Załącznik do Uchwały

                           Nr V/29/03 Rady Gminy Krypno

                                   z dnia 19 marca 2003 r.

 

STATUT  GMINY  KRYPNO

Rozdział  I

PRZEPISY  OGÓLNE

 

§ 1. Gmina Krypno zwana dalej „Gminą” stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Gminy oraz terytorium obejmujące sołectwa: Bajki Zalesie, Dębina, Długołęka I, Długołęka II, Długołęka „Centrum”, Góra, Kruszyn, Krypno Kościelne, Krypno Wielkie, Kulesze Chobotki, Morusy, Peńskie, Rekle, Ruda, Zastocze, Zygmunty.

§ 2. 1. Gmina Krypno  obejmuje terytorium o powierzchni 113 km2.

               2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3. Gmina posiada herb, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

§ 4. 1. Gmina posiada osobowość prawną .

               2. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

               3. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

 

 

        Rozdział  II

             ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  GMINY

 

§ 5. 1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

               2. Gmina wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, oraz zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

§ 6. 1. Gmina może wykonywać zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

               2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

               3. Gmina wykonuje zadania określone w ust. 1 i 2 po otrzymaniu środków finansowych w wysokości koniecznej do  ich wykonania .

§ 7. 1. Wykonywanie zadań publicznych może być wykonywane w drodze współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach związków międzygminnych i stowarzyszeń.

               2. Gmina może udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego, w tym pomocy finansowej.

§ 8. 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

               2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

               3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust.1 następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

§ 9.  Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

   1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

   2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

   3) wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku  oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

   4) lokalnego transportu zbiorowego,

   5) ochrony zdrowia,

   6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

   7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

   8) edukacji publicznej,

   9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymania i wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji Gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

 

       Rozdział  III

 WŁADZE GMINY I TRYB PRACY ORGANÓW GMINY

 

§ 10. 1. Gmina działa poprzez swoje organy.

               2. Organami Gminy są:

   1) Rada Gminy,

   2) Wójt.

§ 11. 1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

               2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

               3. Rada składa się z 15 radnych wybieranych przez mieszkańców Gminy Krypno w wyborach bezpośrednich.

               4. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy określa odrębna ustawa.

§ 12.  Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

   1) uchwalanie Statutu Gminy,

   2) ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

   3) powoływanie i odwoływanie na wniosek Wójta skarbnika i sekretarza Gminy,

   4) uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium z tego tytułu,

   5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

   6) uchwalanie programów gospodarczych,

   7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych / sołectw /, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

   8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach,

   9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu , dotyczących:

a) określania zasad zbycia, nabycia i obciążenia  nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata , o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; do czasu określenia tych zasad Wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez Wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw , zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 Statutu,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach : herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

16) stanowienie aktów prawa miejscowego,

17) podejmowanie uchwał w sprawach referendum lokalnego,

18) podejmowanie uchwał w sprawach zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

19) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

§ 13. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących  bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

               2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie jej obrad.  W przypadku nieobecności przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.

               3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek ¼  ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust.1.

§ 14. 1. Rada  Gminy obraduje na sesjach  zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

               2. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji zawierającego miejsce odbycia sesji, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad  dołącza się porządek obrad, projekty uchwał , sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady oraz tekst protokołu z poprzedniej sesji.

               3. Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust.2.

               4. Zawiadomienie o zwołaniu sesji spełniające wymogi określone w ust.2 należy dostarczyć radnym co najmniej .3 dni przed sesją.

               5. Przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych z terenu Gminy o zwołaniu sesji na takich samych zasadach jak radnych.

               6. Zawiadomienie o zwołaniu sesji podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach.

               7. Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem może zaprosić na sesję inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 15. 1. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady zwoływana jest w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

               2. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady, radni składają ślubowanie .

               3. Na pierwszej sesji Rada dokonuje wyboru:

   1) przewodniczącego Rady i 2 wiceprzewodniczących;

   2) określa liczbę i przedmiot działania stałych komisji Rady;

   3) przyjmuje i potwierdza złożenie ślubowania i objęcie stanowiska przez Wójta;

   4) ustala Wójtowi wynagrodzenie.

 

§ 16. 1. Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach.

               2. Rada Gminy w formie uchwał wyraża także opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją swoich kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 17. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

   1) przewodniczący Rady;

   2) co najmniej 3 radnych;

   3) Komisja Rady Gminy.

               3. Wniosek o podjecie uchwały powinien wskazywać osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przedstawienie projektu uchwały na sesji.

§ 18. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:

   1) tytuł uchwały;

   2) podstawę prawną;

   3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem  uchwały;

   4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

   5) określenie wejścia w życie uchwały.   

