Ogłoszenie2 o zmianie ogłoszenia na oświetlenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno

 
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krypno
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659415
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Krypno Kościelne 23 B
1.4.2.) Miejscowość: Krypno Kościelne
1.4.3.) Kod pocztowy: 19-111
1.4.4.) Województwo: podlaskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
1.4.7.) Numer telefonu: (85)7169033
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakrypno.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00007230
2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

 
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00499841
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

 
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
1.Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krypno, w celu uzyskania oszczędności energii elektrycznej. Inwestycja obejmuje wymianę istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego w ilości 245 szt., w szczególności oświetlenia drogowego na nowoczesne energooszczędne oprawy typu LED, wymianę oprzewodowania instalacji oświetleniowej na istniejących słupach oraz wymianę części wysięgników na istniejących słupach.
2.Zdemontowanie 15 szt. nowych lamp znajdujących się w miejscowości Góra oraz przeniesienie i zamontowanie ich w miejscowości Zastocze (włącznie z wymianą oprzewodowania) na drogach gminnych.
Po zmianie:
1.Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot w zakresie modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Krypno, w celu uzyskania oszczędności energii elektrycznej. Inwestycja obejmuje wymianę istniejących opraw oświetlenia zewnętrznego w ilości 245 szt., w szczególności oświetlenia drogowego na nowoczesne energooszczędne oprawy typu LED, wymianę oprzewodowania instalacji oświetleniowej na istniejących słupach oraz wymianę części wysięgników na istniejących słupach.
2.Zdemontowanie 14 szt. nowych lamp znajdujących się w miejscowości Góra oraz przeniesienie i zamontowanie ich w miejscowości Zastocze (włącznie z wymianą oprzewodowania) na drogach gminnych.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-04