Analiza SWOT

 

 

            Podczas przeprowadzonych  warsztatów gminnych została przeprowadzona analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych, uwzględniająca silne i słabe strony gminy Krypno oraz szanse i zagrożenia. W wyniku analizy SWOT (jest to skrót powstały z czterech pierwszych liter angielskich słów: strenghts, weaknesses, opportunities, threats) ustalono mocne strony gminy, na których należy oprzeć jej przyszły rozwój, a także słabe strony, których oddziaływanie należy minimalizować. Analiza oddziaływania tych czynników została również określona poprzez wskazanie tendencji ich zmian (trendu) w układzie: wzrost, stabilność zjawiska, regres.

 

            W uwarunkowaniach wewnętrznych gminy jako atuty rozwojowe z dominującym trendem wzrostowym wskazano:

 

·       bogactwo walorów kulturowych (muzeum W. Puchalskiego, istniejący od wielu lat i kultywowany przez kilka zespołów na terenie gminy folklor) i turystycznych (duża ilość stanowisk archeologicznych oraz południowa część  gminy, gdzie znajduje się Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska),

 

·       istnienie Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Krypnie, stanowiącego znane nie tylko w regionie miejsce kultu religijnego i ruchu pielgrzymkowego,

 

·       wysoko rozwinięte rolnictwo, a przede wszystkim fermy drobiu oraz przetwórstwo drobiu, gospodarstwa mleczne i hodowlane, produkcja trzody chlewnej,

 

·       dobrze rozwinięta infrastruktura (to uwarunkowanie stoi niejako w sprzeczności z podniesionym w trakcie warsztatów problemem wskazującym na brak dostatecznego stanu infrastruktury),

 

·       bogata baza sportowa,

 

·       dbałość o estetykę gospodarstw,

 

·       aktywność władz samorządowych w zakresie kształtowania polityki ulg inwestycyjnych, przyznawanych decyzją wójta, na podstawie przepisów o podatku rolnym.

 

Do uwarunkowań stanowiących atut, lecz o stabilnym charakterze, uczestnicy warsztatów zaliczyli:

 

·       korzystne położenie gminy, z przebiegiem drogi stanowiącej jedną z tras w układzie komunikacyjnym Warszawa – Augustów,  w bliskim sąsiedztwie aglomeracji białostockiej.

 

Do szans rozwojowych, stworzonych przez uwarunkowania zewnętrzne, uczestnicy konwentu rozwoju gminy zaliczyli:

 

·       perspektywy rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach południowej części gminy,

 

·       możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz, co wspierałoby:

-      powstawanie nowych miejsc pracy,

-      specjalizację gospodarstw rolnych,

-      poprawę infrastruktury,

 

·       rozwój bazy gastronomiczno-hotelowej wzdłuż głównych tras komunikacyjnych,

 

·       promocja folkloru lokalnego w szerszym zakresie,

 

·       wykorzystanie szans wejścia do Unii Europejskiej na najkorzystniejszych warunkach,

 

·       powiększanie dochodów i kapitału mieszkańców przez wyjazdy do pracy za granicę.

 

Do słabości gminy, które są uwarunkowaniami wewnętrznymi, uczestnicy warsztatów zaliczyli :

 

·       odczuwalny przez mieszkańców niższy standard życia na wsi,

 

·       brak miejsc pracy, związany z ubogim i mało urozmaiconym rynkiem pracy,

 

·       brak bazy sprzyjającej rozwojowi turystyki w gminie,

 

·       brak perspektyw dla młodzieży,

 

·       niska opłacalność produkcji rolnej,

 

·       brak zakładów przetwórstwa rolnego,

 

·       polityka źródłem skłócenia społecznego,

 

·       niska aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy,

 

·       narastające patologie społeczne, wynikające z ubożenia mieszkańców gminy i frustracji z tym związanych,

 

·       niewykorzystanie możliwości położenia gminy (szczególnej jej południowej części, gdzie znajduje się Dolina Narwi i Biebrzy oraz we wschodniej części gminy - Puszcza Knyszyńska),

 

·       słaby rozwój kultury lokalnej,

 

·       brak promocji gminy.

