Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno

 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krypno
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659415
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Krypno Kościelne 23 B
1.4.2.) Miejscowość: Krypno Kościelne
1.4.3.) Kod pocztowy: 19-111
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
1.4.7.) Numer telefonu: (85)7169033
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakrypno.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
 
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00003312
2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-03
 
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00499841
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2023-01-04 11:00
Po zmianie:
2023-01-09 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2023-01-04 11:30
Po zmianie:
2023-01-09 11:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2023-02-02
Po zmianie:
2023-02-07

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-03