Nabór na stanowisko główny księgowy w ZSP w Krypnie

 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 1/2012
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W KRYPNIE


z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawieprzeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1.Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie – Główny Księgowy w wymiarze 1 etatu.
§ 2. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wyżej wymienione przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Alina Radziwonowska  – Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Komisji, 
Krystyna Pietrzycka  –  Wicedyrektor Szkoły jako Członek Komisji, 
Iwona Kobeszko – Sekretarz Szkoły  jako Sekretarz Komisji.
§ 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 4. 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie w terminie do dnia 2 lutego 2012r. do godz. 15.30.  
2. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
Dyrektor
Alina Radziwonowska
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 1/2012
Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie
z dnia 20 stycznia 2012 r.
  
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)  ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie wymiarze 1 etatu.
 
Wymagania niezbędne:
1.     Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2.     Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:
1)    ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych   wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
2)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej o kierunku: rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
3)    wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4)    posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3.     Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4.     Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
5.     Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne
.
6.     Nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
1.     Doświadczenie zawodowe w księgowości.
2.     Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych.
3.     Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.
4.     Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
5.     Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
6.     Biegła znajomość programu księgowego U. I. INFO-SYSTEM PŁACE, U. I. INFO-SYSTEM BUDŻET, PŁATNIK, znajomość programów bankowych, Microsoft, EXEL oraz znajomość internetu.
7.     Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także
w zespole, wysoka kultura osobista.
 
 Zakres obowiązków:
1.     Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.     Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.
3.     Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej.
4.     Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo księgową jednostki.
5.     Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
6.     Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
7.     Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.
Wymagane dokumenty:
1.     List motywacyjny.
2.     Curriculum Vitae.
3.     Kwestionariusz osobowy.
4.     Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego.
5.     Kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy.
6.     Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
7.     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego.

8.     Oświadczenie o niekaralności. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 2 lutego 2012r. do godz. 15.30 pod adresem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno w zamkniętych kopertach z dopiskiem:   „ Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”.   


Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie interentowej BIP http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl .
Wymagane dokumenty aplikacyjne / list motywacyjny, CV / powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr  223, poz. 1458 ).

 
                                                                                                                                     
Dyrektor
Alina Radziwonowska
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Radziwonowska-Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-01-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-01-20

Data modyfikacji: 2012-01-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-01-20