2. Do projektu uchwały może być dołączone uzasadnienie wskazujące na potrzebę podjęcia uchwały.

               3. Projekt uchwały powinien być zaopiniowany przez radcę prawnego pod względem zgodności z prawem.

§ 19.  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej.

§ 20. 1. Rada Gminy rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.

               2. Przewodniczący Rady Gminy otwiera , prowadzi i zamyka sesje Rady.

               3. Po otwarciu sesji przewodniczący Rady:

   1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,

   2) przedstawia projekt porządku obrad z zapytaniem w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,

   3) poddaje pod głosowanie wnioski zgłoszone w sprawie porządku obrad,

   4) stwierdza przyjęcie przez Radę Gminy porządku obrad.

               4. Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów.

§ 21. 1. Porządek obrad każdej sesji Rady Gminy powinien zawierać :

   1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

   2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami Rady,

   3) interpelacje i zapytania radnych,

   4) podjęcie uchwał,

   5) wolne wnioski.

§ 22. 1. Interpelacje i zapytania radni kierują do Wójta albo Komisji Rady Gminy za pośrednictwem przewodniczącego Rady na sesji lub w okresie między sesjami.

               2. Radni mogą składać interpelacje i zapytania we wszystkich sprawach dotyczących zakresu działania Gminy.

               3. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

               4. Rejestr interpelacji i zapytań radnych prowadzony jest przez sekretarza Gminy.

§ 23. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem , otwiera i zamyka dyskusję nad każdym z punktów porządku obrad.

               2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady.

               3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.

               4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję.

§ 24. 1. Przewodniczący Rady Gminy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących  w sesji.

               2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole z sesji.

               3. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.

               4. Przewodniczący Rady , po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 25. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń.

               2. Poza kolejnością przewodniczący Rady udziela głosu w sprawie wniosków o charakterze formalnym i dotyczących:

   1) sprawdzenia quorum,

   2) ograniczenia czasu wystąpień,

   3) zakończenia wystąpień,

   4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

   5) zarządzenia przerwy,

   6) przeliczenia głosów,

   7) przestrzegania regulaminu obrad.

               3. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący Rady zamyka dyskusję i przeprowadza procedurę głosowania.

§ 26. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

               2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady i ogłasza wyniki głosowania.

               3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole z sesji.

§ 27. 1. W głosowaniu tajnym  Rady Gminy rozstrzyga sprawy określone w ustawie o samorządzie gminnym.

               2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

               3. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja wybiera przewodniczącego Komisji.

               4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

               5. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.

§ 28.  Uchwały Rady Gminy podpisuje przewodniczący Rady.

§ 29. 1. Podjętym uchwałom nadaje się w ciągu kadencji kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji , cyframi arabskimi numer uchwały oraz dwiema cyframi ostatnimi rok podjęcia uchwały. Uchwały opatruje się datą posiedzenia.

               2. Uchwały ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady Gminy.

               3. Rejestr uchwał prowadzi sekretarz Gminy.

§ 30.  Wójt przedkłada uchwały Rady Gminy organom nadzoru, do sprawdzenia pod względem zgodności z prawem, na zasadach określonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 31. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje stanowienie aktów prawa miejscowego, obowiązujących na terenie Gminy.

               2. Zasady stanowienia przez Gminę aktów prawa miejscowego określa rozdział 4 ustawy o samorządzie gminnym.

               3. Szczegółowe zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

               4. Zbiór i rejestr aktów prawa miejscowego stanowionego przez Gminę prowadzony jest przez sekretarza Gminy i dostępny do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy.

§ 32. 1. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół, w którym odnotowuje się:

   1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji,

   2) stwierdzenie prawomocności obrad,

   3) uchwalony porządek obrad,

   4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji

   5) podstawowe informacje o przebiegu obrad, w tym streszczenie wystąpień, zgłoszone wnioski i wyniki głosowań.

               3. Załącznikami do protokołu są:

   1) uchwały Rady podjęte na sesji wraz z załącznikami,

   2) protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania tajnego,

   3) interpelacje zgłoszone na piśmie.

               4. Protokół podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.

               5. Protokoły z sesji Rady ewidencjonowane są w zbiorach protokołów i przechowywane w Urzędzie Gminy.

§ 33. 1. Protokół z sesji Rady przyjmowany jest na następnej sesji.

               2. Radni otrzymują tekst protokołu wraz z zawiadomieniami o zwołaniu sesji  w terminie ustalonym w § 14 ust.4.

               3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu radni mogą wnosić w czasie obrad w pkt. „przyjęcie protokołu”.

               4. Przewodniczący Rady stwierdza przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w przypadku nie wniesienia poprawek.

               5. W przypadku zgłoszenia poprawki do protokołu i nie wniesienia przez radnych sprzeciwu przewodniczący Rady stwierdza przyjęcie protokołu z wniesioną poprawką.

