Wyjaśnienie treści SWZ

Krypno Kościelne, 26.07.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.10.2022

2022/BZP 00265863/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1. Zgodnie z zapisami paragrafu 12 umowy zamawiający przewiduje dwie płatności zaliczkowe w ramach realizacji niniejszego zamówienia stanowiące wkład własny Zamawiającego w łącznej wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia umownego. Sformułowanie „nie mniejsza niż” jest niewystarczająca dla potencjalnego Wykonawcy, gdyż równie dobrze może to być 10% jak i 50% wartości zamówienia. Prosimy o podanie konkretnej wartości, którą można otrzymać w pierwszej i drugiej części zaliczki lub łącznie bez podziału na części.

Odpowiedź 1. Kwota w wysokości 9.500.000,00 zł (95%) stanowi dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast wkład własny Zamawiającego stanowi 5%. W przypadku gdy wartość umowy będzie wyższa niż kwota dofinansowania + wkład własny Zamawiającego (95%+5%), wówczas udział Zamawiającego będzie stanowić różnicę pomiędzy wartością umowy a kwotą dofinansowania inwestycji i w takiej wysokości będą wypłacane zaliczki.

Pytanie 2. Według punktu 6 SWZ przedmiot zamówienia dodatkowo obejmuje „wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na lampy typu LED o mocy od 35 do 40 W (58 sztuk). W przedmiarach brakuje pozycji na wykonanie tego typu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 2. Zamawiający informuje, iż wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na lampy typu LED o mocy od 35 do 40W w ilości 58 sztuk stanowi przedmiot zamówienia zgodnie z zapisem SWZ.

                                                                                                 Wójt
                                                                                                      mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-26