Zadania strategiczne

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja szkolna

 

ZADANIE 1

Upowszechnianie wiedzy z zakresu praktycznych sposobów

Ochrony środowiska przyrodniczego

OPIS ZADANIA

Kształtowanie świadomości przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie walorów środowiskowych gminy. Zwiększenie udziału zajęć lekcyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. Inicjowanie szkoleń oraz innych atrakcyjnych, praktycznych i efektywnych form upowszechniania informacji dotyczących ekologii. Aktywna współpraca pomiędzy szkołą, władzami samorządowymi gminy oraz środowiskiem lokalnych przedsiębiorców przy organizowaniu konkursów, festynów, meetingów, itp. Organizowanie wspólnych akcji i przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu czystości np. „Dzień Ziemi”, „Moja gmina – czysta gmina”, „Najpiękniejszy ogródek”, itp. 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Szkoły, Zarząd Gminy

 

Instytucje współdziałające

Rada Gminy,

lokalni przedsiębiorcy,

mieszkańcy gminy

 

 

BENEFICJENCI

·         Dzieci i młodzież

·         Mieszkańcy gminy

·         Lokalni przedsiębiorcy

 

MIERNIKI

·         Liczba zorganizowanych imprez  i konkursów związanych z wiedza ekologiczną

·         Liczba godzin lekcyjnych (zajęć) poświęconych tym zagadnieniom

·         Liczba akcji ogólnogminnych i lokalnych na rzecz poprawy czystości środowiska i otoczenia

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja szkolna

 

ZADANIE 2

Upowszechnianie wiedzy z zakresu świadomości ekologicznej

OPIS ZADANIA

Inicjowanie szkoleń oraz efektywnych form upowszechniania informacji dotyczących ekologii. Tworzenie kół zainteresowań związanych z ekologią, kształtowanie wiedzy na temat środowiska i walorów przyrodniczych gminy Krypno. Zwiększenie udziału zajęć lekcyjnych przeznaczonych na  podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie odpowiedzialności za siebie, innych, środowisko społeczne i naturalne. Aktywna współpraca pomiędzy szkołą, władzami samorządowymi gminy oraz środowiskiem lokalnych przedsiębiorców przy organizowaniu konkursów, gminnych olimpiad wiedzy dotyczących znajomości środowiska, rodzajów lasów, zwierząt występujących na terenie gminy, a także przyczyn i skutków zanieczyszczania środowiska np. „Znam swoją gminę”, „Tu mieszkam”, „Moja gmina – mój dom” itp. 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Szkoły, Zarząd Gminy

 

Instytucje współdziałające

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

 

 

 
 
 

BENEFICJENCI

·         Dzieci i młodzież

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba godzin lekcyjnych (zajęć) poświęconych zagadnieniom ekologii

·         Liczba organizowanych konkursów i olimpiad

·         Liczba uczestników konkursów

·         Liczba mieszkańców zaangażowanych w działania ekologiczne na rzecz gminy

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja szkolna

 

ZADANIE 3

Upowszechnianie wiedzy z zakresu kształtowania tożsamości lokalnej poprzez kultywowanie wzorców historycznych i kulturowych

OPIS ZADANIA

Zwiększenie udziału zajęć lekcyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy historycznej, a także na temat tożsamości kulturowej gminy wśród dzieci i młodzieży. Wdrożenie autorskich programów nauczania uwzględniających historię Krypna i okolic, a także utworzenie kół zainteresowań propagujących działania na rzecz walorów kulturowych gminy, jej tradycji, obrzędowości, różnorodności wyznaniowej i językowej. Wykorzystanie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych na terenie gminy w celu zainteresowania dzieci i młodzieży historyczną przeszłością obszarów obejmujących obecne granice. Angażowanie dzieci i młodzieży w badania i prace archeologiczne. Przekazywanie stanowisk pod opiekę klasom szkolnym. Zorganizowanie gminnego muzeum, z opisem i udokumentowaniem znalezisk oraz wyróżnianiem nazwiskami dzieci, które brały udział w pracach archeologicznych lub dokonały odkrycia.

Współpraca władz samorządowych gminy, lokalnych przedsiębiorców oraz osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne w inicjowaniu i organizacji imprez oraz wydarzeń środowiskowych, w tym imprez wypoczynkowo-rekreacyjnych. Organizowanie festynów promujących regionalne potrawy i produkty np. „Czy znasz nasze regionalne potrawy?”, „Wyroby z Krypna”, itp.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Zarząd Gminy, szkoły,

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno

Instytucje współdziałające

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej,

Biura podróży,

Indywidualni przedsiębiorcy

Organizacje pozarządowe

 

BENEFICJENCI

·         Dzieci i młodzież

·         Mieszkańcy gminy

·         Turyści

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

MIERNIKI

·         Wzrost liczby turystów w gminie,

·         Wzrost liczby organizowanych imprez o zasięgu gminnym i ponadlokalnym,

·         Liczba uczestników biorących udział w organizowanych imprezach

·         Zmniejszenie się poziomu migracji

 


 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja szkolna

 

ZADANIE 4

Upowszechnianie wiedzy z zakresu gospodarki wolnorynkowej

OPIS ZADANIA

Wprowadzenie do zajęć lekcyjnych tematyki dotyczącej rozwoju aktywności i przedsiębiorczości poprzez:

·       zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i ogólnymi zasadami funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej,

·       zapoznanie młodzieży z potencjałem gminy, jej walorami i możliwościami ich wykorzystania,

·       organizowanie spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy zajmują się promocją i reklamą gminnych produktów, 

·       organizowanie spotkań z osobami prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne – upowszechnienie wiedzy na temat wymagań, oczekiwań i potrzeb turystów,

·       organizacja konkursów np. „Mały Przedsiębiorca”, „Człowiek i gospodarka” – opracowanie zasad uczestnictwa i  kryteriów wyboru zwycięzcy.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Szkoły, Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

 

BENEFICJENCI

·         Dzieci i młodzież

MIERNIKI

·         Liczba zajęć lekcyjnych dotyczących zasad funkcjonowania rynku

·         Liczba spotkań zorganizowanych z przedsiębiorcami i osobami prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne

·         Wzrost liczby lokalnych konkursów

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja szkolna

 

ZADANIE 5

Upowszechnianie wiedzy z zakresu świadomości obywatelskiej

OPIS ZADANIA

Wdrożenie autorskich programów nauczania oraz podejmowanie działań związanych przede wszystkim z : 

·         uczeniem życia i aktywności w grupie rówieśników i społeczności lokalnej oraz wzmocnienie w uczniach poczucia własnej wartości w relacjach z innymi,

·         wprowadzaniem dzieci w świat wydarzeń życia społecznego,

·         zapoznawaniem z podstawowymi zasadami funkcjonowania samorządu oraz źródłami finansowania budżetu gminy

·         uczenie szacunku do symboli narodowych i państwowych

·         określenie własnej przynależności kulturowej, etnicznej, narodowej poprzez ułatwienie samoidentyfikacji kulturowej i poszukiwania własnej tożsamości,

·         zapoznanie z regułami,  procedurami demokratycznymi, ustrojem i podstawowymi instytucjami RP oraz zastosowanie wybranych procedur i zasad demokratycznych w życiu klasy lub całej szkoły,

·         stworzenie uczniom warunków do współdziałania – powoływanie samorządów uczniowskich

·         organizacja forów dyskusyjnych przy współdziałaniu samorządów uczniowskich (szkół, gimnazjum), przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz przedstawicieli samorządu lokalnego.

Ponadto działania skierowane na utworzenie, rozwój:

·         idei MAŁEJ OJCZYZNY – opracowanie i wdrożenie programów zachęcających do nauki i pielęgnacji lokalnych obyczajów, tradycji, obrzędowości i języka,

·         szkolnych punktów informacji obywatelskiej „Poznaj Swoje Prawa”,

·         szkolnych klubów europejskich,

·         Klubu Wolontariusza,

·         idei partnerstwa edukacyjnego – opracowanie programu przy współdziałaniu Policji, samorządu i rodziców (program „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”).

