Projekt "Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno"

Ilustracja do artykułu komplet logo rpo.jpg

W dniu 18 marca 2021 r. Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno”.

Gmina Krypno zamierza zrealizować przedsięwzięcie polegające na udzielaniu mieszkańcom grantów na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE na potrzeby zasilania budynków mieszkalnych w Gminie Krypno.

Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 70 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie Gminy Krypno od 2023 r.

Całkowity koszt operacji: 1.959.230,00 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji: 1.959.230,00 zł        
Dofinansowanie: 1.449.830,20 zł     

Projekt „Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno” współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

 

25.03.2022

W wyniku przeprowadzonego naboru do projektu w odpowiedzi na 46 złożonych wniosków przyznano 46 grantów.

W następnej kolejności zostaną z Grantobiorcami podpisane umowy o grant, po czym mieszkańcy będą mogli przystąpić do realizacji inwestycji.

 

23.12.2022

Ostatecznie zrealizowano 44 umów o grant.

Złożono 44 wnioski o wypłatę grantu.

Po zweryfikowaniu złożonych wniosków wypłacono granty wszystkim 44 Grantobiorcom.

 

Ostatecznie koszty projektu przedstawiają się następująco:

Całkowity koszt operacji: 1.130.975,50 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji: 1.130.975,50 zł        
Dofinansowanie: 836.921,85 zł 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-03-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-03