Wyjaśnienia treści SWZ

Krypno Kościelne, 14.04.2022r.

 

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.4.2022

2022/BZP 00101321/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Ruda, gm. Krypno.”

Pytanie 1. Podczas wizji lokalnej stwierdzono bardzo złą jakość tynków na ścianach, sufitach 1 piętra i piwnicy. W takim wypadku tynk należy skuć do cegły, mury oczyścić i wykonać nowe tynki. Przedmiary budowlane takich robót nie uwzględniają. Uwzględniają tylko przecieranie tynków i miejscowe uzupełnianie (do 10%). Z kolei na parterze budynku założone w przedmiarach 10% tynków uzupełnianych to zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę fakt, że oprócz tynków zniszczonych, będą jeszcze wykonywane inne roboty budowlane a także roboty związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. Prosimy o wprowadzenie zmian w przedmiarach robót.

Odpowiedź 1. Przyjęto 30% skucia tynków na ścianach i sufitach – poz. 155 i 156. Doszły dodatkowe pozycje – wykonanie nowych tynków na ścianach i stropach istniejących – poz. 157 i 158

Pytanie 2. Dodatkowo nawiązując do pytania nr 1 stwierdzono, że ściany w budynku są po prostu bardzo nierówne. W jakim standardzie należy te ściany wykończyć, w jaki sposób je wyrównać? W przedmiarach budowlanych zaniżono ilość szpachlowania (poz. 159).

Odpowiedź 2. W poz. gładź gipsowa na ścianach i sufitach poprawiono ilość gładzi na ścianach (100% zamiast 10% - co było pomyłką) - poz. 163

Pytanie 3.Nawiązując do pytania nr 1 i nr 2 stwierdzamy, że poz. 150-158 przedmiaru bud. są nieprawidłowe i zaniżają rzeczywistą wartość robót.

Odpowiedź 3. W związku z wyjaśnieniem w pkt 1 – wypadły pozycje na Uzupełnienie tynków na istniejących ścianach i stropach, a w ich miejsce weszły pozycje „Skucie oraz wykonanie nowych tynków” – poz. 155-158

Zmianie uległy też pozycje na „Przecieranie tynków”, zamiast 90% przyjęto 70%, gdyż 30% podlega skuciu – poz. 159 i 160

 

Pytanie 4. W przedmiarach bud. zaniżono poz. 176. Proszę potwierdzić, że pozostało ściany i sufity nie będą malowane.

Odpowiedź 4. Poprawiono ilość malowania ścian i sufitów – poz. 182

Pytanie 5. Z przedmiarów bud. wynika, iż sufit nad 1 piętrem należy wykonać z płyt g-k. Tynk na istniejącym suficie jest w bardzo złym stanie i należało by go skuć. Jak zatem należy wykończyć strop nad sufitem podwieszanym (nad płytami g-k)?

Odpowiedź 5. Pod płytami Gk sufitu  nie ma potrzeby skuwać tynku ani tynkować.

Pytanie 6. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że część ścianek działowych wykonana jest z drewna/ mat. Drewnopodobnych/ g-k. Brak w przedmiarach budowlanych rozbiórek i utylizacji tych ścianek. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 6. Dodatkowa pozycja: Rozebranie ścianek działowych lekkich (z drewna, drewnopodobn. i płyt g-k) - pom. 4/2, 5/2 – poz. 14

Pytanie 7.  Brak w przedmiarach budowlanych demontażu i utylizacji istniejącej stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej z PVC oraz okiennej drewnianej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 7. Poprawiono ilość zdemontowanych ościeżnic – poz. 7. Dodatkowa pozycja: Wykucie z muru podokienników okiennych – poz. 26

Pytanie 8.Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia za Zamówienie prosimy o sprecyzowanie poz. 24 przedmiaru bud.

Odpowiedź 8. Pozycja została wyrzucona  (chodziło o poz. UWAGA : Zakres i ilość robót rozbiórkowych do ewentualnego skorygowania w trakcie ich wykonywania na budowie)

Pytanie 9. Niezrozumiały zapis poz. 25. Przedmiaru bud. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 9. Pozycja została wyrzucona  (chodziło o poz. UWAGA :W poz. 20 (Wywiezienie gruzu) nie ujęto wywiezienia zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad schodowych), a zamiast tego dodaliśmy poz. Utylizacja zdemontowanej stolarki itd. jak poniżej

Dodatkowa pozycja: Utylizacja zdemontowanej stolatki okiennej i drzwiowej oraz balustrad schodowych – poz. 27

Pytanie 10. Podczas wizji lokalnej stwierdzono różne poziomy posadzek w budynku (na tych samych kondygnacjach). Prosimy o wskazanie rozwiązania oraz uwzględnienia tego rozwiązania w przedmiarze bud.

Odpowiedź 10.  Wylewka bet występuje  . 3-5 cm w pom.  8/1, 7/1, hol 4/1. Pozycję Wylewka betonowa rozbiliśmy na dwie pozycje, pierwsza gr. 2-3 cm, druga gr. 3-5 cm – poz. 170 i 171

Pytanie 11. Prosimy o potwierdzenie że płytki gres należy układać bezpośrednio na podłogach drewnianych (1 piętro) oraz na 2-3 cm posadzce betonowej (wylewce) na parterze. Jeżeli nie to brakuje w przedmiarach budowlanych rozbiórek podłóg i posadzek, ewentualnie naprawy posadzek oraz wykonania wszystkich wymaganych warstw podłogowych.

Odpowiedź 11.  Gres układamy na podłogach drewnianych.

Pytanie 12. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że strych jest cały zaśmiecony. Prosimy o sprecyzowanie do kogo będzie należało uprzątnięcie śmieci, ich wywiezienie i utylizacja.