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Szkoły, Zarząd Gminy

Organizacje pozarządowe

Instytucje współdziałające

·       Policja,

·       Kuratorium Oświaty

 

BENEFICJENCI

·         Dzieci i młodzież

·         Mieszkańcy gminy

MIERNIKI

·         Liczba godzin lekcyjnych poświęconych zagadnieniom funkcjonowania samorządu lokalnego

·         Liczba szkolnych punktów informacji

·         Liczba osób korzystających ze szkolnych punktów informacji

·         Liczba przedsięwzięć i idei związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego

 


 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja ekonomiczna

 

ZADANIE 1

Powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Krypno

OPIS ZADANIA

Wiele programów rozwojowych wspófinansowanych lub całkowicie finansowanych ze źródeł zewnętrznych możliwych jest praktycznie do pozyskania wyłącznie przez organizacje pozarządowe tzw. "trzeci sektor". Powołanie Stowarzyszenia Rozwoju gminy Krypno stworzy nie tylko możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe planowanych przedsięwzięć w zakresie edukacji szkolnej i obywatelskiej, aktywizacji społecznej, zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska itp. ale także przyczyni się do stopnia integracji lokalnej społeczności, co prowadzić będzie do zanikania istniejących, nieracjonalnych podziałów oraz pobudzać będzie społeczną aktywność i poczucie realnego uczestnictwa w życiu swojej gminy.

Inicjatorem takich działań powinna być grupa aktywnych mieszkańców, przy wsparciu organizacyjnym i prawnym Urzędu Gminy.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

 Zarząd Gminy

 

Instytucje współdziałające

·       Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno,

·       Indywidualni przedsiębiorcy

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Młodzież

·         Lokalni przedsiębiorcy,

·         Producenci rolni,

MIERNIKI

·         Liczba przygotowanych i złożonych wniosków,

·         Liczba osób aktywnie działających w Stowarzyszeniu

·         Ilość zrealizowanych programów

·         Ilość środków otrzymanych przez Stowarzyszenie

 

 

 


 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja ekonomiczna

 

ZADANIE 2

Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

OPIS ZADANIA

Szkolenia związane z efektywnym poszukiwaniem "nisz rynkowych", tworzeniem biznes planów i prawem pracy oraz rozliczeniami księgowymi i finansowymi (ubezpieczenie społeczne, podatki). Organizacja szkoleń dotyczących wymogów formalnych, prawnych i organizacyjnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktywne szkolenia z zakresu promocji i marketingu oraz umiejętności poszukiwania rynków zbytu. Pomoc władz samorządowych w zgromadzeniu, przygotowaniu i opracowaniu niezbędnych danych i informacji dotyczących gminy do finansowej i ekonomicznej oceny planowanego przedsięwzięcia, oceny rynku odbiorców produkcji lub usług.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

 Zarząd Gminy

 

Instytucje współdziałające

·       Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

·       Organizacje pozarządowe

·       Indywidualni przedsiębiorcy

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Młodzież

·         Przedsiębiorcy

MIERNIKI

·         Liczba przeprowadzonych szkoleń

·         Liczba osób uczestniczących w szkoleniach

·         Wzrost liczby powstających podmiotów gospodarczych

·         Spadek poziomu migracji z terenu gminy

·         Spadek poziomu bezrobocia

·         Wzrost dochodów mieszkańców

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja ekonomiczna

 

ZADANIE 3

Szkolenia komputerowe i internetowe

OPIS ZADANIA

Organizacja szkoleń dotyczących umiejętności obsługi komputera i wykorzystania internetu przy:

·         rozliczeniach finansowo księgowych,

·         działaniach promocyjnych – promocji gminy, jej walorów regionalnych, lokalnych produktów,

·         poszukiwaniu partnerów do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,

·         poszukiwaniu informacji w zakresie środków pomocowych i dotacji,

·         poszukiwaniu informacji na temat rynków zbytu,

·         stworzeniu własnej strony internetowej,

·         stworzeniu bazy internetowej o zasobach gminy,

·         utworzeniu bazy partnerów (instytucji) do wspólnych inwestycji gminnych.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno,

Zarząd Gminy

 

Instytucje współdziałające

Organizacje pozarządowe

Indywidualni przedsiębiorcy

Osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Młodzież

·         Lokalni przedsiębiorcy

MIERNIKI

·         Liczba szkoleń komputerowych i internetowych

·         Liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługi komputera

·         Wartość uzyskanych dotacji

·         Wartość inwestycji gminnych współfinansowanych z udziałem środków pomocowych

 

 

 


CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Edukacja ekonomiczna

 

ZADANIE 4

Stworzenie gminnego ośrodka informacji internetowej

OPIS ZADANIA

Ocena zjawisk zachodzących w zakresie pozyskiwania i upowszechniania informacji bezdyskusyjnie wskazuje na dynamiczny rozwój i wzrastające znaczenie umiejętności praktycznego korzystania z interentu. Możliwości dostępu do internetu, szczególnie w gminach wiejskich są i w okresie najbliższych lat będą stosunkowo ograniczone. Wynika to zarówno z bariery finansowej (ograniczone dochody mieszkańców), ograniczeń jaki na dzień dzisiejszy stwarza system telekomunikacji jak i braku zrozumienia znaczenia tego narzędzia pracy, a tym samym braku motywacji do korzystania z możliwości jakie stwarza ten system ogólnoświatowej sieci informatycznej. Dlatego też wydaje się zasadne stworzenie (zorganizowanie) gminnego ośrodka informacji internetowej, dostępnej bezpłatnie dla mieszkańców gminy. Wymagać to będzie zarówno nakładów finansowych na zakup niezbędnego sprzętu jak i przygotowania pracownika, który mogłyby być pomocny osobom, dla których istnieją naturalne bariery wynikające z nieumiejętności pracy z komputerem i obsługą interentu.

Uświadomienie możliwości jakie stwarza interent, połączone z praktycznym wykorzystywaniem tego narzędzia do bieżących, zróżnicowanych potrzeb, przyczyni się niewątpliwie do wzrostu poziomu ogólnej wiedzy jak i osiągania praktycznych efektów, przede wszystkim dla lokalnych producentów rolnych, przedsiębiorców, osób zajmujących się agroturystyką.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

Organizacje pozarządowe

Indywidualni przedsiębiorcy

Producenci rolni

Osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne

 

 


 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 1

Stworzenie lokalnego funduszu gwarancyjnego

ułatwiającego rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej

 

OPIS ZADANIA

W trakcie przeprowadzonych warsztatów gminnych wskazywano na brak własnego kapitału, niezbędnego do podejmowania działalności gospodarczej (zorganizowanie nowego miejsca pracy, wyposażenia w niezbędny sprzęt lub urządzenia), rozwoju istniejących firm i przedsiębiorstw lub zwiększania efektywności (rentowności) ich funkcjonowania. Wszystkie te uwarunkowania oraz obawy, wynikające z rzeczywistych problemów lub trudności w uzyskaniu kredytu bankowego lub też powielanych stereotypów powodują niechęć do poszukiwania w kredycie bankowym źródła sfinansowania planowanych zamierzeń lub przedsięwzięć gospodarczych. Utworzenie lokalnego funduszu gwarancyjnego stworzy nie tylko warunki do łatwiejszego uzyskania pożyczek lub kredytu ale przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa tak istotne dla osób rozpoczynających działalność. Drugim równie istotnym czynnikiem wynikającym z istnienia i funkcjonowania funduszu, szczególnie ważnym w tej gminie będzie wzrost poczucia wspólnoty mieszkańców gminy, zanikanie irracjonalnych w dzisiejszych czasach podziałów a tym samym postępująca integracja mieszkańców.

Utworzony lokalny fundusz gwarancyjny powinien nie tylko gromadzić środki ale także zbierać, rejestrować oraz przetwarzać i udostępniać informacje o możliwościach (źródłach) uzyskania pomocy finansowej (współfinansowania lub sfinansowania określonych przedsięwzięć), wymaganych warunkach od wnioskodawców, sposobie przygotowania wniosku, terminach itp.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

 

BENEFICJENCI

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·       Liczba podmiotów tworzących fundusz

·       Wartość (wysokość) funduszu

·       Liczba udzielonych poręczeń, dotacji i gwarancji

·       Kwota środków uzyskanych dzięki funduszowi gwarancyjnemu

·       Wzrost liczby miejsc pracy

·       Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych

 

 

 


CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 2

Utworzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno

OPIS ZADANIA

Na terenie gminy występuje duża jednorodność zakładów produkcyjnych, wytwarzających podobne produkty. Posiadają one ubogi i przestarzały park maszynowy i zatrudniają  niewielką liczbę pracowników – w większości osoby z niewysokimi kwalifikacjami. Dodatkowo zanik rynku wschodniego i brak rozwoju handlu przygranicznego z Białorusią oraz trudności ze znalezieniem rynków zbytu stwarzają ograniczenia rozwoju produkcji i zatrudnienia. Wszystko to przyczynia się do całkowitego braku konkurencji i spójności pomiędzy zakładami produkcyjnymi. Utworzone Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno będzie organizacją reprezentującą interesy właścicieli lokalnych firm, wspierającą rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez stymulowanie  rozwoju nowoczesnej produkcji, dostosowanej do wymogów gospodarki rynkowej. 

