Nabór na gł. księgowy w Szkole Podstawowej w Długołęce

ZARZĄDZENIE NR 3/11
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE
z dnia 6 września  2011 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej w Długołęce – Główny Księgowy w wymiarze ¼ etatu.

§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Alicja Świsłocka  – Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Komisji , 

Monika Węglicka  –  nauczyciel jako członek Komisji, 

Paweł Powichrowski– nauczyciel  jako Sekretarz Komisji.

§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4.1.Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce w pokoju nr 2 w terminie do dnia 19 września do godziny 14:00.
       2.Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
 

Dyrektor  

Alicja Świsłocka
 
 
 
 
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr3/11
Dyrektora  Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce z dnia
6 września 2011 r.
 
 
 
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego
W Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)  ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w wymiarze 1/4 etatu.
Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

1.     Ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.
2.      Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

3.     Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub posiadanie certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
1.     Doświadczenie zawodowe w gminnych jednostkach organizacyjnych.
2.     Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych.
3.     Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
4.     Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

5.     Biegła znajomość programu księgowego U. I. INFO-SYSTEM PŁACE, U. I. INFO-SYSTEM BUDŻET, PŁATNIK, znajomość programów bankowych, Microsoft, EXEL oraz znajomość internetu.

Wymagane dokumenty:
      1.     List motywacyjny i CV. 
      2.     Kwestionariusz osobowy.
      3.     Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy. 
      4.     Zaświadczenie o niekaralności. 
      5.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce, Długołęka 50, 19-111 Krypno, pokój nr 2.
do dnia 19 września 2011 roku
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

ZATWIERDZAM

Alicja Świsłocka
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Świsłocka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołece

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-09-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-09-06

Data modyfikacji: 2011-09-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-09-06