Obwieszczenie o podjęciu decyzji środ. na pensjonat

     Krypno, dnia 22 stycznia 2010 r.

 

Znak:G.K.7624-10/09 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

   Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

 

informuję

 

   o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pensjonatu Dwór na Rudniku z zapleczem gastronomicznym, konferencyjno-bankietowym oraz hotelowym w Krypnie Wielkim” nr ew. działki 721 w obrębie Krypno Wielkie, gm. Krypno.

 

 

   Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach.

               

   Od decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-01-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-01-22

Data modyfikacji: 2010-01-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-01-22