 

TERMIN REALIZACJI

2002

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

Rada Gminy,

lokalni przedsiębiorcy,

mieszkańcy gminy

 

BENEFICJENCI

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

 

MIERNIKI

·       Liczba członków Stowarzyszenia

·       Liczba skutecznych inicjatyw

·       Liczba zatrudnionych na terenie gminy

·       Wzrost rentowności lokalnych podmiotów gospodarczych

 


 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 3

Nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami przedsiębiorców, ułatwiające pozyskanie inwestorów

OPIS ZADANIA

Dokonanie identyfikacji stowarzyszeń przedsiębiorców działających na terenie województwa podlaskiego oraz na terenie kraju i nawiązanie współpracy z wybranymi. Współpraca ta ma polegać z jednej strony na szerokim informowaniu innych organizacji o inicjatywach Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno, o potencjale i produktach wytwarzanych na terenie gminy oraz o możliwościach inwestowania na jej terenie, a z drugiej strony – na gromadzeniu i przetwarzaniu wszelkich informacji o osiągnięciach i sukcesach w rozwoju aktywności i przedsiębiorczości na terenie kraju, o szkoleniach przedsiębiorców oraz o możliwości uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach.

 

TERMIN REALIZACJI

Od roku 2001

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy,

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

Instytucje współdziałające

 

Rada Gminy

 

BENEFICJENCI

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·       Liczba stowarzyszeń, z którymi zawarto umowy o współpracy

·       Liczba wspólnych przedsięwzięć

·       Liczba inwestorów w gminie

·       Wartość sprzedanych w kraju produktów pochodzących z gminy

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 4

Opracowanie planu marketingowego

OPIS ZADANIA

Podjęcie działań mających na celu umożliwienie lokalnym producentom przystosowanie się do wymogów rynku:

·         określenie potrzeb rynku na produkowane w gminie produkty – określenie cech, jakie powinien posiadać oferowany produkt, aby najlepiej zaspokoić oczekiwania potencjalnych nabywców, stymulowanie popytu, określanie polityki rynkowej, sposobów finansowania i kredytowania działalności gospodarczej oraz optymalizowanie przepływu produktów,

·         wykreowanie i promocja "produktu lokalnego", charakterystycznego dla gminy, stanowiącego wyróżnik dla odbiorcy i gwarancję wysokich lub unikalnych walorów produktu

·         wykreowanie i promocja „lokalnego znaku jakości”, będącego gwarancją wysokiej jakości,

·         przyjęcie planu uzyskiwanie przed producentów certyfikatu z serii ISO 14000, stanowiących potwierdzenie prowadzenia działalności w zgodzie z wymaganiami ochrony i poszanowaniem środowiska naturalnego,

·         organizacja konkursu na gminnego przedsiębiorcę roku – opracowanie zasad uczestnictwa i  kryteriów wyboru zwycięzcy, określenie nagrody i sposobu jej uroczystego wręczenia, zapewnienie szerokiej promocji w mediach lokalnych i centralnych oraz we współpracujących stowarzyszeniach przedsiębiorców.

 

TERMIN REALIZACJI

2003

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

Instytucje współdziałające

 

Zarząd Gminy,

Rada Gminy

 

 

 


CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 5

Inwestowanie na rzecz uzdolnionej młodzieży

OPIS ZADANIA

·         opracowanie planu zatrudnienia w gminie na najbliższe 2-3 lata i jego coroczna aktualizacja,

·         utworzenie banku danych o istniejących i przewidywanych miejscach pracy w gminnych podmiotach gospodarczych, zawierającego zapotrzebowanie na określone kwalifikacje i predyspozycje przyszłych pracowników – szeroka informacja, komputerowa rejestracja zainteresowanych podjęciem pracy na określonych stanowiskach, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Mońkach,

·         ufundowanie stypendium(ów) dla uzdolnionej młodzieży, zainteresowanej dalszym zamieszkiwaniem i pracą  na terenie gminy,

·         promocja przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży – organizacja konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (np. na logo Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy, logo konkursu na przedsiębiorcę roku, logo „lokalnego produktu", "lokalnego znaku jakości” itp.).

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno

Instytucje współdziałające

 

Zarząd Gminy,

Rada Gminy,

szkoły podstawowe,

gimnazjum,

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

 

BENEFICJENCI

·         Młodzież szkolna

·         Nauczyciele

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

·         Inwestorzy

 

 

 

MIERNIKI

·       Wartość sprzedanych produktów z „lokalnym znakiem jakości”

·       Liczba dzieci uczestniczących w konkursach

·       Liczba ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów z udziałem dzieci i młodzieży

·       Liczba młodzieży korzystającej z ufundowanych stypendiów

·       Wartość ufundowanych stypendiów 

·       Liczba osób z wykształceniem wyższym i średnim, które podjęły zatrudnienie na terenie gminyCEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 6

Nawiązanie współpracy z wyższymi uczelniami Białegostoku

OPIS ZADANIA

·         ogłoszenie konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące gminy (z różnych dziedzin) i szeroka promocja konkursu w mediach,

·         propozycje pracy w gminie dla autorów najlepszych prac magisterskich,

·         określenie stypendium dla osoby(osób) zainteresowanych podjęciem pracy na terenie gminy,

·         informowanie białostockich wyższych uczelni o konkretnym zapotrzebowaniu na osoby z wyższym wykształceniem w podmiotach gospodarczych pracujących w gminie,

·         zgłaszanie białostockim wyższym uczelniom i szkołom wyższym problemów gminy, które mogą stanowić tematy prac magisterskich lub licencjackich.

 

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno, Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

 

BENEFICJENCI

·         Wyższe uczelnie Białegostoku

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·       Liczba prac magisterskich dotyczących gminy

·       Liczba osób posiadających wymagane kwalifikacje, które podjęły zatrudnienie w lokalnych podmiotach gospodarczych

·       Liczba osób, które uzyskały stypendia

·       Wartość przyznanych stypendiów

·       Liczba absolwentów wyższych uczelni, którzy podjęli zatrudnienie na terenie gminy


CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 7

Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pomocowych

OPIS ZADANIA

·         organizacja szkoleń w zakresie umiejętności pozyskiwania informacji o środkach pomocowych i dotacjach,

·         organizacja szkoleń w zakresie umiejętności pisania wniosków o dotacje,

·         organizacja szkoleń w zakresie zarządzania pozyskanymi środkami finansowymi.

 

TERMIN REALIZACJI

Od roku 2001

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

 

BENEFICJENCI

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·       Liczba przeprowadzonych szkoleń

·       Liczba przeszkolonych osób

·       Liczba złożonych wniosków

·       Wartość uzyskanych dotacji

·       Wartość inwestycji gminnych współfinansowanych z udziałem środków pomocowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Integracja środowiska lokalnych przedsiębiorców

 

ZADANIE 8

Czynna promocja działalności Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno

OPIS ZADANIA

·         Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi i aktywna promocja wszelkich udanych inicjatyw i osiągnięć Stowarzyszenia (rozgłośnie radiowe, Telewizja Białystok, Telewizyjna Agencja Informacyjna, dziennikarze prasy lokalnej i centralnej),

·         Ogłoszenie konkursu plastycznego na logo Stowarzyszenia i wybór najlepszego znaku,

·         Opracowanie i wydanie drukiem materiałów reklamowych Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminny Krypno,

·         Udział w targach krajowych i prezentacja gminnej oferty inwestycyjnej oraz "lokalnych produktów" z „lokalnym znakiem jakości” ,

·         Stworzenie strony internetowej o działalności Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno i jego ofercie,

·         Aktywna współpraca z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim w dziedzinie promocji,

·         Współpraca w zakresie promocji z innymi stowarzyszeniami przedsiębiorców.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

Instytucje współdziałające

 

