nabór na komendanta gminnego ochrony przeciwpozarowej

Zarządzenie nr 71/2011
Wójta Gminy Krypno 
z dnia 05 lipca 2011 r.

        w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Krypno 1/2 etatu 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.  
§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze wymienione w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- Marek Stankiewicz – Wójt Gminy jako Przewodniczący Komisji ,
- Ewa Kupiec – skarbnik Gminy jako członek Komisji,
- Alina Trykozko – sekretarz Gminy jako sekretarz Komisji
§ 3. Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 3 w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. do godz. 15.30. 
2. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

                                                                                                                                                                                      Wójt                

                                                                       Marek Stankiewicz

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2011 
Wójta Gminy Krypno z dnia 05 
lipca 2011 r.

 
ogłoszenie 
o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze 
Wójt Gminy Krypno 
Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno
 ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1/2 etatu   
 
1.      Wymagania niezbędne:
            obywatelstwo polskie, 
            pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
            wykształcenie wyższe ( min. licencjat ),
            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
            stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,
            4 letni staż pracy,
            wiedza w zakresie: funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce, ustroju samorządu terytorialnego i postepowania administracyjnego,
            umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz w kontaktach z interesentami, 
 
2.      Wymagania dodatkowe:  
 a) dobra znajomość specyfiki Gminy Krypno,
 b) doświadczenie zawodowe w zakresie kierownia zespołem i koordynacji działań.  
 
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej: 
a) koordynowanie działalności wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy pod względem finansowym, merytorycznym i administracyjnym,
b) wykonywanie zadań związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej w Gminie,
c) pozyskiwanie funduszy lub przedmiotów materialnych do wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy, 
d) reprezentowanie Gminy na zewnątrz w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
e) organizowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych ,
f) upowszechnianie wiedzy przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych
g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.  
 
 Wymagane dokumenty:   
 a) życiorys / CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej potwierdzonej właściwymi dokumentami,
 b) list motywacyjny,
 c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
 d) kwestionariusz osobowy,
 e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 f) oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Komandanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej,
h) oświadczenie o niekaralności.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Krypno pok. nr 3 lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. do godz. 15.30 pod adresem Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1/2 etatu”.  
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interentowej BIP http://bip.ug.krypnowrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne / list motywacyjny, CV / powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).
 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko-Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-07-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-07-05

Data modyfikacji: 2011-07-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-07-05