BCD D 04.04.02.24-01
D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 mm, warstwa górna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 22 cm(z wykorzystaniem do produkcji mieszanki przekruszonych materiałów rozbiórkowych bruku, masy min-bit. mat. bet.)

m2

13 243,93

5

D.05.00.00

NAWIERZCHNIA

 

 

5.1

BCD D 05.03.05.11-02
D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W KR1-2 grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm (i wiąż.-wyrów. o grub. śr. 5 cm)

m2

16 058,77

5.2

BCD D 05.03.05.21-05
D.05.03.05a

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S KR1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

15 966,4

6

D.06.00.00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 

 

6.1

BCD D 06.03.02.11-01
D.06.01.01

Plantowanie skarp

m2

2 316,9

6.2

BCD D 06.03.02.11-01
D.06.03.02

Uzupełnienie poboczy kruszywem C50/30+CNR (50+50%) grub. 10 cm wraz formowaniem i zagęszczeniem

m3

315,01

6.3

BCD D 06.02.01.11-02
D.06.02.01

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw HDPE SN8 o średnicy 40 cm układanych na ławie z kruszywa o grub. 20 cm

m

112

6.4

BCD D 06.02.01.12-01
D.06.02.01

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw HDPE SN8 o średnicy 50 cm układanych na ławie z kruszywa o grub. 30 cm

m

26

7

D.07.00.00

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

 

 

7.1

BCD D 07.01.01.13-02
D.07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, malowane mechanicznie

m2

98,2

7.2

BCD D 07.02.01.41-01
D.07.02.01

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem
dołów, umocowanie betonem i zasypaniem z zagęszczeniem warstwami. ubiciem warstwami

szt.

35

7.3

BCD D 07.02.01.44-37
D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków i tablic drogowych z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa 1 typu

szt.

22

7.4

BCD D 07.02.01.46-11
D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupów tablic znaków z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa 1 typu

m2

16,16 

7.5

BCD D 07.02.01.44-47
D.07.02.01

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, folia
odblaskowa 2 typu

szt.

14

7.6

BCD D 07.06.02.11-03
D.07.06.02

Ustawienie balustrad ochronnych typu U-11a z rur stalowych o rozstawie słupków z rur co 1,50-2 m

m

72

8

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

 

 

8.1

BCD D 08.01.01.11-03
D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30(22) cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10

m

4 008,7

8.2

BCD D 08.03.01.11-01
D.08.03.01

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem

m

1 655,1

8.3

BCD D 08.02.02.11-03
D.08.02.02

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo- piaskowej o grub. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

2 824,1

8.4

BCD D 08.02.02.12-04
D.08.02.02

Wykonanie naw. wjazdów, poboczy utwardzonych i wysp z kostki brukowej betonowej o grubości 8
cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem

m2

1 266,7

8.5

BCD D 08.01.01.42-01
D.08.05.01

Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 o grub. 10 cm (pod ścieki bet.)

m3

0,7

8.6

BCD D 08.05.01.11-02
D.08.05.01

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50(35)x15 cm na
podsypce cementowo- piaskowej o grub. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

17,6

 

Wartość końcowa kosztorysu (netto):

Podatek VAT 23%:

Wartość ogółem (brutto):

 

 

Sporządził:

 

 

 

                                                               Podpis Wykonawcy i data

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2022-10-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-10-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-10-12