Zarząd Gminy,

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Podlaski Urząd Marszałkowski

 

BENEFICJENCI

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·       Liczba artykułów prasowych i audycji telewizyjnych dotyczących działalności Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno

·       Liczba materiałów reklamowych Stowarzyszenia

·       Liczba targów krajowych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców z gminy

·       Liczba inwestorów w gminie pozyskanych dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Gminy Krypno

·       Wartość inwestycji gminnych przeprowadzonych z udziałem inwestorów zewnętrznych

·       Liczba podpisanych umów na sprzedaż gminnych produktów z „lokalnym znakiem jakości”

·       Roczna wartość sprzedanych produktów gminnych z „lokalnym znakiem jakości”

  

 

 


CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Uzyskanie zadowalającego stanu infrastruktury technicznej i standardu usług komunalnych

 

ZADANIE 1

Opracowanie kompleksowego programu gospodarki wodno-ściekowej w gminie

OPIS ZADANIA

Obszar gminy Krypno, graniczący z teren Narwiańskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz odziaływujący na stan czystości Biebrzańskiego Parku Narodowego musi zostać objęty kompleksowym programem ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu powinien zostać opracowany program gospodarki wodno-ściekowej, mający na celu szybkie wyeliminowanie zjawisk niekontrolowanego odprowadzania ścieków, odprowadzania ścieków do gruntu oraz praktyki gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych.

 

Do szczegółowych przedsięwzięć inwestycyjnych, jakie powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności należy zaliczyć :

·       MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCKIEKOW KOMUNALNYCH W KRYPNIE,

·       BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ                  

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Instytucje współdziałające

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Podlaski Urząd Wojewódzki

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Turyści

·         Inwestorzy gminni

·         Korzystający z wypoczynku świątecznego i codziennego

MIERNIKI

·         Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę,

·         Wzrost ilości ścieków podlegających oczyszczaniu

·         Spadek liczby gospodarstw stosujących zbiorniki bezodpływowe, jako system gospodarki wodno-ściekowej
CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Uzyskanie zadowalającego stanu infrastruktury technicznej i standardu usług komunalnych

 

 

 

ZADANIE 2

Objęcie zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę wszystkich gospodarstw

oraz oczyszczaniem wszystkich ścieków powstających na terenie gminy

 

OPIS ZADANIA

Stopień zainteresowania gminą ze strony inwestorów, poziom jej atrakcyjności, a także zagwarantowanie utrzymania wysokiego stanu czystości środowiska wymagają realizacji niezbędnych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej oraz zapewnienia świadczenia usług komunalnych o określonym standardzie (dotyczy to przede wszystkim problematyki gromadzenia, wywozu i utylizacji lub składowania odpadów stałych oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów płynnych) .

Atrakcyjność gruntów zależy w równym nieomal stopniu od ich położenia, jak i od uzbrojenia lub możliwości łatwego uzbrojenia ich w niezbędne media (woda, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków). Drugim aspektem jest zapewnienie utrzymania wysokiego stopnia czystości środowiska naturalnego gminy, którego obraz pogarszają „dzikie wysypiska” lub rozproszone na terenie gminy śmieci i odpady.

Problem stanowić zapewne będą :

·         z jednej strony, charakter zabudowy niektórych wsi (dominuje zabudowa rozproszona lub kolonijna),

·         z drugiej strony, wyludnianie się niektórych wsi.

Dlatego też, przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego należy poprzedzić opracowaniem wieloletniego planu i programu inwestycyjnego w zakresie :

·         objęcia zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę (ujęcia i sieci wodociągowe lub tylko ujęcia wody – studnie wiercone) mieszkańców gminy oraz obszarów przewidywanych pod zagospodarowanie,

·         objęcie oczyszczaniem wszystkich ścieków powstających na terenie gminy (systemy kanalizacji sieciowej – grawitacyjnej, pompowej lub układami kanalizacji pod- lub ciśnieniowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków). Program powinien zakładać pomniejszanie wielkości obszarów i liczby obiektów, w których ścieki gromadzone są w zbiornikach szczelnych i wywożone transportem asenizacyjnym do oczyszczalni.

Zasadne jest również przygotowanie harmonogramu wdrażania programu selektywnego gromadzenia odpadów i oddzielne gromadzenie ich (składowanie) w początkowym okresie. Ilość odpadów powstających na terenie gminy, a tym samym ilość możliwych do odzyskania odpadów wtórnych jest na tyle niewielka, że w dzisiejszych warunkach ekonomicznych ich sprzedaż jest nieopłacalna. Należy jednak rozpocząć realizację programu w celu wyrabiania odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców. Docelowo w gminie powinien funkcjonować system selekcji odpadów „w miejscu powstawania”, znacznie bardziej efektywny i skuteczny.  Poszukiwania rozwiązania problemu można poszukiwać we współdziałaniu w tym zakresie z sąsiednimi gminami.

 

 

 

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki

Urząd Marszałkowski

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Inwestorzy

 

 

MIERNIKI

·         Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę

·         Odsetek mieszkańców objętych systemem odprowadzania ścieków

·         Odsetek gospodarstw domowych, leżących poza obszarami objętymi systemami sieciowymi, wyposażonych w lokalne, przydomowe oczyszczalnie ścieków

·         Pomniejszający się wskaźnik gospodarstw domowych wyposażonych w zbiorniki szczelne, z których ścieki usuwane są transportem asenizacyjnym

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Uzyskanie zadowalającego stanu infrastruktury technicznej i standardu usług komunalnych

 

ZADANIE 3

Modernizacja dróg powiatowych

OPIS ZADANIA

Układ drogowy w gminie Krypno stanowi system dogodnych połączeń z poszczególnymi wsiami gminy oraz gminami sąsiednimi. Problemem jest stan nawierzchni wielu z tych dróg. Niezbędne jest podjęcie pilnych działań zmierzających do poprawy stanu nawierzchni dróg powiatowych.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 do 2010 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Urząd Gminy

Instytucje współdziałające

Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Turyści

·         Inwestorzy gminni

·         Korzystający z wypoczynku świątecznego i codziennego

MIERNIKI

·         Przyrost liczby kilometrów zmodernizowanych dróg

·         Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych drogach

 

  

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI GOSPODARKI, ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW

GMINY I MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASPOKAJANIU ICH POTRZEB SAMOREALIZACJI

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Uzyskanie zadowalającego stanu infrastruktury technicznej i standardu usług komunalnych

 

ZADANIE 4

Opracowanie studium oceny możliwości budowy niekonwencjonalnych źródeł energii

OPIS ZADANIA

Układ hydrograficzny cieków powierzchniowych na obszarze gminy Krypno oraz jej ukształtowanie terenu, z dużymi nie zalesionymi powierzchniami stwarza możliwości podjęcia działań do :

·       stworzenia systemu małej retencji wodnej i budową na spiętrzeniach elektrowni wodnych,

·       budowy elektrowni wiatrowych.

Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie nie stanowi istotnego problemu przy obecnym poziomie techniki i dostępności urządzeń i materiałów, a może stać się efektywnym ekonomicznie źródłem energii pomniejszającym koszty eksploatacji urządzeń domowych, rolniczych i produkcyjnych. Wpływać to może na podnoszenie standardów życia mieszkańców, poprawę opłacalności produkcji rolnej oraz wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów i wyrobów, poprzez obniżenie kosztów ich produkcji.

Elektrownie wodne oraz wiatrowe jako alternatywne źródło taniej i ekologicznej energii stanowić będzie również istotny czynnik podniesienia stan czystości środowiska.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 do 2010 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Urząd Gminy

 

Instytucje współdziałające

Stowarzyszenie Producentów Gminy Krypno,

Grupy producentów Rolnych,

Uczelnie i białostockie szkoły wyższe

 

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Inwestorzy gminni

·         Rolnicy (producenci rolni)

MIERNIKI

·         Ilość energii pozyskiwanej z niekonwencjonalnych źródeł,

·         Poziom obniżenia kosztów produkcji

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 1

Stworzenie i prowadzenie uaktualnianego na bieżąco

gminnego banku danych

o terenach, nieruchomościach i obiektach przeznaczanych do zbycia

OPIS ZADANIA

Tereny gminy Krypno z racji swoich walorów środowiskowych, przyrodniczych i bliskości miasta Białegostoku oraz dobrego układu komunikacyjnego i poprawiającego się stanu technicznego dróg, stanowi już obecnie atrakcyjny obszar zarówno do inwestowania przez chcących prowadzić działalność gospodarczą, jak i przede wszystkim dla mieszkańców Białegostoku poszukujących atrakcyjnie położonych działek budowlanych i rekreacyjnych.

