Odpowiedź na zapytania z dnia. 22.11.2022 r.

Krypno Kościelne, 22.11.2022 r.

Numer postępowania: IN.271.1.20.2022

 

Zamawiający:
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Krypno i jednostek organizacyjnych Gminy Krypno w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.

 

 1. SWZ Rozdział 2 pkt. 2 – Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

 

Odpowiedź:

Rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę jest akceptowane przez Zamawiającego.

 

 1. SWZ Rozdział 22 pkt. 11 - Zwracamy się z prośbą o wskazanie stawki VAT, jaką należy zastosować w ofercie – czy ma to być tymczasowa obniżona stawka wynikająca z przepisów tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, tj. 5%, czy może zwykła stawka 23%?

Powyższa odpowiedź pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której Wykonawcy zaoferują różne % stawki podatku VAT, co będzie wiązało się z brakiem możliwości porównania ofert.

Jednocześnie informujemy, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną prowadzone będą wg obowiązujących przepisów prawnych.

 

Odpowiedź:

Nalży przyjąć stawkę 23 %.

 

 1. SWZ Rozdział 24 pkt. 1 - Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisanych umów wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisanych umów wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w  formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego).

 

 1. Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy – Rozdział 1 pkt. 9 - Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:
  a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?
  b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.  2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

 

Odpowiedź:

Ad. a) Nie.

Ad. b) Zamawiający posiada status prosumenta dla PPE wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w arkuszu „Zużycie obiekty i budynki” w poz. 2, 17, 26, 29, 32-34.

 

 1. Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy – Rozdział 1 pkt. 9 - Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta/wytwórcy energii odnawialnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji, punktów poboru energii z mikroinstalacją powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem  usługi odbioru i  przesyłania tej energii elektrycznej na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z  powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii oraz świadczenie usługi jej dystrybucji do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy z postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).

 

 1. Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy – Rozdział 1 pkt. 9 - Jednocześnie nadmieniamy, że wskazany sposób rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego do sieci uniemożliwia rozliczanie na podstawie umowy kompleksowej a tylko na umowach rozdzielonych oraz zawarciu umowy na odkup energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

 

Odpowiedź:

Zamawiający usunie wskazany zapis w Istotnych postanowieniach umowy.

 

 1. Załącznik nr 4 do SWZ – Istotne postanowienia umowy – Rozdział 4 pkt. 1 ppkt. 8) oraz pkt. 8– Informujemy, że zgodnie z Regulaminem wykonywania umów kompleksowych, zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia, oraz może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający miał na myśli zmianę mocy umownej? Jeśli tak, prosimy o zmianę stosownego zapisu. Informujemy jednocześnie, że o zwiększenie mocy przyłączeniowej Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu - pod warunkiem, że zmiana mocy przyłączeniowej mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia taryf. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiaroworozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej".

 

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli zmianę mocy umownej, ale jest jednocześnie świadomy, że zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej może być związana z koniecznością dostosowania kosztem Zamawiającego, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiarowo-rozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 2 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ, „Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięciu postępowania Wzór Umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”. Oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przedstawił wzór umowy kompleksowej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Jeżeli we wzorze umowy kompleksowej lub Regulaminie do tej umowy Wykonawca posiada bardziej szczegółowe zapisy dotyczące zmiany mocy umownej będą one miały zastosowanie. Zamawiający na etapie postępowania wskazał, że wymaga możliwości zmiany mocy umownej.

Odnośnie drugiej części pytania Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: „Zmiana mocy przyłączeniowej nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” lub wydaniu decyzji przez OSD. Zmiana warunków przyłączeniowych wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych (w tym układu pomiaroworozliczeniowego dla grup przyłączeniowych II i III) do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.”

 

 1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wraża zgodę na przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 2 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ, „Wybrany Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięciu postępowania Wzór Umowy kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej”. Oznacza to, że Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przedstawił wzór umowy kompleksowej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wyjaśniamy, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 6 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ, „Oprócz istotnych postanowień umowy, umowa z Wykonawcą zawierać będzie również niezbędne elementy umowy, wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)”.

 

 1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – PPE z instalacją PV - Wykonawca prosi o podanie informacji dot. PPE dla którego Zamawiający dotyczy odkup energii OZE:
  a) data przyłączenia instalacji do sieci OSD;
  b) okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy lub miesiąc);
  c) termin wystawienia faktury przez kontrahenta;
  d) termin płatności (powinien zostać określony przez ilości dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przy jednoczesnym określeniu ilości dni od daty dostarczenia     faktury);
  e) sposób dostarczenia faktury przez kontrahenta;
  f) numer koncesji oraz data wydania koncesji (jeśli jest wymagana) lub numer wpisu do rejestru MIOZE oraz data dokowania wpisu (jeśli jest wymagany). 
  g) W umowach przetargowych muszą zostać również zawarte dane kontaktowe osób po stronie kontrahenta, które będą odpowiedzialne za realizacje umowy po stronie odkupu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (brak danych kontaktowych zawartych w umowie uniemożliwi przekazywanie kontrahentowi informacji  odnośnie realizacji umowy). 

Wykonawca prosi również o informację czy Zamawiający ma zgłoszoną instalację u OSD i podpisaną umowę dystrybucyjną z OSD uwzględniającą oddawanie energii do sieci, jeśli Zamawiający nie ma zgłoszonej instalacji oraz podpisanej umowy to Wykonawca prosi o informację, kiedy nastąpi powyższe. Wykonawca wyjaśnia, że wskazanie ww. danych jest niezbędne, aby był możliwy odkup energii OZE.
W przypadku uruchomienia procedury odkupu energii OZE koniecznym jest podpisanie przez Zamawiającego dodatkowego aneksu na wzorze powszechnie stosowanym przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie stosowanego Załącznika do umowy regulującego odkup energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii Zamawiającego. Przedmiotem Aneksu będzie określenie warunków odkupu energii elektrycznej wytworzonej przez Klienta w instalacji odnawialnego źródła energii i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz określenie praw i obowiązków Stron.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyłączy z postępowania PPE z instalacją PV.

 

 1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia".

 

Odpowiedź:

Podane parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD.

Zamawiający ponadto informuje, że zgodnie z rozdziałem 1 ust. 7 Istotnych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ, Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), dalej: „ustawa PE”, przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), dalej: „Kodeks Cywilny”, zasadami określonymi w koncesji, postanowieniami niniejszej umowy oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dalej: „OSD” – PGE Dystrybucja S.A.”. W związku z tym Zamawiający ma świadomość, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, które Zamawiający zobowiązany będzie ponieść. Dlatego Zamawiający nie widzi podstaw do wprowadzenia modyfikacji zaproponowanej przez Wykonawcę.

 

 1. Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – W przypadku zawierania nowych umów kompleksowych niezbędne jest otrzymanie od OSD „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” i wydaniu stosownej decyzji przez OSD o zakończeniu umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji oraz dokumentu PD Wykonawca może uruchomić procedurę zawierania umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający wystąpił już do OSD o rozwiązanie umów dystrybucyjnych i czy dostarczy wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wystąpi we własnym zakresie o rozwiązanie umów dystrybucyjnych oraz dostarczy wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”.

 

 1. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy kompleksowej do OSD?

 

Odpowiedź:

Tak.

 

 1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni.

 

Odpowiedź:

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 25.11.2022 r.

 

 

                                                                                    Wójt

                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-11-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-22