Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

I N F O R M A C J E

 

  • Na podstawie art. 253 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071/ - WÓJT GMINY KRYPNO informuje, że przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 900 do 1100 i czwartek w godz. od 1530 do 1630 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno.

     

    Urząd Gminy Krypno umożliwia interesantom realizację usług świadczonych poprzez Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

    Wykaz usług dostępne są na Cyfrowym Urzędzie.

     

 

Załatwianie spraw

 

W Urzędzie Gminy Krypno sposób przyjmowania i załatwiania spraw jest następujący:

 

1. Korespondencję przyjmuje kancelaria. Przesyłki specjalnego rodzaju tj. faksy, pisma organów naczelnych i centralnych, polecone, ekspresowe i pisma procesowe wpisuje się w rejestrze przesyłek specjalnego rodzaju.

2. Kancelaria otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem:

- adresownych imiennie, które są przekazywane adresatom,

- wartościowych, które przekazuje się właściwej osobie lub komórce organizacyjnej za pokwitowaniem,

- z kaluzulą „Zastrzeżone”.

3. Na wpływającej korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczatkę wpływu określającą datę otrzymania. Na korespondencji przekazywanej bez otwierania pieczątkę wpływu umieszcza się na przedniej strony koperty. Po wykonaniu tych czynności pracownik sekretariatu przekazuje korespondencję kierownikowi Urzędu. Korespondencję przejrzaną i zwróconą przekazuje się z dyspozycją kierownika Urzędu pracownikom. Wpływy specjalnego rodzaju przekazuje się za pokwitowaniem.

4. Pracownicy po otrzymaniu pisma do załatwienia sprawdzają czy pismo dotyczy już wszczętej czy też rozpoczyna nowa sprawę. W obu przypadkach pracownik wpisuje znak sprawy w obrębie odciśnietej pieczęci wpływu. Znak sprawy jest stałą cecha rozpoznawania sprawy.

5. Ostateczne załatwienie sprawy pracownik odnotowuje w spisie spraw poprzez wpisanie daty załatwienia. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania. Pisma przeznaczone do wysłania wysyła się zgodnie z dyspozycją i wpisuje do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju i pocztowej książki nadawczej . Brak takiej dyspozycji oznacza, że pismo ma być wysłane jako przesyłka zwykła.

 

 

 

Rodzaje spraw

 

 

       Referat Organizacyjny

 

1. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Sporządzanie testamentu

4. Orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

5.Wydawanie decyzji w sprawie przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

        Referat Finansowy

 

1. Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego.

2. Wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości.

3. Wydawanie decyzji w sprawie ulg ustawowych w podatku rolnym.

4. Wydawanie decyzji o umorzeniu, odroczeniu i rozłożeniu na raty zaległości podatkowych.

5. Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego.

6. Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

7. Złożenie informacji w sprawie podatku leśnego.

8. Złożenie deklaracji na podatek rolny.

9. Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości.

10. Złożenie deklaracji na podatek leśny.

11. Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych.

 

Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska

 

1.Zawieranie umów na dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków z urządzeń komunalnych i na odbiór śmieci.

2. Zawieranie umów na wynajęcie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Krypno.

3.  Potwierdzanie korzystania z wodociągów komunalnych.

4. Wydawanie warunków technicznych podłączenia do wodociągów i kanalizacji.

      5.Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

 7. Zajęcie pasa drogowego.

 8. Wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

 9. Zatwierdzanie podziałów nieruchomości.

 

      Urząd Stanu Cywilnego

 

1. Rejestracja stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonu.

2. Wydawanie odpisów stanu cywilnego - Informacje

3. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

4. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w aktach stanu cywilnego

5. Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego.

6. Wydawanie dowodów stwierdzających tożsamość. - Informacja dot. utraty dowodu

7. Załatwianie spraw z zameldowaniem na pobyt stały i czasowy i wymeldowaniem.

8. Wydawanie poświadczeń zameldowania i zaświadczeń o stanie rodzinnym.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-09-03

Data modyfikacji: 2015-10-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-09-03