Jednym z warunków determinujących wzrost zainteresowania inwestowaniem na obszarze gminy (działalność gospodarcza, budowa domów mieszkalnych, zakup działek rekreacyjnych, budowa domków letniskowych) jest posiadanie uaktualnianej na bieżąco oferty gminnej (gminnego banku danych), przy czym dla osiągnięcia zakładanych efektów oferta musi obejmować kompleksową  i pełną propozycję (wykaz) działek, nieruchomości i obiektów przeznaczanych do zbycia, będących w posiadaniu zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych (prywatnych właścicieli). Należycie przygotowana oferta w żadnym przypadku nie będzie stanowić ograniczenia swobody obrotu prywatną własnością ani też nie będzie ujawniać tajemnicy handlowej. Natomiast jej pełny i kompleksowy charakter (obejmujący obszar całej gminy) podnosić będzie jej wartość i powodować wzrost zainteresowania ze strony inwestorów.

W gminnym banku danych powinna znajdować się nie tylko oferta handlowa, ale także pełna informacja o stanie bieżącym i perspektywicznym przewidywanego zagospodarowania terenu i terenów sąsiednich, wyposażeniu w infrastrukturę techniczną itp. Niezbędna jest informacja dotycząca obiektów wpisanych do rejestru Podlaskiego Konserwatora Zabytków, w którym znajduje się wiele ciekawych i atrakcyjnych obiektów (starych drewnianych domów, spichlerzy, wiatraków, itp.). Za zgodą konserwatora prywatni inwestorzy mogliby je przejąć (nabyć) zapewniając ich rekonstrukcję i w ten sposób nie dopuścić do ich dewastacji.

Prowadzenie gminnego banku danych może stanowić również przedmiot działalności gospodarczej.

Utworzenie i prowadzenie gminnego banku danych będzie miało swój wymierny wpływ na wzrost dochodów budżetu gminy.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Zainteresowani inwestowaniem na terenie gminy

·         Inwestorzy spoza gminy

 

 

MIERNIKI

·         Liczba ofert w banku

·         Liczba zawartych transakcji w oparciu o dane z gminnego banku danych

·         Liczba „skojarzonych” poprzez bank kontrahentów

·         Liczba inwestycji zrealizowanych z udziałem inwestorów spoza gminy

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 2

Utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska pracy ds. promocji gminy, wdrażania, realizacji

i monitoringu strategii rozwoju gminy

OPIS ZADANIA

1.       Szeroka współpraca z sąsiadującymi gminami, wypracowanie wspólnej oferty promocyjnej i jej realizacja.

2.       Współpraca z mediami oraz z Podlaskim Centrum Informacji Turystycznej.

3.       Koordynacja prac związanych z wieloletnią realizacją zadań i celów strategicznych

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Wójt Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

Zarząd Gminy, Rada Gminy, Podlaskie Centrum Informacji Turystycznej, gminy sąsiadujące z gminą Krypno

 

BENEFICJENCI

·      Mieszkańcy gminy

·      Rolnicy

·      Podmioty gospodarcze

·      Turyści

 

MIERNIKI

·         Planowe wdrażanie zadań strategicznych

·         Uzyskiwanie planowanych efektów

·         Liczba informacji o gminie zamieszczanych w mediach krajowych i lokalnych

·         Liczba imprez promocyjnych

·         Liczba turystów

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 3

Prowadzenie aktywnych działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminnych przedsięwzięć

OPIS ZADANIA

Zdobywanie aktualnych informacji o istniejących grantodawcach

Pozyskiwanie aktualnej wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie pisania wniosków o dotacje

 

TERMIN REALIZACJI

2001-2015

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·      Mieszkańcy gminy

 

 

 

 

MIERNIKI

·      Wielkość zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na realizację gminnych przedsięwzięć

·      Wartość inwestycji gminnych przeprowadzonych z udziałem zewnętrznych środków finansowych

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 4

Opracowanie i aktywne upowszechnianie informacji i oferty dla zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w gminie - oferty gminnej

OPIS ZADANIA

Opracowanie i bieżąca aktualizacja oferty gminnej, obejmującej:

·      plany i zamierzenia,

·      priorytety gminne związane z preferowanymi kierunkami rozwoju gminy,

·      ofertę nieruchomości gminnych oraz innych osób fizycznych i prawnych.

 

TERMIN REALIZACJI

2001-2015

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·      Mieszkańcy gminy

·      Podmioty  gospodarcze

 

MIERNIKI

·      Liczba podmiotów gospodarczych w gminie

·      Liczba nowych miejsc pracy

 

  

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 5

Stworzenie preferencyjnych warunków w zakresie pozyskiwania gruntów oraz ulg i preferencji dla inwestorów

OPIS ZADANIA

Ocena procedury formalno-prawnej przy zbywaniu gruntów. Analiza możliwych do podjęcia działań przy sprzedaży gruntów i nieruchomości. Wykonanie analizy możliwości i zakresu stosowania ulg i preferencji dla osób lub podmiotów inwestujących na obszarze gminy.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy, Rada Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

 

BENEFICJENCI

·      Inwestorzy

·      Mieszkańcy gminy

 

 

MIERNIKI

·      Liczba inwestorów w gminie

·      Liczba nowych miejsc pracy

·      Liczba przeprowadzonych inwestycji gminnych z udziałem inwestorów

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 6

Stworzenie i wdrożenie w Urzędzie Gminy szybkiej ścieżki obsługi interesantów

OPIS ZADANIA

Opracowanie sprawnej, przejrzystej i szybkiej procedury załatwiania w Urzędzie Gminy spraw obywatelskich, w tym przede wszystkim związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej w gminie.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

 

Wójt Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·      Mieszkańcy gminy

·      Podmioty gospodarcze

·      Rolnicy

 

 

MIERNIKI

·         Wzrost pozytywnej oceny działania Urzędu Gminy

·         Wzrost stopnia aprobaty dla władz samorządowych

 

  

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 7

Opracowanie i wdrożenie sprawnych procedur załatwiania spraw

wnoszonych do Urzędu Gminy

OPIS ZADANIA

Opracowanie i bieżąca realizacja systemu załatwiania spraw wnoszonych do Urzędu Gminy – czytelnego i zrozumiałego oraz przyjaznego klientom.

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Wójt Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

 

BENEFICJENCI

·      Mieszkańcy gminy

·      Podmioty gospodarcze

·      Inwestorzy

 

 

MIERNIKI

·         Wdrożenie sprawnych procedur załatwiania spraw w Urzędzie Gminy

·       Wzrost zadowolenia mieszkańców (klientów gminy) do władz samorządowych

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 8

Podniesienie stopnia współuczestnictwa lokalnej społeczności w działaniach

na rzecz rozwiązywania problemów gminnych

OPIS ZADANIA

Podniesienie znaczenia autentycznych konsultacji społecznych dotyczących problemów gminnych, szeroka informacja o planach, zamierzeniach i priorytetach rozwojowych gminy.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

Rada Gminy, sołectwa, grupy producentów rolnych

 

BENEFICJENCI

Mieszkańcy gminy

 

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba inicjatyw gminnych poddawanych konsultacjom społecznym

·         Liczba osób uczestniczących w konsultacjach gminnych,

·         Wzrost stopnia akceptacji dla decyzji władz gminnych,

·         Wzrost stopnia aprobaty dla władz gminnych

 

 

CEL STRATEGICZNY

FUNKCJONOWANIE SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ, WSPIERAJĄCEGO JEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY I INTEGRACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, PRZY AKTYWNYM UDZIALE MIESZKAŃCÓW

 

ZADANIE 9

Inicjowanie działań na rzecz integrowania społeczności i likwidowania

nieracjonalnych podziałów w gminie

OPIS ZADANIA

1.       Udział przedstawicieli władz samorządowych w spotkaniach z mieszkańcami.

2.       Szeroka popularyzacja wśród mieszkańców osiągnięć gminy Krypno na tle gmin województwa podlaskiego i gmin sąsiadujących.

3.       Wydawanie lokalnej gazety (artykuły o historii gminy, o jej problemach i sukcesach, o znaczeniu dobrosąsiedzkich więzi itd.).