 

Zagrożeniami dla perspektyw rozwojowych gminy, zidentyfikowanymi przez uczestników warsztatów gminnych, są przede wszystkim:

 

·       brak właściwej polityki rolnej (brak rynku zbytu, brak pośrednictwa oraz wysokie koszty produkcji towarów rolnych),

 

·       piętno zaszłości historycznej (położenie geograficzne gminy w obrębie tzw. „ściany wschodniej”, postrzegane jako tereny o jednym z największych stopni zaniedbań i zaległości),

 

·       brak kapitału inwestycyjnego,

 

·       brak spójnej, konsekwentnej i skutecznej polityki przeciwdziałaniu bezrobociu,

 

·       narastające patologie społeczne, a w konsekwencji spadek poczucia bezpieczeństwa,

 

·       wyjazdy za granicę najbardziej przedsiębiorczych i kreatywnych osób,

 

·       gwałtowne zamknięcie rynku wschodniego czyli brak wymiany handlowej z największym odbiorcą produktów i wyrobów lokalnych, uniemożliwiające dostosowanie produkcji do warunków konkurencyjnych.

 

            Podsumowując przebieg oraz wyniki warsztatów gminnych, jako niezmiernie bogatego i przydatnego materiału dla ukształtowania opinii i poglądu odnośnie stanu istniejącego oraz pożądanych i oczekiwanych zmian, można wyprowadzić następujące wnioski strategiczne:  kierunki rozwojowe powinny koncentrować się przede wszystkim na:

 

·       pomocy w przekształceniu tradycyjnej gospodarki rolnej w rolniczą gospodarkę towarową, spełniającą wymogi unijne,

 

·       niwelowaniu zaległości i zaniedbań w standardzie warunków życia mieszkańców głównie poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,

 

·       wykorzystaniu walorów naturalnych południowej części gminy poprzez kreowanie warunków dla powstania i rozwoju turystyki wiejskiej, a przez to tworzenia nowych miejsc pracy i poszerzania różnorodności oferty rynkowej,

 

·       podniesieniu stopnia atrakcyjności terenu gminy dla inwestorów spoza gminy, jako obszaru o wysokich zaletach środowiska naturalnego (dotyczy to głownie południowo-zachodniej części gminy),

 

·       podniesieniu stopnia wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

            Strategiczny rozwój gminy powinien opierać się przede wszystkim na atutach gminy i jej szansach rozwojowych, czyli na :

 

Þ  wykorzystaniu walorów kulturowych i turystycznych, z atrakcyjnymi obszarami w południowej i zachodniej części gminy - Doliną Narwi i Biebrzy oraz otuliną Puszczy Knyszyńskiej, czystymi wodami, glebą i powietrzem,

 

Þ  wysoko rozwiniętym rolnictwie,

 

Þ  korzystnym położeniu gminy przy trasie Warszawa - Augustów i bliskim sąsiedztwie aglomeracji białostockiej,

 

Þ  wykorzystaniu bazy sportowej,

 

Þ  rozwoju turystyki i agroturystyki,

 

Þ  wykorzystaniu programów i środków pomocowych (pomoc przedakcesyjna i fundusze strukturalne) dla terenów wiejskich i rozwoju rolnej gospodarki towarowej,

 

Þ  poprawie stanu infrastruktury technicznej, a co się z tym wiąże, wzrostem zainteresowania ze strony inwestorów spoza gminy,

 

Þ  wykorzystaniu szans wejścia do Unii Europejskiej.

 

Podczas realizacji zadań prorozwojowych gminy należy dążyć do pomniejszania zjawisk niekorzystnych, czyli marginalizować następujące słabości gminy :

 

Þ  niski standard życia na wsi,

 

Þ  słabo rozwiniętą bazę turystyczną na terenie gminy,

 

Þ  niewystarczające wykorzystanie położenia gminy, głównie  jej południowej części,

 

Þ  niską opłacalność produkcji rolnej,

 

Þ  niewystarczającą promocję gminy,

 

Þ  niską aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców,

 

Þ  zanikanie kultury lokalnej.

 

Rozwój społeczno-gospodarczy gminy zależy również od osłabienia negatywnego wpływu na nią uwarunkowań zewnętrznych, czyli tzw. zagrożeń :

 

Þ  braku właściwej (stabilnej i skutecznej) polityki rolnej,

 

Þ  braku klarownej perspektywy przyszłych stosunków handlowych i polityki państwa w stosunkach ze Wschodem,

 

Þ  braku kapitału inwestycyjnego, który wynika z dużych obciążeń finansowych dla przedsiębiorców,

 

Þ  niedostosowanego do aktualnych warunków rynkowych i ekonomicznych prawa pracy, które w licznych przypadkach stanowi barierę dla wzrostu zatrudnienia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-02-23

Data modyfikacji: 2007-09-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-02-23