§ 34. 1. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej Komisji, do których został wybrany.

               2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

               3. Wysokość diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji określa Rada odrębną uchwałą.

§ 35. 1. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy / sołectw/; w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

               2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie 3 osób.

               3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Gminy.

               4. Członkiem Komisji rewizyjnej nie może być radny pełniący funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

§ 36. 1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

               2.   Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

               3. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania kontrolne zlecane przez Radę Gminy.

               4. Działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy / sołectw / Komisja Rewizyjna kontroluje biorąc pod uwagę kryteria celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 37. 1. Komisja Rewizyjna  działa na podstawie rocznego planu pracy  przedkładanego Radzie Gminy do dnia .31 marca roku, którego dotyczy plan.

               2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem pracy.

               3. Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie Komisji w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie pracy na pisemny wniosek:

   1) przewodniczącego Rady Gminy,

   2) nie mniej niż 1/3 radnych.

               4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej biorą udział członkowie Komisji i osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji.

               5. Komisja Rewizyjna może za zgodą Rady Gminy powoływać biegłych, rzeczoznawców i ekspertów.

               6. Komisja Rewizyjna przedstawia niezwłocznie Radzie Gminy sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli oraz realizacji rocznego planu pracy do dnia 31 marca roku następnego.

§ 38. 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

               2. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej ewidencjonuje się w zbiorach protokołów i przechowuje w Urzędzie Gminy.

§ 39. 1. Rada Gminy może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań , określając przedmiot ich działania i skład osobowy.

               2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy spośród członków Komisji.

§ 40. 1. Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy przedłożonym Radzie Gminy do dnia 31 marca każdego roku.

               2. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Gminy w uchwale o jej powołaniu.

               3. Komisje są obowiązane przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności za dany rok do dnia 31 marca roku następnego.

§ 41.  Do zadań Komisji stałych należy:

   1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,

   2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

   3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Wójta lub inne komisje.

§ 42. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i ustala ich porządek przewodniczący Komisji.

               2. Komisje obradują w obecności co najmniej połowy swojego składu.

               3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami . Mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 43. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

               2. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i protokolant.

               3. Protokoły z posiedzeń Komisji ewidencjonowane są w zbiorze protokołów i przechowywane w Urzędzie Gminy.

§ 44. 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

               2. Wójt wybierany jest przez mieszkańców Gminy w wyborach bezpośrednich. Zasady przygotowania i przeprowadzenia wyborów Wójta określone są w  ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

               3. Objęcie obowiązków przez Wójta następuje na  sesji z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy.

               4. Po upływie kadencji Wójta pełni on swoja funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Wójta

               5. Wójt powołuje zastępcę na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

               6. Tryb odwołania Wójta i jego zastępcy określają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy o referendum lokalnym.

§ 45. 1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

               2. Do zadań Wójta należy:

   1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

   2) określanie sposobu wykonania uchwał,

   3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

   4)  przygotowywanie projektu budżetu Gminy,

   5) wykonywanie budżetu,

   6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

               3. Wójt składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

               4. Wójt przedstawia Radzie Gminy informację z wykonania merytorycznych uchwał Rady raz na kwartał , na najbliższej sesji Rady po zakończeniu kwartału.

               5. W realizacji zadań własnych Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 46.  Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 47. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

               2. Wójt jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

               3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 48. 1. Wójt wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej.

               2. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu Gminy do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust.1.

§ 49. 1. Wójt rozstrzyga w formie zarządzeń wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych i w granicach upoważnień ustawowych.

               2. W przypadkach niecierpiących zwłoki Wójt może wydawać w formie zarządzeń przepisy porządkowe.

               3. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust.2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji przez Radę Gminy.

               4. Wójt przekazuje do wiadomości przepisy porządkowe sąsiednim gminom i staroście następnego dnia po ich ustanowieniu.

               5. Zarządzenia Wójta rejestrowane i ewidencjonowane są w zbiorze zarządzeń i przechowywane w Urzędzie Gminy.

§ 50.  Obsługę organów Gminy i Komisji Rady Gminy zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Urzędu Gminy.

 

 

Rozdział IV

ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA

PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

 

§ 51. 1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:

   1) protokoły z sesji Rady Gminy,

   2) protokoły z posiedzeń Komisji , w tym Komisji Rewizyjnej,

   3) rejestr uchwał Rady Gminy i rejestr zarządzeń Wójta,

   4) rejestr wniosków i opinii Komisji,

   5) rejestr interpelacji i wniosków radnych.

2.Dokumenty wymienione w ust. 1. udostępnianie są po ich formalnym przyjęciu- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 52. 1.Dokumenty udostępniane są w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy , w pokoju sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu .

