Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

                                                                             Krypno, dnia 14 grudnia 2007 r.

 

Znak spraway:G.K.7624-2/07

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

                Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j.. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) o wszczęciu w dniu 14 grudnia 2007r.  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, polegającego na budowie zewnętrznej sieci wodociągowej z podłączeniami w Krypnie Wielkim Nr ew. działek: 716/2; 455; 485; 486; 487; 968; 697; 618; 308; 310; 324; 325; 331/2; 585; 587; 588; 589; 590; 591/2; 593; 596/2; 701; 334/2; 336/2; 978; 1146 w Rudzie nr ew. działek: 338/3; 338/4; 665; 664; 663; 666; 1148/1; 757; 726; 668; 662; 659; 657/1; 656; 655; 654/6; 654/5; 682; 680; 678/1; 677/1; 675; 673/1; 672; 671; 450; 449; 448; 447/2; 1087, modernizacji stacji wodociągowej w Długołęce, nr ew. działek: 439/1; 440/1; 440/2, pompowni wody w Krypnie Wielkim nr ew. działek: 449; 446; 445; 443; 182/1.

 

                Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 

                Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

 

                Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków w postępowaniu wyjaśniającym.

 

                Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz./ U. nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starostą Powiatowym w Mońkach,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.

 

                Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

                Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

                Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

               

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2007-12-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-12-14

Data modyfikacji: 2007-12-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-12-14