Odpowiedź 12.  Uprzątnięcie śmieci należy do Wykonawcy.

Pytanie 13. Prosimy o wskazanie ile więźby dachowej (elementów konstrukcyjnych) należy wymienić podczas naprawy dachu i wymiany pokrycia dachowego.

Odpowiedź 13.  Na obecnym etapie  bez zdjęcia pokrycia oszacowanie wymiany jest niemożliwe. Należy przyjąć jak w przedmiarze

Pytanie 14. Podczas wizji lokalnej stwierdzono duże ilości odspojonego oraz popękanego tynku zewnętrznego na elewacji budynku. Przedmiary bud. zakładają skucie tynków zewnętrznych w ilości 10% całkowitej powierzchni. Jest to zdecydowanie za mało. Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarach.

Odpowiedź 14.  Przyjęliśmy 30% uzupełnienia tynków – poz. 188

Pytanie 15. Prosimy o wyjaśnienie czy w piwnicach będą wykonywane prace posadzkarskie. Brak w przedmiarach bud.

Odpowiedź 15.  Prace posadzkarskie w piwnicach nie są przewidywane.

Pytanie 16. Brak w dokumentacji rysunków konstrukcji nowej więźby dachowej nad istniejącym tarasem. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź 16.  Konstrukcja więźby dachowej Jest w proj. architekt, techn.

Pytanie 17. Brak w dokumentacji rysunków konstrukcyjnych projektowanych schodów wewnętrznych i podestów (klat. schod.). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 17.  Pełna dokumentacja w załączeniu.

Pytanie 18. Brak w dokumentacji rysunków konstrukcyjnych schodów zewnętrznych, podestu, pochylni oraz studzienek betonowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 18. Pełna dokumentacja w załączeniu.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie rosnące na obszarze objętym opracowaniem drzewa i krzewy należy pozostawić.

Odpowiedź 19.  Wszystkie rosnące drzewa i krzewy należy pozostawić.

Pytanie 20. Prosimy o potwierdzenie że istniejące ogrodzenie wraz ze wszystkimi elementami  należy pozostawić w stanie niezmienionym, oraz że remont czy też wymiana tego ogrodzenia nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 20.  Należy pozostawić w stanie nie zmienionym oraz remont i wymiana nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21. Prosimy o potwierdzenie że zakup i montaż okapu nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 21.  Zakup i montaż okapu nie  wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, okap zostanie zamontowany przy wyposażeniu meblowym kuchni.

Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie że wykonanie kotłowni (inst. grzewcze, wodne, Kan. I went.) wraz z  zakupem kotła i innych urządzeń kotłowni nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 22.  Nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie 23. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu instalacji wod-kan należy wykonać tylko podłączenia urządzeń sanitarnych (umywalki, miski ustępowe, brodziki, pisuary, zlewy) bez baterii wypływowych.. Prosimy o potwierdzenie że wykonanie rurarzu, zaworów, prób szczelności inst. wod-kan nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 23.  Podłączenie urządzeń sanitarnych z bateriami wypływowymi.  Wykonanie rurarzu, zaworów, prób szczelności nie wchodzi w zakres opracowania.

Pytanie 24. Brak w przedmiarach san. przewodów i osprzętu dla inst. went. mech. łazienek. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 24. Wentylator EURO 1 Ø100– 6szt. – w zestawieniu znajdują się te wentylatory (błędnie wpisanych jest 5 szt.). Włączenie do kanałów w opracowaniu architektonicznym.

Pytanie 25. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozprowadzić instalację c.o. do grzejników w szlichcie grub. 2-3 cm na parterze oraz bezpośrednio pod płytkami na I piętrze. Przedmiar robót budowlanych nie uwzględnia rozbiórek podłóg.

Odpowiedź 25.  Dodatkowa pozycja (do powyższego pkt): Wykonanie bruzd poziomych w posadzkach drewnianych o szerokości 6 cm oraz uzupełnienie pianką  - celem rozprowadzenia instalacji c.o. - poz. 180

W związku ze zmianami zmieniła się ilość wywiezienia gruzu – poz. 23 i 24

Pytanie 26. Czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie dla niepełnosprawnych, np. uchwyty w pomieszczeniach WC. Jeśli tak proszę o informacje jakie i ile?

Odpowiedź 26. 

Parter : poręcz uchylna  do wc x2

Poręcz uchylna  do umywalki x1

Piętro :  poręcz uchylna  do   wc x2 na sanitariat

             Poręcz uchylna  do  umywalki x1 na sanitariat

             Siedzisko prysznicowe uchylne x 1 na sanitariat

             Uchwyt kątowy  w prysznicu x 1 na sanitariat

Uchwyty ze stali węglowej malowanej proszkowo w kolorze białym RAL 9003.

 

Pytanie 27. Proszę o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych schodów wewnętrznych i zewnętrznych, płyt stropowych, nadproży, żeber żelbetowych oraz zestawienia ich zbrojenia.

Odpowiedź 27.  W załączeniu.

 

 

Projekt jak i realizacja zgodnie z  wytycznymi  Inwestora obejmuje minimum niezbędnych robót budowlanych w  celu przystosowania do założonej funkcji z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej dobrej substancji budowlanej . Dlatego nie wymienia się posadzek , stropu nad piętrem, skuwanie  tynków tylko w niezbędnym zakresie . Wymagane jest doświadczenie w przebudowywaniu starych budynków. W przebudowach takich budynków  do końca nie wiadomo czy nie pojawią się dodatkowe roboty budowlane ze  względu na ukryte wady konstrukcji czy instalacji.

  

                                                                                                                              Z up. WÓJTA

                                                                                                                                Marian Magnuszewski

                                                                                                                               ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-04-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-14