Wyjaśnienie treści SWZ

Krypno Kościelne, 30.08.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.12.2022

2022/BZP 00311492/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1. W przedmiarze „Odcinek Krypno Kościelne - Zastocze w km 0+337,7 ÷ 2+962” pozycja 4.4 dotyczy: „Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (frezowanie istniejącej nawierzchni o grub. śr. 5 cm i rozłożenie na powierzchni podbudowy w korycie z uzupełnieniem kruszywem), wykonane na miejscu, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm”.

Czy w ww. pozycji należy wycenić jedynie wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni, czy również wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem?

Odpowiedź 1.  W pozycji należy uwzględnić również wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Pytanie 2. SST D.05.03.05b (dla KR1-2 oraz KR3) powołują się na WT-1 2014 i WT-2 2014, jednocześnie prezentując wymagania, które nie są zgodne z ww. wytycznymi. Czy w związku z rozbieżnościami Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą KR1-2 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź 2. Tak

Pytanie 3. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej dla KR12 z AC16W, która wg aktualnych wytycznych (WT-2 2014) przewidziana jest dla grubości 4cm i większych, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niż AC11W.

Odpowiedź 3. Tak przy grubości min. 4 cm.

Pytanie 4. SST D.05.03.05a powołują się na WT-1 2014 i WT-2 2014, jednocześnie prezentując wymagania, które nie są zgodne z ww. wytycznymi. Czy w związku z rozbieżnościami zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną dla KR1-2 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź 4. Tak

Pytanie 5. Prosimy o informację, czy w poniższych pozycjach

6.1

BCD D

06.01.01.21-02

D,06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm.

m2

8 301,83

6.1

BCD D

06.01.01.21-02

D,06.01.01

Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm.

m2

4 101,80

należy uwzględnić humusowanie wraz z obsianiem, gdyż zgodnie z pkt. 9.2 specyfikacji do których odnosi się przedmiotowa pozycja cena jednostkowa nie obejmuje humusowania oraz obsiania. 

Odpowiedź 5. Należy uwzględnić humusowanie z obsianiem trawą.

Pytanie 6. W przypadku gdy w powyższych pozycjach należy uwzględnić humusowanie i obsianie, prosimy o podanie okresu pielęgnacji i gwarancji na zieleń drogową

Odpowiedź 6. 1 rok.

Pytanie 7. Prosimy o podanie wymaganej ilości koszeń trawy w ciągu roku. 

Odpowiedź 7. 1 raz.

Pytanie 8. Zgodnie z pkt. 2.2 SST D.06.03.01 materiał do wykonania poboczy ma być mieszaniną kruszywa łamago i naturalnego w proporcji 50% - 50%. Prosimy o zezwolenie na wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego niełamanego, co pozwoli na obniżenie kosztów. 

Odpowiedź 8. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót- z kruszywa naturalnego.

Pytanie 9. W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem a dokumentacją odnośnie konstrukcji nawierzchni, prosimy o potwierdzenie, że obowiązująca jest konstrukcja ujęta w przedmiarach. 

Odpowiedź 9. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 10.  Zgodnie z tabelą robót ziemnych w kosztorysie nie uwzględniono wykonania wykopów w ilości ok. 722 m3 który ma być wbudowany w nasyp (roboty ziemne podłużne). Prosimy o korektę kosztorysu. 

Odpowiedź 10. Ilość 722,9 m3 wykopu została uwzględniona w pozycji  2.2 przedmiaru robót:

„Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.”

Pytanie 11. Prosimy o informację, czy poniższej pozycji kosztorysu 

1.14

BCD D 01.02.04.51-02         D.01.02.04

Przestawienie ogrodzenia, z odwiezieniem gruzu do wykorzystania lub utylizacją 

m

14

należy wycenić przestawienie ogrodzeń, czy tylko ich rozbiórkę. Nadmieniamy, że SST do których odnosi się poniższa pozycja nie ma informacji o tym co powinna uwzględniać cena jednostkowa. 

Odpowiedź 11. Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót przestawienie ogrodzeń.

Pytanie 12.  Zgodnie z tabelą robót ziemnych w kosztorysie nie uwzględniono wykonania wykop w ilości ok. 390m3 który ma być wbudowany w nasyp (roboty ziemne podłużne). Prosimy o korektę kosztorysu. 

Odpowiedź 12. Ilość 392,9 m3 wykopu została uwzględniona w 2.2. przedmiaru robót:

„Nasypy (grunt z wykopu) wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.” 

Pytanie 13.  Prosimy o potwierdzenie, że w ramach poniższych pozycji należy wycenić tylko regulację wysokościową bez wymiany elementów urządzeń. 

3.5

BCD D 03.06.01.3101 D.03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

40

3.6

BCD D 03.06.01.2101 D.06.06.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem

szt.

69

Nadmieniamy, że brak jest SST D.03.06.01 do których odnoszą się powyższe pozycje. 

Odpowiedź 13. Zakładana jest regulacja bez wymiany elementów urządzeń.

 

                                                                                                                                                     z up. WÓJTA

                                                                                                                                                      Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-08-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-30