               2. Z dokumentów wymienionych w § 51 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi, fotografować je i kopiować.

               3. Czynności, o których mowa w ust. 2 wykonywane są odpłatnie na zasadach ustalonych przez Wójta.

§ 53.  Uprawnienia obywateli określone w § 51 – 52 nie mają zastosowania do:

   1) spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, do których stosuje się ustawę  z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego,

   2) nie udostępnia się informacji , jeżeli mogłoby to naruszyć przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

          Rozdział V

   ZASADY I TRYB ROZPATRYWANIA SKARG

 

§ 54. 1. Rada Gminy rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań własnych Gminy.

               2. Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę Gminy rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez sekretarza Gminy.

§ 55. 1. Przewodniczący Rady Gminy:

   1) dokonuje klasyfikacji pisma jako skargi,

   2) przekazuje skargę do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej lub innej właściwej w sprawie Komisji Rady,

   3) czuwa nad terminowym rozpatrzeniem skargi, w tym zawiadamia skarżącego o każdym przypadku niezałatwienia skargi w terminie określonym w art.36-38 kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Komisja rozpatrująca skargę zobowiązana jest do:

   4) wszechstronnego i rzetelnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze,

   5) przygotowania projektu odpowiedzi,

               3. Komisja przedkłada przewodniczącemu Rady propozycję sposobu załatwienia skargi.

               4. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad na najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzenia skargi.

               5. O sposobie załatwienia skargi rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały i przyjmuje treść odpowiedzi jaka ma być udzielona skarżącemu.

               6. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi podpisuje przewodniczący Rady.

 

        Rozdział VI

         JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 56. 1. Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa .

               2. Utworzenie, połączenie, podział i zniesienie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

               3. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane są na zebraniach wiejskich.

               4. Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej powinna określać jej obszar, granice, nazwę jednostki i termin utworzenia.

§ 57.  Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy w nadanym statucie po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

§ 58. 1. Rada Gminy odrębną uchwałą ustala zasady przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy składników mienia  do korzystania.

               2. Działalność jednostek pomocniczych Gminy kontroluje Rada Gminy przy pomocy Komisji Rewizyjnej.

               3. Bieżący nadzór w zakresie gospodarowania składnikami mienia przekazanymi jednostkom pomocniczym sprawuje Wójt.

 

§ 59. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy bez prawa głosowania w pracach Rady Gminy, a w szczególności może:

   1) zabierać głos w sprawach będących przedmiotem sesji,

   2) zgłaszać wnioski.

  2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest każdorazowo  zawiadamiany o sesji Rady Gminy, przepis § 14 ust.2 stosuje się odpowiednio.

               3. Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje za udział w pracach Rady Gminy dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy.

                         

       Rozdział VII

     GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

 

§ 60. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

               2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

               3. Budżet Gminy jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki Gminy.

§ 61. 1. Wójt przygotowuje i przedkłada Radzie Gminy projekt  budżetu Gminy.

               2. Projekt budżetu Gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania.

               3. Projekt budżetu Gminy przedstawiony Radzie w trybie określonym w ust.2 stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Gminy do czasu podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Gminy, nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego.

               4. Procedurę uchwalania budżetu Gminy  oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi określa  Rada Gminy odrębną uchwałą.

§ 62. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu Gminy odpowiada Wójt.

               2. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

   1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w  ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

   2) dokonywania wydatków budżetowych,

   3) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

   4) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

   5) blokowania środków budżetowych , w przypadkach określonych przepisami prawa.

§ 63. 1. Wójt informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych, na zebraniach wiejskich zwoływanych w miesiącu październiku roku poprzedzającego rok budżetowy.

               2. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 64. 1. Oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt.

               2.  Wójt może upoważnić zastępcę do składania oświadczeń wymienionych w ust.1.

               3. Czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych do jej skuteczności wymaga kontrasygnaty skarbnika Gminy.

 

      Rozdział VIII

      REFERENDUM LOKALNE

 

§ 65. 1. W referendum mieszkańcy Gminy Krypno wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do rozstrzygnięcia spraw dotyczących Gminy mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji  organów Gminy lub w sprawie odwołania organów Gminy.

               2. Szczegółowy tryb przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym / Dz. U. Nr 88 poz.985/.

 

        Rozdział IX

             GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

 

§ 66.  Do realizacji zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne.

§ 67. 1. Rada Gminy stosownie do obowiązujących przepisów uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.

               2. Statutu gminnej jednostki organizacyjnej określa jej nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia w majątek i zakres rozporządzania tym majątkiem.

§ 68.  Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3 do Statutu Gminy.

 

 

Rozdział X

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 69. 1. Uchwalenie lub zmiana Statutu Gminy wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały.

Do przygotowania projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Rada powołuje Komisję Statutową.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-07-19

Data modyfikacji: 2007-10-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-07-19