Zmiana SWZ w postępowaniu na Kompleks szkolno-sportowy

Krypno Kościelne, 21.04.2022 r.

IN.271.1.6.2022

 

Informacja o zmianie treści SWZ

 

 

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 22 Załącznika nr 2 do SWZ dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5.Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony umowy poddają mediacji lub polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.”
  2. W SWZ dodaje się pkt 6.11., który otrzymuje brzmienie: „6.11. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania przez Zamawiającego Promesy Inwestycyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 

                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-04-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-21