Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn.22.11.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
dla potrzeb Gminy Krypno i jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.-30.06.2023 r.


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krypno
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659415
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Krypno Kościelne 23 B
1.4.2.) Miejscowość: Krypno Kościelne
1.4.3.) Kod pocztowy: 19-111
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
1.4.7.) Numer telefonu: 857169033
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakrypno.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452344/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22 14:18


SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00433808/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Krypno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krypno, tj.:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno
2. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, 19-11 Krypno
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno
Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. wynosi 268 129 kWh.
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Krypno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krypno, tj.:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno
2. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, 19-11 Krypno
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno
Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. wynosi 152 047 kWh.
 

                                                                               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-11-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-22