4.       Organizacja imprez integrujących mieszkańców – konkursy, zawody sportowe, imprezy kulturalne i patriotyczne, spotkania tematyczne itp.

5.       Integracja mieszkańców wokół wspólnych przedsięwzięć (np. telefonizacja, sprzątanie gminy itp.).

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

 

Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

 

 

Rada Gminy, sołectwa, grupy producentów rolnych, gminy sąsiadujące

 

BENEFICJENCI

Mieszkańcy gminy

 

 

 

 

MIERNIKI

·      Liczba zorganizowanych imprez integrujących lokalną społeczność

·      Liczba mieszkańców uczestniczących w organizowanych imprezach gminnych

·      Liczba spotkań z udziałem  przedstawicieli władz samorządowych

·      Liczba imprez zorganizowanych przy współudziale gmin sąsiadujących z gminą Krypno

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ

OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI

GMINAMI  I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

ZADANIE 1

Szkolenia agroturystyczne

OPIS ZADANIA

Upowszechnianie wiedzy na temat zasad i obowiązujących standardów wyposażania i wyglądu kwater. Inicjowanie współpracy między osobami prowadzącymi działalność agroturystyczną poprzez:

·         wspólne poszukiwanie partnerów do współpracy,

·         stworzenie całorocznej oferty aktywnego wypoczynku uwzględniającej możliwość wykorzystania zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego gminy przy uwzględnieniu cykliczności pór roku ,

·         uruchomienie systemu rezerwacji za pośrednictwem Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego i Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej,

·         wydanie katalogu agroturystycznego oraz materiałów promocyjnych,

·         udział w targach i jarmarkach turystycznych w Polsce oraz promocja w mediach. 

 Organizacja szkoleń z zakresu:

·         prawno-finansowych uwarunkowań turystyki wiejskiej w Polsce,

·         wymogów formalnych, prawnych i organizacyjnych związanych z tworzeniem i prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych

·         działalności i obowiązków administracyjnych w agroturystyce (zgłoszenie do ewidencji gospodarczej, standard obiektów, podatki, ZUS, ubezpieczenia i inne)

·         standardów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności agroturystycznej.

 Pomoc władz samorządowych w zakresie doradztwa i konsultacji związanych z praktycznymi formami prowadzenia działalności gospodarczej.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Gospodarstwa agroturystyczne

 Zarząd Gminy

Instytucje współdziałające

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej,

Biura podróży,

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,

indywidualni przedsiębiorcy

 

BENEFICJENCI

·         Osoby prowadzące działalność agroturystyczną

·         Młodzież

·         Mieszkańcy gminy

·         Turyści

·         Lokalni przedsiębiorcy

MIERNIKI

·         Wzrost liczby turystów korzystających z wypoczynku w kwaterach agroturystycznych

·         Wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych

·         Liczba gospodarstw agroturystycznych z całoroczną ofertą

·         Wzrost zatrudnienia w usługach związanych z turystyką wiejską

·        Liczba zorganizowanych szkoleń agroturystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ

OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI

 GMINAMI  I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Rozwój ruchu turystycznego i wypoczynku weekendowego w gminie

 

ZADANIE 2

Wypracowanie wspólnej oferty agroturystycznej

OPIS ZADANIA

Na terenie gminy istnieje tylko jedno gospodarstwo agroturystyczne. Oferuje ono zainteresowanym jedynie możliwości zakwaterowania i wyżywienia. Brak jest natomiast interesujących ofert w zakresie możliwości spędzania czasu podczas wypoczynku w takim gospodarstwie. Aby uatrakcyjnić turystom pobyt na terenie gminy, wskazane jest wypracowanie przez właścicieli gospodarstw (z gmin sąsiednich, a w przyszłości również i z terenu gminy Krypno) wspólnej oferty agroturystycznej, zawierającej wykaz gospodarstw specjalizujących się w regionalnej kuchni, organizujących i zapewniających różnorodną rozrywkę i  możliwości poznawania miejscowej kultury i tradycji obyczajów. Doprowadzi to do specjalizacji gospodarstw w różnorodnych dziedzinach i do ścisłej współpracy między nimi. W przyszłości będzie to sprzyjać wydłużeniu sezonu agroturystycznego w gminie, a dochody z agroturystyki będą przynosić zyski przez cały rok kalendarzowy.

 

TERMIN REALIZACJI

2001-2003

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Krypno

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturytycznych

Instytucje współdziałające

 

Zarząd Gminy,

Rada Gminy,

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·       Liczba gospodarstw agroturystycznych ze specjalizacją

·       Liczba turystów korzystających z oferty agroturystycznej w ciągu roku

·       Wielkość kredytów zaciągniętych na cele modernizacji gospodarstw agroturystycznych

·       Wielkość dochodów z agroturystyki

·       Liczba osób zatrudnionych w gospodarstwach agroturystycznych


 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ

OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI

 GMINAMI I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

ZADANIE 3

Wykreowanie i promocja „produktów lokalnych” w zakresie turystyki, agroturystyki, gastronomii i rękodzieła ludowego

OPIS ZADANIA

Rozważenie możliwości sfery produkcji lokalnej, aktualnej lub potencjalnej, która mogłaby stać się „produktem lokalnym”, będącym jednocześnie wizytówką gminy.

Opracowanie i wdrożenie w życie programu promocji produktów rolnych w oparciu o lokalny znak towarowy, poprzez:

·         uczestnictwo w targach artykułów spożywczych, rolnych,

·         organizację lokalnych i ogólnopolskich imprez oraz uczestnictwo w nich, np. „Nasze potrawy”, „Polskie jadło”, itp.

 

TERMIN REALIZACJI

Od roku 2001

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Urząd Gminy

Rada Gminy

Instytucje współdziałające

 

Stowarzyszenia gminne,

Lokalni inwestorzy

 

BENEFICJENCI

·         Osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne

·         Rolnicy indywidualni

·         Producenci żywności

·         Inwestorzy

·         Mieszkańcy gminy

MIERNIKI

·         Liczba produktów utożsamianych z pojęciem „produkt lokalny”

·         Wzrost produkcji towarów i wyrobów określanych mianem „produktu lokalnego”

·         Wzrost popytu na „produkt lokalny”

·         Liczba imprez lokalnych i ogólnopolskich

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ

OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI

GMINAMI I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

ZADANIE 4

Promocja gminy

OPIS ZADANIA

Najważniejszym walorem kulturowym Gminy Krypno, istotnym z punktu widzenia również turystyki, jest obraz Matki Boskiej Pocieszenia. Zasadnym staje się więc połączenie uroczystości kościelnych, np. w dniu 8 września, kiedy w gminie obchodzi się święto Matki Boskiej Siewnej, z imprezami gminnymi, np. organizacja „Dni Krypna”, ale również kojarzenie innych uroczystości zarówno kościelnych, jak i świeckich. Sprzyja to przede wszystkim wzajemnej promocji, jak również integruje środowisko społeczne.

Należy również zwrócić uwagę na stworzenie czytelnych i atrakcyjnych tablic informacyjnych (bilbordów) dotyczących zarówno Sanktuarium w Krypnie jak i kwater agroturystycznych, pól biwakowych, organizowanych imprez, itp. Tablice te powinny znajdować się na trasach Białystok - Tykocin, Białystok - Warszawa, Białystok – Knyszyn, Tykocin – Knyszyn.

