Informacja o zmianie terminu składania ofert

Krypno Kościelne, 11.04.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.4.2022

2022/BZP 00101321/01

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Ruda, gm. Krypnowprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Pkt 19.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 20.04.2022 r. do godz. 11:00.”
  2. Pkt 19.2. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2022 r., o godzinie 11:30.”
  3. Pkt 20.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 19.05.2022r.”

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                                                          z up. WÓJTA

                                                                                                                                           Marian Magnuszewski

                                                                                                                                          Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-04-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-11