Wyjaśnienia treści SWZ z 04.11.2022

Krypno Kościelne, 04.11.2022 r.

IN.271.1.18.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Krypno informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Rudawpłynęły poniższe zapytania:

 

Pytanie nr 1

W rozdziale 8 SWZ odnośnie wymaganej zdolności zawodowej w punktach d), e), f) wpisano takie same osoby jak w punktach a), b), c). Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dysponując po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowalne w specjalności drogowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej zgodnie  z punktami a), b) i c) a pozostałe punkty d), e), f) zostały zamieszczone omyłkowo.

 

Odpowiedź 1

Punkty d, e i f nie zostały zamieszczone omyłkowo, dotyczą innego zakresu uprawnień (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi).

 

Pytanie nr 2

Prosimy o informację jak należy rozumieć dopisek „pełnobranżowych dokumentacji projektowych” w rozdziale 8 SWZ punkt g). Czy to znaczy, że projekt ma obejmować wszystkie branże: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, gazowa? Jeśli tak, to w naszej opinii warunek ten jest zbyt wygórowany i zawęża krąg potencjalnych Wykonawców chcących wziąć udział w ww. postępowaniu. Nadmieniamy, że zgodnie z PFU przedmiotowa inwestycja obejmuje branżę drogową, teletechniczną w zakresie przełożenia istniejącej sieci teletechnicznej oraz elektryczną w zakresie przestawienia kolidujących słupów energetycznych - o ile zajdzie taka konieczność.

 

Odpowiedź 2

Projekt musiał obejmować co najmniej branżę drogową. Poprzez pełnobranżową dokumentację projektową, należy rozumieć opracowanie przez wykonawcę kompletnego projektu zamierzenia budowlanego polegającego na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi (min. klasy L) o nawierzchni z betonu asfaltowego i długości odcinka drogi minimum 1000m – niezależnie od ilości branż objętych danym opracowaniem projektowym.

 

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga przełożenia wodociągu na odc. ok 1100mb. Istniejący wodociąg jest zlokalizowany w miejscu gdzie będzie nawierzchnia bitumiczna.

 

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wymaga przełożenia wodociągu.

 

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wymaga przełożenia sieci energetycznych na odc. ok 250mb. Istniejąca sieć elektryczna jest zlokalizowana w środku pasa drogowego.

 

Odpowiedź 4

W przypadku gdy PGE postawi warunek przełożenia sieci energetycznej, wówczas należy tą sieć przełożyć.

 

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wymaga przełożenia sieci teletechnicznych na odc. ok 600mb. Istniejąca sieć teletechniczna jest zlokalizowana w środku pasa drogowego.

 

Odpowiedź 5

W przypadku gdy ORANGE postawi warunek przełożenia sieci teletechnicznych, wówczas należy tą sieć przełożyć.

 

Pytanie nr 6

Nadmieniamy, że w przypadku konieczności przebudowy istniejących sieci konieczny będzie podział i wykup ok 52 działek co znacznie zwiększy koszt inwestycji.

 

Odpowiedź 6

Wykup działek leży po stronie Zamawiającego w związku z tym koszt wykup nie wchodzi do wyceny inwestycji. Sugerujemy możliwość poszerzenia z jednej strony w kierunku zachodu.

 

Pytanie nr 7

Czy zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy humusowania wraz z obsianiem skarp. Jeżeli tak prosimy o podanie gwarancji na zieleń drogową.

 

Odpowiedź 7

Zamawiający nie będzie wymagał humusowania i obsiania skarp.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o informacje ile koszeń w roku należy wykonać.

 

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wymaga koszeń.

 

Pytanie nr 9

Prosimy o informację kto będzie właścicielem drewna z wycinki. Jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

 

Odpowiedź 9

Właścicielem drewna z wycinki będzie Wykonawca.

 

 

                                                                                                                                      Wójt

                                                                                                                                     mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-11-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-04