 

TERMIN REALIZACJI

Od roku 2001

 

Osoba/instytucja odpowiedzialna

 

Zarząd Gminy

Rada Gminy

Proboszcz miejscowej parafii

Władze kościelne

Instytucje współdziałające

 

Podmioty gospodarcze (lokalni inwestorzy), stowarzyszenia gminne

 

BENEFICJENCI

·         Inwestorzy

·         Podmioty gospodarcze

·         Mieszkańcy gminy

 

MIERNIKI

·       Liczba turystów

·       Wielkość dochodów z agroturystyki

·       Liczba imprez lokalnych i ogólnopolskich

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ

OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI

GMINAMI I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

CEL STRATEGICZNY DRUGIEGO RZĘDU

Rozwój ruchu turystycznego i wypoczynku weekendowego w gminie

 

ZADANIE 5

Podjęcie wspólnych działań z sąsiednimi gminami i stowarzyszeniami

OPIS ZADANIA

Jednym z warunków determinujących rozwój turystyki w gminie jest przygotowanie i zaproponowanie turystom atrakcyjnej oferty. Aby móc skutecznie zabiegać o przyjazd turystów i w tym upatrywać szansy na pozyskiwanie dochodów, oferta turystyczna powinna zapewniać im atrakcyjny pobyt przez okres co najmniej kilku dni. Mając na uwadze walory środowiskowe i przyrodnicze (ograniczone przede wszystkim do południowej i południowo-zachodniej części gminy) oraz kulturowe (stanowiska archeologiczne, zabytki, obiekty kultu religijnego) oraz wielkość gminy, niezbędne jest podjęcie wspólnych działań z sąsiednimi gminami i stowarzyszeniami gminnymi w celu wypracowania wspólnej i spójnej oferty zarówno w zakresie turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej jak i pobytowej, wypoczynku świątecznego i codziennego oraz ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Urząd Gminy

Stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych (po utworzeniu)

Instytucje współdziałające

Sąsiadujące gminy

Stowarzyszenia i związki gminne

Władze kościelne,

Proboszcz miejscowej parafii

 

BENEFICJENCI

·         Prowadzący działalność usługową związaną z obsługą ruchu turystycznego,

·         Prowadzący gospodarstwa agroturystyczne

 

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba wspólnych przedsięwzięć,

·         Liczba przygotowanych i zorganizowanych tras turystycznych

·         Liczba turystów odwiedzających gminę

·         Liczba osób korzystających z kwater agroturystycznych

·         Liczba osób korzystających z oferty wypożyczalni sprzętu turystycznego i rekreacyjnego

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ

OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI

GMINAMI  I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

 

ZADANIE 6

Osiągnięcie wysokiego stanu czystości terenu gminy oraz estetyki obejść i gospodarstw

 

OPIS ZADANIA

Poziom atrakcyjności gminy oraz stopień zainteresowania gminą, przede wszystkim dla osób zainteresowanych zamieszkaniem w gminie (budową domu) lub nabyciem działki rekreacyjnej oraz turystów i  korzystających z wypoczynku codziennego i świątecznego, jest również w znacznym stopniu wynikiem oceny stanu czystości terenów oraz wyglądu i estetyki obejść i gospodarstw. Zjawiska te wpływają na wzrost turystycznej atrakcyjności gminy i skuteczności jej promocji.

Uzyskanie pożądanego stanu w tym zakresie wymaga zarówno podejmowania okresowych inicjatyw i działań w skali całej gminy lub w poszczególnych jej sołectwach lub wsiach (Þ EDUKACJA SZKOLNA I EKONOMICZNA), promowania oraz upowszechniania dobrych wzorców i przykładów. Doprowadzi to do ukształtowania nowych nawyków, podniesienia poczucia estetyki, wytworzenia odczuwalnej potrzeby zachowywania ładu i czystości otoczenia.

Ze strony gminy powinny zostać podjęte działania zmierzające do likwidacji wszystkich „dzikich wysypisk”, splantowania terenu i ewentualnego ustawienia dodatkowych kontenerów na odpady w tych miejscach, w których mieszkańcy urządzili niekontrolowane wysypisko śmieci i odpadów.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Instytucje współdziałające

Szkoły podstawowe, Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury

 

BENEFICJENCI

·         Mieszkańcy gminy

·         Turyści

·         Korzystający z wypoczynku codziennego i świątecznego

·         Inwestorzy

 

 

MIERNIKI

·         Liczba zrealizowanych inicjatyw związanych z podniesieniem stopnia czystości terenu gminy

·         Liczba zrealizowanych inicjatyw związanych ze wzrostem poziomu estetyki i czystości gospodarstw i obejść

·         Liczba osób uczestniczących w konkursach

·         Liczba gospodarstw, zgłaszanych do oceny

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI POPRZEZ OPRACOWANIE I REALIZACJĘ WSPÓLNEJ OFERTY WE WSPÓŁPRACY Z SĄSIEDNIMI GMINAMI  I DYREKCJAMI PARKÓW NARODOWYCH – NARWIAŃSKIEGO I BIEBRZAŃSKIEGO

 

ZADANIE 7

Budowa hali widowiskowo-sportowej

OPIS ZADANIA

Na terenie gminy nie ma żadnego obiektu, który zapewniałby, zarówno mieszkańcom jak i turystom, dodatkowe atrakcje. Nie ma również żadnych możliwości zorganizowania masowych imprez sportowych, kulturalnych, ekspozycyjno-wystawowych, ipt. na większą skalę. Brak obiektów sportowych uniemożliwia prawidłowe prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w istniejących szkołach.

Wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gminy Krypno. Powstaną nowe możliwości organizowania masowych imprez kulturowych, sportowych, a także targowo-ekspozycyjnych, co będzie miało ogromny wpływ na promocję gminy.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

 

Urząd Gminy Krypno

Instytucje współdziałające

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Młodzież

·         Mieszkańcy gminy

·         Turyści

 

MIERNIKI

·         Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych i sportowych

·         Liczba zorganizowanych targów, ekspozycji i wystaw

·         Liczba turystów

·         Liczba sekcji sportowych

·         Stopień wykorzystania hali w celu propagowania aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i turystów.

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 1

Szkolenia producentów rolnych

OPIS ZADANIA

   Opracowanie programu szkoleń producentów rolnych w zakresie:

·         prowadzenia gospodarstwa towarowego,

·         intratnych kierunków produkcji rolnej,

·         zasad konkurencji i podstaw marketingu w aspekcie poszukiwania i kreowania rynków zbytu.

Stworzenie gminnego banku informacji o prowadzonych na różnych szczeblach szkoleniach w zakresie wyżej określonym.

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

 

Instytucje współdziałające

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

 

 

MIERNIKI

·         Ilość przeprowadzonych szkoleń

·         Liczba uczestniczących rolników

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 2

Doradztwo w zakresie efektywnych metod produkcji i wymogów rynku

OPIS ZADANIA

   Stworzenie wyspecjalizowanego stanowiska pracy w celu:

·         systematycznego dostarczania rolnikom informacji o nowoczesnych metodach produkcji rolnej,

·         zaznajamiania rolników z aktualnymi ofertami producentów rolnych,

·         dostarczania rolnikom informacji o aktualnych trendach w produkcji maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,

·         dostarczania informacji o aktualnych trendach na rynku produktów rolnych.

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

Instytucje współdziałające

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Producenci żywności

·         Osoby rozpoczynające działalność rolniczą

 

 

MIERNIKI

·         Liczba osób korzystających z informacji

·         Poziom wzrostu technicznego i technologicznego w zakresie produkcji rolnej na obszarze gminy

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 3

Upowszechnianie przez gminę informacji

w zakresie tworzenia specjalistycznych gospodarstw rolnych

OPIS ZADANIA

   Specjalizacja gospodarstw rolnych w coraz większym stopniu charakteryzować będzie prowadzoną w nich działalność produkcyjną. Zadaniem Urzędu Gminy powinno stać się gromadzenie i upowszechnianie wśród rolników informacji na temat:

·         źródeł informacji w zakresie specjalistycznego ukierunkowania produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

·         możliwości i warunków specjalizacji, jej kierunków i zakresu oraz stopnia jej opłacalności.

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Mońkach

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy

·         Osoby rozpoczynające działalność rolniczą

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba rolników przestawiających dotychczasową produkcję na produkcję specjalistyczną

·         Liczba rolników uczestnicząca w szkoleniach na temat specjalizacji w rolnictwie

·         Skala trendu będąca odzwierciedleniem stosunku liczby gospodarstw specjalistycznych do liczby gospodarstw pozostałych

 

 

  

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 4

Upowszechnianie informacji dotyczącej warunków pozyskiwania środków pomocowych,

dotacji i preferencyjnych kredytów

OPIS ZADANIA

   Istotną rolę w produkcji rolnej pełni jej kredytowanie. Stąd celowe jest utworzenie gminnego banku informacji w zakresie:

·         danych o możliwych do pozyskiwania środkach finansowych w zróżnicowanej formie,

·         informacji o źródłach ich pochodzenia,

·         wiedzy o warunkach przyznawania środków  finansowych na produkcję rolną,

·         ich wysokości, obowiązujących wkładów własnych producentów rolnych, warunków zabezpieczenia oraz warunków spłaty.

