Zarządzenie nr 120/2012
Wójta Gminy Krypno
z dnia 31 stycznia 2012 r.
        w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno – inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno – inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych. 
§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wymienione w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Marek Stankiewicz – Wójt Gminy jako Przewodniczący Komisji ,
- Joanna Wojno – inspektor Urzędu Gminy jako członek Komisji,

- Alina Trykozko – sekretarz Gminy jako sekretarz Komisji

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi załącznik do Zarządzenia.
§ 4. 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 3 w terminie do dnia 13 lutego 2012 r. do godz. 15.30. 
2. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                                                                                                                                               Wójt                     

                                                                                                                                               Marek Stankiewicz     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2012 
Wójta Gminy Krypno 
z dnia 31 stycznia 2012 r.

 

OGŁOSZENIE

                o naborze na stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Krypno
                    Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno
                  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych   
 
1.      Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie, 
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe – ekonomiczne lub administracyjne
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
e) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku administracyjnym,
f) umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z interesentami. 
 
2.      Wymagania dodatkowe:  
 a) posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz własnego środka lokomocji ,
 b) dobra znajomość jednego języka obcego  
 
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych: 
a) dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych i zmian w wymiarze podatków i opłat lokalnych, 
b) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg i umorzeń ustawowych ,
c) wykonywanie innych zadań zleconych ustawowo,
d) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.  
 
 Wymagane dokumenty:   
 a) życiorys / CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej właściwymi dokumentami,
 b) list motywacyjny,
 c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
 d) kwestionariusz osobowy,
 e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  f) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych,
h) oświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13 lutego 2012 r. do godz. 15.30 pod adresem Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko urzędnicze – inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych”.  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interentowej BIP http://bip.ug.krypnowrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne / list motywacyjny, CV / powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-01-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-01-31

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2012-01-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-01-31