Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 01.08.22

Krypno Kościelne, 01.08.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.10.2022

2022/BZP 00265863/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1. Czy zamawiający potwierdza, że warstwę podbudowy bitumicznej KR3 należy wykonać z AC22P? 

Odpowiedź 1.  Podbudowę należy wykonać z AC16P.

Pytanie 2. Czy w celu ujednolicenia Zamawiający zezwoli na wykonanie podbudowy bitumicznej wg WT-1 2014 i WT-2 2014 tak jak w przypadku warstwy wiążącej i ścieralnej.

Odpowiedź 2. Tak. Zamawiający zezwala na wykonanie podbudowy bitumicznej wg WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie 3. SST D.05.03.05b (dla KR1-2 oraz KR3) powołują się na WT-1 2014 i WT-2 2014, jednocześnie prezentując wymagania, które nie są zgodne z ww. wytycznymi. Czy w związku z rozbieżnościami zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą i wyrównawczą KR1-2 oraz wiążącą KR3 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź 3.  Tak. Zamawiający potwierdza, że warstwę wiążącą i wyrównawczą KR1-2 oraz wiążącą KR3 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014.

Pytanie 4. Czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej dla KR1-2 z AC16W, która wg aktualnych wytycznych (WT-2 2014) przewidziana jest dla grubości 4cm i większych, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niż AC11W?

Odpowiedź 4. Tak. Zamawiający zezwoli  na wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej dla KR1-2 z AC16W.

Pytanie 5. Przedmiar, kosztorys oraz OT nakazują wykonanie warstwy wiążącej KR3 z AC11W. SST D.05.03.05b (dla KR3) z kolei nie precyzuje uziarnienia (D) dla warstwy wiążącej, ale w pkt. 1.3 dla KR3-4 podaje AC16W i AC22W. Ponadto wg WT-2 2014, na które powołuje się niniejsze SST dla warstwy wiążącej przewidują tylko AC16W i AC22W. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści do wykonania warstwy wiążącej KR3 mieszankę AC16W, która jest przewidziana dla wymaganej grubości 5cm?

Odpowiedź 5. Tak.

Pytanie 6. SST D.05.03.05a (dla KR1-2 oraz KR3) powołują się na WT-1 2014 i WT-2 2014, jednocześnie prezentując wymagania, które nie są zgodne z ww. wytycznymi. Czy w związku z rozbieżnościami zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną dla KR1-2 oraz KR3 należy wykonać wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014?

Odpowiedź 6.  Tak. Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy ścieralnej dla KR1-2 oraz KR3 wg aktualnych wytycznych WT-1 2014 i WT-2 2014

Pytanie 7. Prosimy o podanie okresu pielęgnacji i gwarancji na zieleń drogową

Odpowiedź 7. 1 rok

Pytanie 8. Prosimy o podanie wymaganej ilości koszeń trawy w ciągu roku

Odcinek 1:

Odpowiedź 8. 1 raz.

Pytanie 9. Według SWZ należy wymienić istniejące oświetlenie uliczne na lampy typu LED o mocy od 35 do 40 W (58 sztuk), brak jest dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót. Ponownie prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 9.  Wymiana nie jest częścią dokumentacji drogowej, dlatego też nie zawiera się w przedmiarze, ale stanowi integrację części zamówienia, którego wartość należy obliczyć samemu.

Pytanie 10. Prosimy o wyjaśnienie zakresu wymiany opraw oświetleniowych dotyczy to ewentualnej wymiany przewodów oświetleniowych i wysięgników.

Odpowiedź 10. Zakres wymiany dotyczy lamp, które należy zamontować na istniejących wysięgnikach i podłączyć do istniejących przewodów. 

Pytanie 11. Według opisu technicznego pkt 5.1 Konieczne będzie przestawienie słupa telefonicznego w km 5+888,7 str. P oraz przyległego odcinka kabla telefonicznego. Brak jest dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 11. Wykonawca przestawi słup telefoniczny w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Pytanie 12. Prosimy o informacje czy w nw. pozycjach należy tylko przestawić elementy czy również wymienić na nowe. Czy istniejące lustro i ogrodzenia ochronne nie są zniszczone? W przypadku braku wymiany na nowe elementy prosimy o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na dane elementy.

7.6

BCD D 07.06.02.12-01 BCD218 D.07.06.02

Przestawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych U12a pojedyncze o rozstawie słupków z rur stalowych co 1,50 m

m

12

7.7

BCD D 07.02.01.66-01 BCD218 D07.02.01

Przestawienie lustra drogowego U-18a z zabetonowaniem słupków stalowych.

szt.

1

 

Odpowiedź 12.  Zakładane jest przestawienie lustra i ogrodzenia ochronnego. Gwarancji nie będą podlegać przestawiane elementy tylko prace związane z przestawieniem.

Pytanie 13. Prosimy o potwierdzenie, że chodniki należy wykonać z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Zamawiający zamieścił SST D 08.02.02 dotyczące wykonania chodników z płyt betonowych 35x35x5cm.

Odpowiedź 13.  Chodniki należy wykonać z BKB o grubości 6 cm.

Pytanie 14. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przepustów pod koroną jezdni.

Odpowiedź 14. Remont przepustów należy wykonać zgodnie z pkt. 9 opisu technicznego, PZT i ST.

Pytanie 15. Prosimy o potwierdzenie, że na nasypy należy wykorzystać grunt z wykopów.

Odpowiedź 15. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z wykopu.

Pytanie 16. Prosimy o potwierdzenie ze w ramach niniejszego zamówienia nie trzeba wykonywać warstwy odsączającej. Zamawiający zamieściła SST D. D.04.02.01.

Odpowiedź 16. Nie jest przewidywane wykonanie warstwy odsączającej.

Pytanie 17. Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych

Odpowiedź 17. Konstrukcje nawierzchni oraz innych elementów drogi zostały jednoznacznie określone na rysunkach przekroje normalne.

Pytanie 18. Według opisu technicznego i przekroi normalnych na zjazdach z BKB należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 3cm, natomiast według przedmiaru należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 5 cm. Z uwagi na rozbieżności prosimy o wskazanie prawidłowej grubości podsypki. 

Odpowiedź 18. Podsypkę cementowo- piaskową należy wykonać, zgodnie z przedmiarem robót, o grubości 5 cm.

Pytanie 19. Według opisu technicznego na poszerzeniu z kostki granitowej należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 3cm, natomiast według przedmiaru należy wykonać podsypkę cementowo - piaskową gr. 5 cm. Z uwagi na rozbieżności prosimy o wskazanie prawidłowej grubości podsypki. 

Odpowiedź 19.  Zgodnie z przedmiarem robót podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać o grubości 5 cm.

 

 

                                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                                                            mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-01