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Osoby rozpoczynające działalność rolniczą

 

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba rolników uzyskujących informacje na temat zakresu i możliwości otrzymania pomocy finansowej

·         Liczba składanych wniosków

·         Wartość pozyskanych środków finansowych w stosunku do liczby złożonych wniosków

 

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

ZADANIE 5

Dostosowanie produkcji do warunków rynkowych i wymogów Wspólnoty Europejskiej

OPIS ZADANIA

   Dostosowywanie produkcji rolnej do wymogów Wspólnoty Europejskiej tak w zakresie wielkości, jak i jakości jest nieodzownym warunkiem, umożliwiającym wejście na jej rynki. Powstanie banku informacji obejmującego dyrektywy WE z przepisami wykonawczymi oraz ich upowszechnienie wśród rolników umożliwi szybkie i odpowiednie dostosowywanie produkcji rolnej do określonych wymogów.

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Osoby rozpoczynające działalność rolniczą

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba osób korzystających z zasobów informacji w banku informacji

·         Liczba uzyskanych atestów krajowych i zagranicznych

·         Poziom wzrostu zainteresowania produktami wytwarzanymi w gminie

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 6

Szeroka informacja na temat możliwości i warunków zrzeszania się w grupy producenckie

 

OPIS ZADANIA

   Gromadzenie w Urzędzie Gminy i upowszechnianie wśród rolników aktualnej informacji na temat prawnych i ekonomicznych warunków określających zasady organizowania się producentów rolnych w szersze związki, a szczególnie w grupy producenckie.

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Osoby podejmujące działalność rolniczą

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·         Liczba powstających grup producenckich

·         Liczba rolników indywidualnych zrzeszonych w grupach producenckich

·         Skala trendu mierzonego liczbą rolników zorganizowanych w grupach producenckich w określonych przedziałach czasowych

 

 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 7

Tworzenie warunków do reorientacji produkcji

Indywidualnych gospodarstw  rolnych na produkcję towarową

OPIS ZADANIA

   Przestawienie produkcji rolnej o charakterze odtwarzalnym w skali roku w produkcję towarową w oparciu o:

·         upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych,

·         motywowanie rolników do specjalizacji gospodarstw rolnych,

·         wprowadzanie nowych wzorów gospodarowania.

   Reorientacja produkcji w indywidualnych gospodarstwach rolnych doprowadzi w konsekwencji do wzmocnienia pozycji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych, dostosowując je do wymogów gospodarki wolnorynkowej.

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna                                     

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

Instytucje współdziałające

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych

·         Mieszkańcy gminy

·         Inwestorzy

 

 

MIERNIKI

·         Liczba gospodarstw rolnych przestawiających się z dotychczasowego sposobu produkcji na produkcję towarową                                                                                                     

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 8

Utworzenie związku producentów rolnych

OPIS ZADANIA

   Analiza wielkości i rodzaju produkcji rolnej na obszarze gminy. Określenie obszarów jej opłacalności w zestawieniu z aktualnymi i przewidywanymi trendami na rynku tych produktów. Opracowanie systemu zachęt mających na celu skłanianie rolników do tworzenia związków producentów rolnych.

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Lata 2001 – 2003

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

 

Instytucje współdziałające

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Mieszkańcy gminy

 

 

MIERNIKI

·         Wzrost udziału gospodarstw rolnych prowadzących produkcję towarową

·         Liczba rolników przystępujących do związku producentów rolnych

·         Wzrost dochodów indywidualnych gospodarstw rolnych

   

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

 

ZADANIE 9

Zwiększanie lesistości obszaru gminy na gruntach

odłogowanych V i VI klasy bonitacyjnej

OPIS ZADANIA

Nieopłacalność produkcji rolnej na gruntach wysokich klas bonitacyjnych, jak również starzenie się ludności zatrudnionej w sektorze rolnym, prowadzi coraz częściej do odłogowania ziemi. Pewna część gruntów wchodzi w skład zasobów własności rolnej Skarbu Państwa i nie jest wykorzystywana. Sytuacja ta stwarza możliwości opracowania programu zalesiania i jego wdrażania w życie, przez:

·       Zewidencjonowanie odłogowanych gruntów V i VI klasy bonitacyjnej,

·       Opracowanie programu zalesiania,

·       Zmotywowanie właścicieli gruntów słabszych klas do ich zalesienia,

·       Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego (przeznaczenie gruntów).

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2002 roku

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

 

Instytucje współdziałające

Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

 

 

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Mieszkańcy gminy

·         Osoby przyjezdne

MIERNIKI

·         Wielkość gruntów przeznaczonych pod zalesienie

·         Wielkość gruntów zalesionych

 

 

 

 

  

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

ZADANIE 10

Aktywny marketing (poszukiwanie i kreowanie nowych rynków zbytu)

 

OPIS ZADANIA

   Podjęcie działań, wspólnie z nadrzędnymi strukturami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji centralnej, mających na celu określanie trendów na rynkach produktów rolnych, identyfikację możliwości dystrybucji produktów lokalnych i praktyczne doradztwo w tym zakresie.

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

 

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Starostwo Powiatowe w Mońkach

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Przedsiębiorcy rolni

·         Mieszkańcy gminy

 

 

 

MIERNIKI

·         Stopień wzrostu sprzedaży produktów rolnych

 

  

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 11

Promocja lokalnych produktów rolnych

OPIS ZADANIA

   Opracowanie i wdrożenie w życie programu promocji produktów rolnych w oparciu o lokalny znak towarowy, na bazie znajomości trendów kształtujących się na rynku produktów rolnych i ich przetworów, poprzez:

·         uczestnictwo w targach artykułów spożywczych, rolnych,

·         organizację lokalnych i ogólnopolskich imprez oraz uczestnictwo w nich,

·         wykorzystywanie istniejących i tworzenie punktów promocji i sprzedaży lokalnych produktów rolnych na terenie województwa podlaskiego 

 

 

 

 

TERMIN REALIZACJI

Od 2001 roku

 

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Urząd Gminy

Rada Gminy

 

Instytucje współdziałające

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Lokalne media

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Producenci żywności

·         Mieszkańcy gminy

 

MIERNIKI

·         Liczba zorganizowanych imprez lokalnych i ogólnopolskich

·         Wzrost udziału producentów w targach artykułów spożywczych, rolnych itp.

 

 

 

CEL STRATEGICZNY

STWORZENIE WARUNKÓW DO WZROSTU OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

ZADANIE 12

Stworzenie i promocja gminnego „produktu lokalnego”

OPIS ZADANIA

Rozważenie możliwości oraz sfery produkcji lokalnej, aktualnej lub potencjalnej, która mogłaby stać się „produktem lokalnym”, będącym jednocześnie wizytówkę gminy.

Jedną z istotnych szans na wzrost opłacalności produkcji rolnej jest wykreowanie, promocja i wytwarzanie wyrobu (wyrobów), który powinien charakteryzować się unikatowymi walorami smakowymi, jakościowymi, oryginalnym wyglądem, opakowaniem, sposobem wytworzenia (tradycyjną recepturą, technologią) itp. Wyróżnikami pozwalającymi na jego łatwą i jednoznaczną identyfikację z miejscem wytworzenia (terenem gminy, regionem, obszarem geograficznym lub środowiskowym np. Narwiańskiego lub Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ogromna ilość produktów rolnych, jaka dostępna jest na rynku, podobnych zarówno pod względem wysokiej jakości, sposobu opakowania, zbliżonej ceny itp. powoduje, że nowy produkt aby mógł pozyskać nowego odbiorcę (konsumenta) musi wyróżnić się oryginalnymi cechami. Szansą taka jest wytwarzanie wyrobu, który promowany jest jako produkt lokalny tzn. jako wyrób, który powstaje tylko w jednym miejscu (jednej części regionu, kraju, obszaru) itp.

 

 

TERMIN REALIZACJI

Lata 2001 – 2002

 

Osoba / instytucja odpowiedzialna

Stowarzyszenie Producentów Gminnych,

Grupa Producencka

Instytucje współdziałające

 

 

 

BENEFICJENCI

·         Rolnicy indywidualni

·         Producenci żywności

·         Inwestorzy

·         Mieszkańcy gminy

MIERNIKI

·         Liczba produktów utożsamianych z pojęciem „produkt lokalny”

·         Wzrost produkcji towarów i wyrobów określanych mianem „produktu lokalnego”

·         Wzrost popytu na „produkt lokalny”

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-02-23

Data modyfikacji: 2007-09-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-02-23